Arbetarlitteratur

Sammanfattning

Kursen ger en översikt över den svenska arbetarlitteraturen genom studier av ett urval av representativa verk från olika perioder. Bland annat läses politisk lyrik från sekelskiftet 1900, romaner från arbetarlitteraturens guldålder på 1930-talet, samhällskritiska arebtarskildringar från 1970-talet och samtida arbetarlitteratur. Särskild tonvikt läggs på arbetarlitteraturens förhållande till det svenska samhällets utveckling från slutet av 1800-talet och på de litteraturhistoriska och -teoretiska frågeställningar som studiet av denna litteratur aktualiserar. Kursen vänder sig till studenter med intresse för frågor om litteratur, arbete, klass och politik. Eftersom kursen ges på kvartsfart på internet går den att kombinera med arbete eller med andra studier.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

högskolepoäng 32% betyg 34% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2017, höst 2016

Kurskod:
SV225S version 2
Engelsk benämning:
Working-Class Literature
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
10 juni 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan normalt ingå i generell examen på grundnivå.

Innehåll

Under kursen studeras ett representativt urval litterära verk och den svenska arbetarlitterära traditionen i såväl en x som socialhistorisk kontext.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten:

  • visa grundläggande kunskap om den svenska arbetarlitterära traditionen;
  • visa grundläggande förmåga att relatera arbetarlitterära texter till såväl deras litteratur- som socialhistoriska kontexter, samt
  • visa grundläggande förståelse av några av de litteraturteoretiska frågeställningar som aktualiseras av studiet av arbetarlitteratur.

Arbetsformer

Arbetsformerna är: föreläsningar, handledda självstudier, och självständigt arbete med skriftliga inlämningsuppgifter. Dessutom ges studenterna möjlighet att delta i diskussioner om kursinnehållet via internet.

Bedömningsformer

Kursen tenteras genom en skriftlig hemtentamen.

Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt fastställda tider.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Facklitteratur

Ahlmo-Nilsson, Birgitta (red.), Inte bara kampsång, 8-21. (Kopierat material)

Furuland, Lars och Svedjedal, Johan, Svensk arbetarlitteratur, Stockholm 2006. Urval omfattande ca. 100 sidor.

Nilsson, Magnus, ”De hängde anarkisterna”, Att granska och diskutera. Lyrikanalyser, red. Bibi

Johnson och Birthe Sjöberg, Lund 2007, s. 105-106 och 110-121. (Kopierat material)

Nilsson, Magnus, Arbetarlitteratur, Lund 2006, 190 s.

Ytterligare facklitteratur om max 200 s. kan tillkomma.


Skönlitteratur

Alakoski, Susanna, Svinalängorna, Stockholm 2007, s. 260

eller

Lundberg, Kristian, Yarden, Eslöv 2009, 140 s.
Fridell, Folke, Död mans hand. Valfri utgåva. 166 s.
eller

Salomonson, Kurt. Grottorna. Valfri utgåva. 191 s.
Furuland, Lars (red.), Arbetets ansikten: Arbetardikt i Sverige under ett sekel, u.o. 1998, 318 s. (Detta verk läses kursivt.)

Martinson, Moa, Kvinnor och äppelträd, valfri utgåva, ca. 200 s.

Palm, Göran, Ett år på LM, Stockholm 1972, 188 s.

eller

Trosell, Aino, Socialsvängen, Göteborg 2005, 195 s.
Sandel, Maria. Familjen Vinge och deras grannar. Valfri utgåva. 183 s.
Äldre arbetarlyrik, ca. 15 sidor (kopierat material).

Ytterligare skönlitteratur omfattande max. 400 sidor kan tillkomma.

Kursvärdering

Alla studenter ges möjlighet att vid slutet av kursen ge skriftliga och muntliga kommenterar. Resultatet av kursvärderingen kommer att återkopplas till studenterna. Utöver kursvärderingen kan studenterna under kursens gång ges tillfälle att skriftligen eller muntligen värdera enskilda moment.

Studentinflytande utövas genom kursråd.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Studentservice, K3 - Malmö universitet,
Magnus Nilsson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657229