Sexualitet, kön och kultur

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behörighetskrav

Socionomexamen, sjuksköterskeexamen, lärarexamen, psykologexamen eller annan yrkesexamina inom det människobehandlande området som av Malmö högskola prövas likvärdig.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2010

Kurskod:
SX611A version 1,1
Engelsk benämning:
Sexuality, gender and culture,
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Sexologi
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
22 november 2006
Fastställandedatum:
29 juni 2010
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
30 augusti 2010
Ersätter kursplan fastställd:
29 april 2008

Kursbeskrivning

Studenten skall utveckla kunskap om sexualiteten utifrån sociala, politiska, kulturella, historiska och religiösa perspektiv, samt utveckla förmåga att analysera sexualiteten med hjälp av konstruktivistiska teorier och begrepp.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i termin 1 i masterprogrammet i sexologi.

Förkunskapskrav

Socionomexamen, sjuksköterskeexamen, lärarexamen, psykologexamen eller annan yrkesexamina inom det människobehandlande området som av Malmö högskola prövas likvärdig.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- analysera sexualitetens roll i samhället med utgångspunkt från sociala, politiska, kulturella, historiska och religiösa perspektiv,
- analysera sexualitetens konstruktion och uttrycksformer med hjälp av relevanta teorier och begrepp, och
- kritiskt granska begreppen normativitet och normalitet i relation till sexuella tankemönster, uttrycksformer och livsstilar.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Bedömningen av studenternas prestationer sker utifrån delaktighet vid seminarier, skriftlig tentamina samt muntlig redovisning av ett självständigt projektarbete. Närvaro vid seminarier är obligatorisk. Frånvaro vid enstaka tillfällen kan kompenseras efter överenskommelse med examinator.

För att avgöra hur kunskaps-, färdighets- och lärandemål uppfylls kommer en portfolio bestående av följande examinationsmoment att bedömas: muntlig presentation av projektarbete innehållande analys om sexualitetens historiska och politiska roll utifrån valfri del av angiven litteratur, skriftlig redogörelse med olika exempel på sociala konstruktioner av sexualiteten och aktiv i diskussioner kring begreppen normativitet och normalitet kopplat till sexualitet, kön och kultur.
För betyget Godkänd krävs att studenten uppfyller de lärandemål som angivits.

För betyget Väl Godkänd krävs att examinationsuppgifterna dessutom karaktäriseras av originalitet och metateoretisk förståelse.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om kursen upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt i studiehandledningen fastställda tider.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen introducerar teoretiska begrepp rörande sexualiteten som social och kulturell konstruktion. Den behandlar sexuella handlings- och tankemönster, samt normer och värderingar på sexualitetens område utifrån kulturella, historiska, politiska och religiösa kontexter och perspektiv.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs på halvfart (50 %), i form av föreläsningar, seminarier, diskussioner samt en självständigt projektuppgift, vilken kan utföras antingen i grupp eller individuellt.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Foucault, M. Sexualitetens historia. Viljan att veta. Uddevalla: Bokförlaget Daidalos. 160 s.

Månsson, S.-A.. (2009). Forskning som bidrag till motståndets gemenskap eller historien om Alfred C. Kinsey. In (Eds.), R. Eliasson-Lappalainen, A. Meeuwisse & A. Panican. Den berusade båten. En vänbok till Sune Sunesson (p.121-136). Lund: Arkiv Förlag, 16 s.

Lennerhed, L. (2002) Sex i folkhemmet. RFSU: s tidiga historia. Södertälje: Gidlunds förlag. 256 s.

Lennerhed, L. (2006) Från Sapfo till Cyborg. Idéer om kön och sexualitet i historien. Södertälje: Gidlunds Förlag. 240 s.

Lundberg, P.O. & Löfgren-Mårtensson, L. (2010) Sociologiska, kulturella och historiska aspekter på sexualitet I PO Lundberg & Lotta Löfgren-Mårtensson (red) Sexologi. Falköping: Almqvist & Wiksell Medicin, Liber Förlag, 55 s.

Pedersen, W. (2005). Nye seksualiteter. Oslo: Universitetsforlaget, 363 s, i urval ca 280 s.

Simon, William & Gagnon, John H. (1987) The Scripting Approach. I: J. Geer & W.O'Donoghue (red.) Theories of Human Sexualities, New York: Plenum. 10 s.

Weeks, Jeffrey (1997) Sexuality. London och New York: Routledge. 125 s.


Referenslitteratur:
Skönlitterär litteratur och filmtips tillkommer.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare/examinator ansvarar för att en summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens/delkursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplar till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Socialt arbete Grundutbildning avancerad nivå och Forskning.

Mer information om utbildningen