Kropp, psyke och sexualitet

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behörighetskrav

Socionomexamen, sjuksköterskeexamen, lärarexamen, psykologexamen eller annan yrkesexamina inom det människobehandlande området som av Malmö högskola prövas likvärdig. För tillträde till kursen krävs genomgången kurs SM611A eller kunskaper som av Malmö högskola bedöms som likvärdiga.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2010

Kurskod:
SX612A version 1,2
Engelsk benämning:
Body, Psyche and Sexuality, 7 ECTS
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Sexologi
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
22 november 2006
Fastställandedatum:
10 september 2010
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
01 september 2010
Ersätter kursplan fastställd:
15 oktober 2008

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskaper om sexualitetens anatomiska, fysiologiska och psykosexuella dimensioner, samt om samspelet mellan kropp, kultur och psyke.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i termin 1 i masterprogrammet i sexologi.

Förkunskapskrav

Socionomexamen, sjuksköterskeexamen, lärarexamen, psykologexamen eller annan yrkesexamina inom det människobehandlande området som av Malmö högskola prövas likvärdig. För tillträde till kursen krävs genomgången kurs SM611A eller kunskaper som av Malmö högskola bedöms som likvärdiga.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- redogöra för sexualitetens anatomiska och fysiologiska förutsättningar,
- tillämpa de teorier om psykosexuell och sexuell utveckling som behandlas i kursen, och
- analysera hur sambandet mellan kropp, kultur och psyke kan påverka sexualiteten.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Bedömningen av studenternas prestationer sker utifrån delaktighet vid seminarier och föreläsningar, skriftlig tentamen samt inlämning av ett självständigt projektarbete. Närvaro vid föreläsningar och seminarier är obligatorisk. Frånvaro vid enstaka tillfällen kan kompenseras efter överenskommelse med examinator. För att mäta hur lärandemålen uppfylls kommer en portfolio bestående av följande examinationsmoment att bedömas:
a)muntlig redogörelse av eget projektarbete om tänkbara samband mellan kropp och psyke utifrån kursens olika delmoment,
b)skriftlig tentamen gällande sexualitetens anatomiska, fysiologiska och psykosexuella aspekter.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen behandlar sexualitetens anatomiska och fysiologiska förutsättningar, samt begreppen sexuell reproduktion, konception och kontraception. Dessutom presenterar kursen teorier om psykosexuell utveckling och sexuell utveckling genom människans livscykel, som är användbara för att förstå, bemöta och behandla olika sexuella uttryck och beteendeformer. Vidare diskuteras kulturella aspekter av sexualitet. Kursen innehåller även moment med fiktiva fallbeskrivningar i avsikt att analysera och tillämpa de begrepp och teorier som introducerats.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs på halvfart i form av föreläsningar, seminarier, diskussioner samt självständigt projektarbete.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Einstein, G (2008). From body to brain: Considering the neurobiological effects of female genital cutting. Perspectives in Biology and Medicine 51(1):84-97. 14 s.

Heiman, J (200). Orgasmic disorders in women. I Principles and PRactice of Sex Therapy (ed. Leiblum, S & Risa, S). Guilford Publications. Kap 4, 84-123. 40 s.

Johnsdotter, S. & Essén, B. (2004) Sexual health among young Somali women in Sweden: Living with conflicting culturally determined sexual ideologies. Paper presented at the conference Advancing Knowledge on Psycho-Sexual Effects of FGM/C: Assessing the Evidence. Alexandria, Egypt. October 10-12, 2004. 14 s.

Laan, E. & Janssen, E. (2007). How do men and women feel? Determinants of subjective experience of sexual arousement. I The Psychophysiology of Sex, Janssen E (ed). 21 s.

Lundberg, P.O. (2002) Biologiska aspekter på sexualitet. I PO Lundberg. Sexologi. Falköping: Almqvist & Wiksell Medicin, Liber Förlag. 82 s.

Löfgren-Mårtenson, L. (1997) Sexuella mognadsnivåer och uttryckssätt. I Lotta Löfgren-Mårtenson. Sexualitet och integritet. Lund: Studentlitteratur. 11 s.

Nikolaisen, J & Dammen Nikolaisen, K. (2008) Sexulality in childhood (Chapter 3). In Traeen B. & Lewin, B., (eds) Sexology in context. Oslo: Univeristetsförlaget. Pp 55-68. 14 s.

Tiefer, L. (2004). Sex is Not a Natural Act and Others Essays. Boulder, Colo: Westview Press. 304 s.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare/examinator ansvarar för att en kursvärdering genomförs efter kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängliga på särskild plats samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Socialt arbete Grundutbildning avancerad nivå och Forskning.

Mer information om utbildningen

Sara Johnsdotter, Kursansvarig
Telefon: 040-6657943