Sexuella livsstilar, riktningar och variationer

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behörighetskrav

Socionomexamen, sjuksköterskeexamen, lärarexamen, psykologexamen eller annan yrkesexamina inom det människobehandlande området som av Malmö högskola prövas likvärdig. För tillträde till kursen krävs genomgången kurs SM611A och genomgången kurs SM612A eller kunskaper som av Malmö högskola bedöms som likvärdiga.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2011

Kurskod:
SX621A version 1,1
Engelsk benämning:
Sexual life styles, orientations and variations
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Sexologi
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
22 november 2006
Fastställandedatum:
07 december 2010
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
17 januari 2011
Ersätter kursplan fastställd:
23 januari 2008

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i masterprogrammet i sexologi.

Förkunskapskrav

Socionomexamen, sjuksköterskeexamen, lärarexamen, psykologexamen eller annan yrkesexamina inom det människobehandlande området som av Malmö högskola prövas likvärdig. För tillträde till kursen krävs genomgången kurs SM611A och genomgången kurs SM612A eller kunskaper som av Malmö högskola bedöms som likvärdiga.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- analysera olika sexuella livsstilar, riktningar och variationer,
- kritiskt granska och analysera olika sexualiteter och sexuella uttrycksformer med hjälp av relevanta teorier och begrepp, och
- ge information och konsultation utifrån olika sexuella variationer och riktningar i en sexologisk behandlande- och/eller rådgivande yrkesroll.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Bedömningen av studenternas prestationer sker utifrån delaktighet vid seminarier och föreläsningar, obligatorisk skriftlig tentamina samt obligatorisk inlämning av ett självständigt projektarbete. Närvaro vid föreläsningar och seminarier är obligatorisk. Frånvaro vid enstaka tillfällen kan kompenseras efter överenskommelse med examinator. För att bedöma hur kunskaps-, färdighets- och lärandemål uppfylls kommer en portfolio bestående av följande examinationsmoment att bedömas:

a) skriftlig redogörelse av eget projektarbete om sexuella variationer och riktlinjer utifrån valfria delar av kurslitteraturen
b) skriftlig tentamen rörande teoretiska perspektiv på olika sexualiteter
c) aktiv delaktighet i diskussioner om normativitet, normalitet och sexuella variationer.

Omtentamen
Student som underkänts ges möjlighet till omtentamen i enlighet med fastställd utbildningsplan samt aktuell studiehandledning.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen belyser sexuella kulturer och subkulturer utifrån begrepp som normativitet och mångfald. Den fokuserar särskilt hetero-, homo-, bi- och transsexualitet, men även andra former av sexuella orienteringar, uttryck och variationer. Kursen behandlar även teorier som används för att analysera och förstå olika sexualiteteter.

Arbetsformer

Undervisningen sker på halvfart (50 %). Undervisningen bedrivs dels i form av obligatoriska föreläsningar, dels i form av obligatoriska seminarier. Kursen kan också ges som delvis Internetbaserad kurs, då sker vissa av undervisningsformerna och examinationsmomenten via Internet.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Almås E & Benestad E (2001): Kjønn i bevegelse, Universitetsforlag, 271 sid.

Ambjörnsson, F (2006): Vad är queer? Natur och Kultur, 237 sid.

Kimmel, M & Plantes, R (2004) Sexualities: Identities, Behaviors and Society. Oxford and New York: Oxford University Press. Kap. 5-6, 175 s.
.
Kulick, D (2005) Queersverige. Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur. Valda delar, cirka 250 s.

Olsson A-C & Olsson C red. (2004): I den akademiska garderoben, Atlas, Valda delar cirka 100 s.

Savin-Williams, Rithch C. (2006) The New Gay Teenager. Cambridge och London: Harvard University Press. 272

Kursvärdering

Kursansvarig lärare/examinator ansvarar för att två kursvärderingar genomförs. En formativ kursvärdering (s.k. temperaturtagning) görs efter halva kursen respektive delkursen. Denna sammanställs och återkopplas till studenterna snarast möjligt. Sammanställningen presenteras på kursens hemsida och återkoppling sker under lektionstid. En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens/delkursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida. Kursvärderingarna är obligatoriska.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Socialt arbete Grundutbildning avancerad nivå och Forskning.

Mer information om utbildningen

Eva Elmerstig, Kursansvarig
Telefon: 040-6657490
Germana di Lorenzo, studieadministratör
Telefon: 040-6657462