Sexualupplysning, prevention och rådgivning

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behörighetskrav

Socionomexamen, sjuksköterskeexamen, lärarexamen, psykologexamen eller annan yrkesexamina inom det människobehandlande området som av Malmö högskola prövas likvärdig. För tillträde till kursen krävs genomgången kurs SM611A, SM612A och genomgången kurs SM621A eller kunskaper som av Malmö högskola bedöms som likvärdiga.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2011, vår 2009

Kurskod:
SX622A version 1
Engelsk benämning:
Sex education, prevention and counselling
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Sexologi
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
22 november 2006
Fastställandedatum:
23 januari 2008
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
23 januari 2008
Ersätter kursplan fastställd:
21 mars 2007

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i masterprogrammet i sexologi.

Förkunskapskrav

Socionomexamen, sjuksköterskeexamen, lärarexamen, psykologexamen eller annan yrkesexamina inom det människobehandlande området som av Malmö högskola prövas likvärdig. För tillträde till kursen krävs genomgången kurs SM611A, SM612A och genomgången kurs SM621A eller kunskaper som av Malmö högskola bedöms som likvärdiga.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- redogöra för aktuella modeller för sex- och samlevnadsundervisnings-, informations- och rådgivningsarbete,
- analysera olika sexuella problem och dysfunktioner utifrån en helhetssyn på sexualiteten, och
- tillämpa preventivt och behandlande arbete med sexologiska frågeställningar relaterade till sex- och samlevnad av olika genes och karaktär utifrån studentens yrkesroll.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Bedömningen av studenternas prestationer sker utifrån delaktighet vid seminarier och föreläsningar, obligatorisk skriftlig tentamina samt obligatorisk inlämning av ett självständigt projektarbete. Närvaro vid föreläsningar och seminarier är obligatorisk. Frånvaro vid enstaka tillfällen kan kompenseras efter överenskommelse med examinator. För att mäta hur kunskaps-, färdighets- och lärandemål uppfylls kommer en portfolio bestående av följande examinations moment att bedömas:

a) muntlig redogörelse av fiktiv fallbeskrivning med förslag på preventivt och/eller behandlande sexologiskt arbete
b) skriftlig tentamen rörande sexuella dysfunktioner och sex- och samlevnadsproblem.

Omtentamen
Student som underkänts ges möjlighet till omtentamen i enlighet med fastställd utbildningsplan samt aktuell studiehandledning.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen belyser sex- och samlevnadsundervisning och preventivt arbete framförallt i skola och inom hälso- och sjukvård. Den presenterar redskap och modeller för att arbeta med rådgivning, information och upplysning med olika målgrupper såsom exempelvis ungdomar, grupper från andra kulturer, personer med funktionshinder. Kursen innehåller även ett moment om klinisk sexologi med utgångspunkt från en psykosocial teoriram, där sexologisk kunskap tillämpas i utredning och behandling av sexuella problem och dysfunktioner.

Arbetsformer

Undervisningen sker på halvfart (50 %). Undervisningen bedrivs dels i form av obligatoriska föreläsningar, dels i form av obligatoriska seminarier samt självständig projektuppgift.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bäckman, Maria (2003) Kön och känsla. Samlevnadsundervisning och ungdomars tankar om sexualitet. Riga: Makadam. 238 s.

Forsberg, Margareta (2006) Ungdomar och sexualitet. En forskningsöversikt år 2005. Stockholm: Statens Folkhälsoinstitut. 158 s.

Kimmel, Michael & Plantes, Rebecca (2004) Sexualities: Identities, Behaviors and Society. Oxford and New York: Oxford University Press. Kap. 10, 29 s.

Lundberg, P.O. (2002) Sexologi. Falköping: Almqvist & Wiksell Medicin, Liber Förlag. Valda sidor cirka 150 s

Löfgren-Mårtenson, Lotta (1997) Sexualitet och Integritet. Om anpassad sex och samlevnadskunskap för personer med utvecklingsstörning. Lund: Studentlitteratur. 199 s.

Von Sievers, Malou och Lindgren, Lennart (2006) Konsten att hålla ihop. En handbok i kärlek. GGP Media GmbH i Tyskland: Bokförlaget Forum. 215 s.

Referenslitteratur

Ambjörnsson, Fanny 2004) I en klass för sig. Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer. Stockholm: Ordfront förlag. 354 s

Kaplan, Helen S (1995) The sexual desire disorder. Dysfunctional Regulation of Sexual Motivation. New York: Brunner/Mazel, Publishers. 332 s.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare/examinator ansvarar för att två kursvärderingar genomförs. En formativ kursvärdering (s.k. temperaturtagning) görs efter halva kursen respektive delkursen. Denna sammanställs och återkopplas till studenterna snarast möjligt. Sammanställningen presenteras på kursens hemsida och återkoppling sker under lektionstid. En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens/delkursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida. Kursvärderingarna är obligatoriska.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Socialt arbete Grundutbildning avancerad nivå och Forskning.

Mer information om utbildningen

Eva Elmerstig, Kursansvarig
Telefon: 040-6657490