Sexologi som kunskaps- och forskningsområde

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behörighetskrav

Socionomexamen, sjuksköterskeexamen, lärarexamen, psykologexamen eller annan yrkesexamen inom det människobehandlande området som av Malmö högskola prövas likvärdig.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2011, höst 2009, höst 2008

Kurskod:
SX631A version 1
Engelsk benämning:
Sexology as an Area of Knowledge and Research
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Sexologi
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
22 november 2006
Fastställandedatum:
03 juni 2008
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
01 juli 2008

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskap om de mest uppmärksammade forskningsfrågorna inom sexologin samt hur dessa står i relation till olika teoretiska perspektiv och förklaringsmodel

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i termin 3 i masterprogrammet i sexologi.

Förkunskapskrav

Socionomexamen, sjuksköterskeexamen, lärarexamen, psykologexamen eller annan yrkesexamen inom det människobehandlande området som av Malmö högskola prövas likvärdig.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- redogöra för vilka forskningsfrågor som den samtida sexologin ägnar sig åt,
- kritiskt granska olika teoretiska perspektiv och förklaringsmodeller i forskningen, samt
- analysera förhållandet mellan forskningen och praktiken inom det sexologiska fältet.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Bedömningen av studenternas prestationer sker utifrån delaktighet vid föreläsningar, gruppdiskussioner, skriftliga tentamina samt obligatorisk muntlig redovisning av ett självständigt projektarbete. Närvaro vid gruppdiskussioner är obligatorisk. Frånvaro vid enstaka tillfällen kan kompenseras efter överenskommelse med examinator. För att mäta hur lärandemål uppfylls kommer en portfolio bestående av följande examinations moment att bedömas:

a) muntlig presentation av projektarbete som behandlar något eller några av de forskningsproblem som den samtida sexologin ägnar sig åt
b) skriftligt besvarande av hemtentamensfrågor som berör kursens lärandemål avseende sexologin som kunskaps- och forskningsområde

För betyget Godkänd krävs att studenten uppfyller lärandemålen som angivits. För betyget Väl Godkänd krävs att examinationsuppgifterna dessutom karaktäriseras av originalitet och metateoretisk förståelse.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om kursen upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt i studiehandledningen fastställda tider.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen är en introduktion till sexologin som kunskaps- och forskningsområde och behandlar några av den samtida sexologins mest uppmärksammade forskningsfrågor. Den belyser också de teoretiska perspektiv och förklaringsmodeller på olika nivåer – biologiska, psykologiska och socialvetenskapliga - som används inom ämnesområdet. Därtill uppmärksammas forskningens relevans för den praxisnära kunskapen.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, gruppdiskussioner samt projektuppgift.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Janssen, E. (2007) The Psychophysiology of sex. Bloomington: Indiana University Press.
Valda delar. 60 sidor. (Kopierat material med särskilt tillstånd av författaren)

Giddens, A. (1992) Intimitetens omvandling. Om sexualitet, kärlek och erotik i det moderna samhället. Otta, Norge: Nya Doxa. 181 s.

Træen, B. & Lewin, B. (2008) Sexology in Context. A scientific Anthology. Oslo: Universitetsforlaget, valda delar. 180 s.
Fugl-Meyer, K. & Giami, A (2006) Swedish clinical sexologists. Who are they? Who do they treat? Sexologies, vol 15, issue 1, p. 14-21

Fugl-Meyer, A.R. & Fugl-Meyer, K. S. (2002) Sexual Sexual disabilities
are not singularities. /Int J Imp Res /14: 487-493.

Artiklar ur följande tidskrifter: Archives of Sexual Behavior, Sexualities, The Journal of Sex Research, International Journal of Sexual Health. 400 s.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare/examinator ansvarar för att en kursvärdering genomförs efter kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängliga på särskild plats samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstilfälle.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Socialt arbete Grundutbildning avancerad nivå och Forskning.

Mer information om utbildningen

Lars Plantin, Kursansvarig
Telefon: 040-6657408