Vetenskapsteori och forskningsmetodik

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behörighetskrav

Socionomexamen, sjuksköterskeexamen, lärarexamen, psykologexamen eller annan yrkesexamen inom det människobehandlande området som av Malmö högskola prövas likvärdig.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2011

Kurskod:
SX632A version 1,1
Engelsk benämning:
Theory of Science and Research Methodology, 8 ECTS credits
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Sexologi
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
22 november 2006
Fastställandedatum:
25 maj 2011
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2011
Ersätter kursplan fastställd:
03 juni 2008

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskap om vetenskapsteoretiska riktningar och olika modeller.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i termin 3 i masterprogrammet i sexologi.

Förkunskapskrav

Socionomexamen, sjuksköterskeexamen, lärarexamen, psykologexamen eller annan yrkesexamen inom det människobehandlande området som av Malmö högskola prövas likvärdig.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- redogöra för olika vetenskapsteoretiska synsätt,
- ge exempel på och kritiskt granska olika forskningsmetoder, och
- förstå betydelsen av och ge exempel på forskningsetiska överväganden och val av forskningsperspektiv.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Bedömningen av studenternas prestationer sker utifrån delaktighet vid seminarier och föreläsningar, närvaro vid muntlig redovisning av grupparbete samt individuellt paper. Frånvaro vid enstaka tillfällen kan kompenseras efter överenskommelse med examinator. För att mäta hur lärandemål uppfylls kommer en portfolio bestående av följande examinationsmoment att bedömas:

- redogörelse för och diskussion kring olika vetenskapsteoretiska synsätt genom diskussionsuppgifter
- individuellt paper där de kunskaper som har förvärvats under kursen tillämpas på ett självständigt formulerat case som även inbegriper en diskussion om forskningsmetodik
- aktiv delaktighet i diskussioner om forskningsetik och perspektivval.

För betyget Godkänd krävs att studenten uppfyller lärandemålen som angivits. För betyget Väl Godkänd krävs att examinationsuppgifterna dessutom karaktäriseras av originalitet och metateoretisk förståelse.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om kursen upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt i studiehandledningen fastställda tider.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen presenterar olika vetenskapsfilosofiska riktningar och modeller för vetenskaplig kunskapsproduktion. Den behandlar även kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder och grunder för forskningsetiska aspekter och överväganden. Kursen är förberedande för uppsatsarbetet och innehåller arbets- och diskussionsuppgifter där kunskaper om vetenskapsteori, forskningsmetoder och etik tillämpas och behandlas.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, grupparbete och gemensamma diskussioner.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Alvesson M (2011): Intervjuer – genomförande, tolkning reflexivitet. Lund:Liber. 184s

Edling, C. & Hedström, P. (2003) Kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur. 200s

Gagnon, J. G. (1990) The Explicit and Implicit Use of the Scripting Perspective in Sex Research. In Annual Reviewing of Sex Research 1, 1-43. 43 s

Henriksson, B. (1995) Risk Factor Love, Homosexuality, sexual interaction and HIV prevention. Göteborg: Göteborgs Universitet

Ribe, M (1999) Oddskvoter berättar. Välfärdsbulletinen Nr 4, Stockholm

Robson, C. (2002) Real world research. Oxford: Blackwell Publishing. Valda delar ca 600s

Thomassen, M. (2007) Vetenskap, kunskap och praxis. Malmö:Gleerups. Valda delar ca 200s

Weinhardt L. et.al (1998): Reliability and Validity of Self-Report Measures of HIV-Related Sexual Behaviour: Progress Since 1990 and Recommendations for Research and Practice, Archives of Sexual Behaviour, Vol 27, No 2, Plenum Publishing Corporation 25s

Valda artiklar ca 100 s.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare/examinator ansvarar för att en kursvärdering genomförs efter kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängliga på särskild plats samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Socialt arbete Grundutbildning avancerad nivå och Forskning.

Mer information om utbildningen

Lars Plantin, Kursansvarig
Telefon: 040-6657408