Sexualitet och rusmedel

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp

Kursplan för studenter höst 2018

Kurskod:
SX633C version 2
Engelsk benämning:
Sexuality and Drugs
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Sexologi
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
21 februari 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
03 september 2018
Ersätter kursplan fastställd:
20 maj 2016

Förkunskapskrav

Svenska B och Engelska A samt examen från ett utbildningsprogram omfattande minst 180 hp (inklusive ett examensarbete om minst 15 hp) inom det människobehandlande eller samhällsvetenskapliga området.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår som valbar kurs i termin 3 i masterprogrammet i sexologi. Kursen kan även läsas som fristående kurs.

Syfte

Kursen syftar till att studenten fördjupar sina kunskaper om bruk och missbruk av alkohol och narkotika och dess betydelser och konsekvenser för sexualiteten utifrån ett individuellt, relations och samhälleligt perspektiv.

Innehåll

Kursen behandlar effekter, funktioner, risker och konsekvenser av rusmedelsanvändning i förhållande till sexualitet. Centrala teman som tas upp är njutning, risktagande, sociala normer, missbruk, sexuella problem och behandling. Rusmedelsanvändning och sexualitet behandlas ur ett individ-, relations- och samhällsperspektiv och kopplas till frågor om genus.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. analysera rusmedels farmakologiska och psykologiska effekter på sexuella beteendemönster och uttryckssätt,
2. analysera förhållandet mellan samhälleliga normer och enskilda människors strategier vad gäller sexualitet och rusmedelsanvändning,
3. analysera rusmedlens betydelse för sexualiteten med hänsyn till kön, ålder, kultur och omfattningen av rusmedelsanvändningen, och
4. redogöra för och resonera om möjliga insatser, metoder och strategier för att minska sexuella risker och problem relaterade till rusmedelsanvändning.

Arbetsformer

Kursen bedrivs i form av heldagar som innehåller föreläsningar, diskussionsövningar samt redovisningar av projektuppgifter. Samtliga kursdagar är obligatoriska. Lärandemål 1-3 behandlas genom att studenterna skriver och muntligt redovisar en projektuppgift, samt ger respons på andra studenters presentationer. Projektuppgiften handlar om att, med hjälp av en film, analysera och diskutera föreställningar om sexualitet och rusmedel och dess konsekvenser för sexualiteten. Uppgiften ska anknyta till relevant kurslitteratur. Uppgiften görs i grupp. Lärandemål 4 behandlas genom övningsuppgifter och diskussionsövningar kopplade till kursens föreläsningar och litteratur.

Bedömningsformer

Bedömningen av studenternas prestationer sker utifrån aktivt deltagande vid föreläsningar och diskussionsövningar, samt muntlig och skriftlig redovisning av essä och projektuppgift. Studentens prestation vid samtliga moment bedöms individuellt.

Lärandemål 1-4 examineras genom en hemtentamen i form av en essä. Essän skrivs individuellt eller i par. Om den skrivs i par måste de individuella delarna från respektive student framgå. Essän ska beröra någon aspekt av rusmedels påverkan på sexualiteten och hur man kan arbeta för att minska sexuella problem kopplade till droganvändning. Essän redovisas muntligt vid sista kurstillfället.

Vid bedömningen läggs generellt vikt vid studentens förmåga till självständigt tänkande och metateoretisk förståelse samt förmåga att tolka och presentera relevanta forskningsresultat. Vid bedömning av lärandemål 1-3 läggs särskild vikt vid studentens förmåga att på ett teoretiskt grundat sätt analysera och diskutera hur drogers effekter, i kombination med faktorer som kön, ålder, social situation och samhällsnormer, på olika sätt kan påverka sexuella beteendemönster och uttryckssätt. Vid bedömning av lärandemål fyra läggs särskild vikt vid studentens förmåga att bedöma och resonera om vilka insatser som kan vara lämpliga för olika sexuella och drogrelaterade problem samt förmåga att analysera möjliga risker eller hinder i arbetet med sexuella problem inom missbruks- och beroendevården. Bedömningskriterier för examinationen finns i studiehandledningen.

Aktivt deltagande på kursdagarna är ett krav för att bli godkänd på kursen. Vid eventuell frånvaro i samband med obligatoriska moment ska i samråd med examinator en ersättningsuppgift göras i form av skriftlig inlämningsuppgift.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfälle enligt samma regel. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schemat.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Aggleton P, Ball A, Mane P, (2006) Sex, drugs and young people. International Perspectives. London och New York: Routledge. (224 s.)

Braun-Harvey D, (2009) Sexual Health in Drug and Alcohol Treatment: Group Facilitator's Manual. New York: Springer Publishing Co. (320 s.)

Johnson B, Richert T, Svensson B, (2017) Alkohol- och narkotikaproblem. Lund: studentlitteratur. (381 s.)

Månsson, S-A, Plantin L, (red) (2012) Sexualitetsstudier. Malmö: Liber. (150 s. av 341 s.)

Vetenskapliga artiklar och rapporter omfattande cirka 300 sidor tillkommer.

Kursvärdering

En summativ kursvärdering genomförs efter kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till studenterna som påbörjar delkursen vid nästkommande kurstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringarna har skett, erbjudas två tillfällen för omtentamen baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter