Sexualitet i ord och bild

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behörighetskrav

Godkända kurser i masterprogrammets termin 1-3 omfattande minst 30 hp eller kunskaper som av Malmö högskola bedöms som likvärdiga.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2012, vår 2010, vår 2009

Kurskod:
SX642A version 1
Engelsk benämning:
Sexuality in Words and Images, 8 ECTS
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Sexologi
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
22 november 2006
Fastställandedatum:
04 november 2008
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
19 januari 2009

Kursbeskrivning

Kursens syfte är att studenten fördjupar sina kunskaper om skildringar av sexualitet i ord och bild. Betoning läggs på förmågan att analysera och kontextualisera skildringar av sexualitet ur såväl ett historiskt som ett mediespecifikt perspektiv. Internet som uttrycks- och distributionsform får särskild uppmärksamhet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i masterprogrammet i sexologi och är en valbar kurs i programmets fjärde termin.

Förkunskapskrav

Godkända kurser i masterprogrammets termin 1-3 omfattande minst 30 hp eller kunskaper som av Malmö högskola bedöms som likvärdiga.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- värdera hur skildringar av sexualitet i ord och bild har utvecklats och förändrats ur ett historiskt perspektiv med tonvikt på perioden efter mitten av 1900-talet,
- analysera skildringar av sexualitet i ord och bild,
- analysera hur kontextuella faktorer såsom samhälle och kultur påverkar skildringar av sexualitet, och
- reflektera över mediernas roll i och betydelse för spridningen av skildringar av sexualitet.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Bedömingen av studenternas prestationer sker utifrån delaktighet vid seminarier och föreläsningar, obligatorisk skriftlig tentamina samt obligatorisk muntlig redovisning av ett självständigt projektarbete. Eventuell frånvaro kan kompenseras efter överenskommelse med examinator. För att mäta hur kunskaps-, färdighets- och lärandemål uppfylls kommer följande examinationsmoment att bedömas:

a) muntlig presentation (i grupp eller individuellt) av projektarbete innehållande en analys av en nätbaserad skildring av sexualitet i ord och/eller bild samt b) hemtentamen som fokuserar den historiska utvecklingen, kontextuella faktorer samt mediernas roll.

För betyget Väl Godkänd krävs att examinationsuppgifterna dessutom karaktäriseras av originalitet och metateoretisk förståelse.

Rätt till omtentamen
Student som har underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om kursen upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt i studiehandledningen fastställda tider.

Innehåll eller kursinnehåll

I kursen diskuteras hur sexualitet framställs i ord och bild i dagens samhälle samt olika mediers påverkan på sexualiteten. Särskild uppmärksamhet ägnas Internet och dess betydelse som informations- och kunskapskälla och som katalysator för nya normer och värderingar kring sexualitet och kön. Kursen belyser även pornografins innehåll och uttrycksformer, samt olika synsätt och förhållningssätt till pornografin i samhället.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, diskussioner samt en självständig projektuppgift, vilken utförs antingen i grupp eller individuellt.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Juffer, J. (1998) At Home With Pornography: Women, Sex, and Everyday Life. New York and London: New York University Press. 272 s.

Knudsen, S. V., Löfgren-Mårtenson, L. & Månsson, S-A. (red.) (2007) Generation P?: youth, gender and pornography. Copenhagen Danish School of Education Press. 343 s.

Larsson, M. (2008) “Långt ner i 1973: Kvinnlig njutning enligt kvinnorörelsen och porrfilmen” i Cronqvist, M., Sturfeldt, L., och Wiklund. M. (red.), 1973 – en träff i tidsandan, Lund: Nordic Academic Press. 16 s.

Larsson, M. (2008)”Det förbjudnas cinéma verité: amatörpornografi på Internet” i Hedling, E., och Jönsson, M. (red.), Välfärdsbilder: svensk film utanför biografen. Stockholm: SLBA. 16 s.

Lehman, P. (red.) (2006) Pornography: film and culture. New Brunswick: Rutgers University Press., N.J. 272 s.

Månsson, S-A. & Söderlind, P. (2004) Sexindustrin på nätet: aktörer, innehåll, relationer och ekonomiska flöden, Stockholm : Égalité. 156 s.

Sigel, L. Z. (red.) (2005), International exposure: perspectives on modern European pornography, 1800-2000. New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press. i urval ca 150 s.

Ullén, M. (2008)”Pornografi – en mediehistoria” i Dahlberg, L. & Snickars, P.(red.), Berättande i olika medier. Stockholm: Statens ljud- och bildarkiv, 2008, 35 s.

Williams, L. (ed.) (2004) Porn Studies. Durham and London: Duke University Press. ca 120 s.

Williams, L. (1999) Hard core: power, pleasure, and the "frenzy of the visible". Expanded pbk. ed., Berkeley : Univ. of California Press. 380 s.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare/examinator ansvarar för att en kursvärdering genomförs efter kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängliga på särskild plats samt återkopplas till studenter vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Socialt arbete Grundutbildning avancerad nivå och Forskning.

Mer information om utbildningen

Marie Enberg, studieadministratör
Telefon: 040-6657452