Politik, kultur och sexuallagstiftning

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behörighetskrav

Godkända kurser i masterprogrammets termin 1-3 omfattande minst 30 hp eller kunskaper som av Malmö Högskola bedöms som likvärdiga.

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2012

Kurskod:
SX643A version 1,2
Engelsk benämning:
Politics, Culture and Legislation Related to Sexuality, 7 ECTS
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Sexologi
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
22 november 2006
Fastställandedatum:
18 oktober 2011
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
16 januari 2012
Ersätter kursplan fastställd:
18 februari 2010

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenterna studerar och granskar förhållandet mellan politiska värderingar, kulturella normer, samhällsutveckling och lagstiftning, både ur ett historiskt och samtida perspektiv.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i masterprogrammet i sexologi och är en valbar kurs i programmets fjärde termin.

Förkunskapskrav

Godkända kurser i masterprogrammets termin 1-3 omfattande minst 30 hp eller kunskaper som av Malmö Högskola bedöms som likvärdiga.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- analysera förhållandet mellan politiska värderingar, kulturella normer, samhällsutveckling och lagstiftning,
- redogöra för aktuell lagstiftning gällande sexualitet; registrerat partnerskap, smittskyddslagen, sexuellt våld och tvång, kvinnlig omskärelse samt sexköpslagen, och
- analysera hur lagstiftningen har förändrats ur ett historiskt perspektiv.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Bedömningen av studenternas prestationer sker utifrån delaktighet vid seminarier och föreläsningar, skriftlig tentamina samt muntlig redovisning av ett självständigt projektarbete. Eventuell frånvaro kan kompenseras efter överenskommelse med examinator.

För att mäta hur kunskaps-, färdighets- och lärandemål uppfylls kommer en portfolio
bestående av följande examinationsmoment att bedömas:
a) muntlig presentation av projektarbete innehållande analys av förhållandet mellan
politik, kultur och sexuallagstiftning,
b) skriftlig redogörelse för aktuell lagstiftning gällande sexualitet.
För betyget Godkänd krävs att studenten uppfyller lärandemålen som angivits. För betyget Väl Godkänd krävs att examinationsuppgifterna dessutom karaktäriseras av originalitet och metateoretisk förståelse.

Rätt till omtentamen
Student som har underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om kursen upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt i studiehandledningen fastställda tider.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen behandlar förhållandet mellan politiska värderingar, kulturella
normer, samhällsutveckling och lagstiftning, både ur ett historiskt och samtida
perspektiv. Särskild uppmärksamhet ägnas åt aktuell lagstiftning gällande
sexualiteten, såsom t.ex. smittskyddslagen, lagstiftningen som reglerar sexuellt
våld och tvång samt sexköpslagen.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, diskussioner samt självständigt projektuppgift, vilken kan utföras antingen i grupp eller individuellt.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Andersson, U. (2001). Det gränslöst feminina: kvinnliga kroppar och sexualiteter i rättslig hantering av våldtäkt. Mord, misshandel och sexuella övergrepp. Lund: Nordic Academic Press. 20 s.

Carabine, J. (2009). Unmarried Motherhood 1830-1990: A genealogical analysis. Discourse as Data: A Guide for Analysis. London: Sage. 44 s.

Dodillet, S. (2006). Ideologiska förutsättningar för den svenska och den tyska prostitutionslagstiftningen, Kvinnovetenskaplig tidskrift, årgång 27(4): 74-89. 15 s.

Johnsdotter, S. (2010). Kvinnlig omskärelse: En påstått utbredd men dold praktik i Sverige. Goda sanningar (red: Johnsdotter, Sara & Aje Carlbom). 22 s.

Johnsdotter, S. (2011). Diskurs och claims making i sexuallagstiftningsprocesser. Sexualitetsstudier. Red: Lars Plantin & Sven-Axel Månsson. Malmö: Liber. 31 s.

Lennartsson, M. (2009). Hävdande och hustrubröst: Sexualitet, kropp och identitet i det tidigmoderna Sverige. Historisk Tidskrift 129(3): 361-380. 20 s.

Loseke, D. (2003). Evaluating constructionist perspectives on social problems. Kapitel i Thinking about social problems. New York: Aldine de Gruyter. 19 s.

NJA 2008 s. 482 I och II. [Ett rättsfall.] 20 s.

Ohlsson, E. (2008). Sexarbetare eller horor? En feministisk analys av sexköp och pornografi. Examensarbete i juridik, Juridiska fakulteten, Lunds universitet. 78 s.

Prop. 2004/05:45 En ny sexualbrottslagstiftning. Kapitel 3, 6, 7 och 11. 38 s.

Rydström, J. (1998). Tidelagaren och den homosexuelle mannen – två typer i den svenska rättshistorien. Historisk Tidskrift 118:4, 513–521. 8 s.

Rydström, J. (1997). Panoptikon. Övervaktning och kontroll av manlig homosexualitet i Sverige på 1930- och 1940-talet. Kapitel i Lena Bergenheim & Lena Lennerhed (red), Seklernas sex: Bidrag till sexualitetens historia. 13 s.

Skilbrei, M-L. & Holmström, C. (2011) Is There a Nordic Prostitution Regime? Crime and Justice in the Nordic Countries. Eds: Lappi-Seppälä T & Tonry M (eds.). University of Chicago Press. 45 s.

Svanström, Y. (2004). Criminalising the john- a Swedish gender model? The Politics of Prostitution, Women´s Movements, Democratic States and the Globalisation of Sex Commerce. Ed: Outshoorn J. Cambridge University Press. 20 s.

En stor del av kurslitteraturen väljs av studenten i samråd med kursansvarig.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare/examinator ansvarar för att en kursvärdering genomförs efter kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängliga på särskild plats samt återkopplas till studenter vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Socialt arbete Grundutbildning avancerad nivå och Forskning.

Mer information om utbildningen

Sara Johnsdotter, Kursansvarig
Telefon: 040-6657943
Marie Enberg, studieadministratör
Telefon: 040-6657452