Sexuell hälsa och välfärd i ett globalt perspektiv

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs godkända kurser från termin 1-4.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2012, höst 2010

Kurskod:
SX651A version 1,1
Engelsk benämning:
Sexual Health and Welfare in a Global Perspective, 7 ECTS
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Sexologi
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
22 november 2006
Fastställandedatum:
10 juni 2010
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
30 augusti 2010
Ersätter kursplan fastställd:
14 april 2009

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten fördjupar sina kunskaper om perspektiv på sexuell reproduktiv hälsa, sexuellt risktagande och sexuellt utnyttjande och sexuell diskriminering i ett globalt perspektiv.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i masterprogrammet i sexologi.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkända kurser från termin 1-4.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- redogöra för olika perspektiv på begrepp som sexuell hälsa, reproduktiv hälsa, sexuellt risktagande, sexuellt utnyttjande och sexuell diskriminering i ett globalt perspektiv,
- kritiskt analysera förhållanden kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter ur ett lokalt och globalt perspektiv,
- analysera olika perspektiv på utbredning och spridning av sexuellt överförbara sjukdomar i relation till fattigdom och välfärd, och
- analysera abort, barnadödlighet och andra sexualrelaterade problem i relation till olika gruppers levnadsvillkor.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Bedömningen av studenternas prestationer sker utifrån deltagande vid seminarier och föreläsningar, grupphandledningsmoment och skriftlig hemtentamen samt av ett självständigt projektarbete. Närvaro vid föreläsningar och seminarier är obligatorisk. Frånvaro vid enstaka tillfällen kan kompenseras efter överenskommelse med examinator. För att mäta hur kunskaps-, färdighets- och lärandemål uppfylls kommer en portfolio bestående av följande examinations moment att bedömas:

a) Skriftligt projektarbete, som knyts till valfri problematik inom global sexuell hälsa och välfärd.
b) Muntlig redogörelse av projektarbetet.
c) Skriftlig hemtentamen.

För betyget Godkänd krävs att studenten uppfyller lärandemålen som angivits. För betyget Väl Godkänd krävs att examinationsuppgifterna dessutom karaktäriseras av originalitet och metateoretisk förståelse.

Rätt till omtentamen
Student som har underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om kursen upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt i studiehandledningen fastställda tider.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen behandlar sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter ur ett lokalt och globalt perspektiv. Utbredning och spridning av sexuellt överförbara sjukdomar diskuteras. Fenomen som abort, barnadödlighet och andra sexualrelaterade problem analyseras och diskuteras i relation till olika gruppers levnadsvillkor, fattigdomsfrågor och välfärdslösningar. Kursens frågeställningar exemplifieras med fallstudier kring sexuellt överförbara sjukdomar och sexuellt risktagande i tredje världen, sexuell hälsa och sexuell riskutsatthet i migrationsprocesser samt olika aspekter på sexuell och reproduktiv hälsa och sexuellt utnyttjande och diskriminering ur ett lokalt och globalt perspektiv.

Arbetsformer

Undervisningen genomförs på helfart i form av föreläsningar, seminarier, grupphandledningar, diskussioner samt utifrån självständiga uppgifter, vilka kan utföras antingen i grupp eller individuellt.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Berglund, S. (2008) Competing Everyday Discourses and the Construction of Heterosexual Risk-Taking Behavior among Adolescents in Nicaragua – Towards a Strategy for Sexual and Reproductive Health Empowerment. Malmö Högskola FOU Rapport 2008:5, 250 s (Finns att låna på biblioteket samt att kursansvarig har exemplar av boken för utlåning till studenterna)

Cook, Rebecca J., Bernard M. Dickens and Mahmoud F. Fathalla (2003) Reproductive health and human rights : integrating medicine, ethics, and law. Oxford University Press, (584 s totalt, s 3-94 och s 148-215 obligatorisk läsning, grupparbetstexter s 255-401; övriga sidor läses utifrån relevans för det egna projektarbetet)

Danielsson, I., Blom, H., Nilses, C., Högberg, U. & Heimer, G. (2010)Tydliga könsskillnader i ungdomars utsatthet för våld. Också stora skillnader mellan olika studier”, Läkartidningen Nr 18 2010 Volym 107, s 1230-1234, 5 s (Artikeln kommer att finnas för nedladdning på It’s Learning)

Garcia-Moreno, C., Jansen, H., Ellsberg, M. Heise, L. & Watts, C. H. (2006) “Prevalence of intimate partner violence: findings from the WHO multi-country study on women’s health and domestic violence”, on behalf of the WHO Multi-country Study on Women’s Health and Domestic Violence against Women Study Team, Lancet 2006; 368: 1260-1269, 10 s, (Artikeln kommer att finnas för nedladdning på It’s Learning)

Holmström, C. (2010) Migration och sexuell hälsa: En litteraturöversikt om sexuellt risktagande och sexuell riskutsatthet i samband med migration, Socialstyrelsen, 40 s. Laddas ned från: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/migrationochsexuellhalsa

Leclerc-Madlala S. (2003), “Transactional Sex and the Pursuit of Modernity”, Social Dynamics 29:2:213-233, Romdebosch University & Cape Town, 22 s. Laddas ned från:
http://www.healthdev.org/eforums/Editor/assets/accelerating-prevention/Transactional_sex_and_the_pursuit_of_modernity.pdf

Lundberg, P.O. & Löfgren-Mårtensson, L. (red.) 2010, Sexologi. Liber. Obs! Tredje upplagan. Utvalda kapitel ca 35 sidor.

Ouis, P. (2009), ”’Den verkliga kulturkonflikten?’: Islamisk sexualmoralism i liberala Sverige”. Socialvetenskaplig Tidskrift, No 3-4, sid 350-368, 19s.

Ouis, P (2009) “Honourable Traditions? Honour Violence, Early Marriage and Sexual Abuse of Teenage Girls in Lebanon, the Occupied Palestinian Territories and Yemen”. International Journal of Children’ Rights, nr 17: 445-474, 30 s. (Artikeln kommer att finnas för nedladdning på It’s Learning)

Ross, M. W.(2010), “HIV and sexuality in India”. Kapitelmanuskript 16 s, kommer att finnas för nedladdning på It’s Learning

Save the Children 2004. Children having children. State of the World’s Mothers 2004, 46 s. Laddas ned från:
http://www.savethechildren.org/publications/mothers/2004/SOWM_2004_final.pdf

Sexual and Reproductive Health 1: Anna Glasier, A Metin Gülmezoglu, George P Schmid, Claudia Garcia Moreno, Paul FA Van Look, “Sexual and reproductive health: a matter of life and death”, Lancet 2006; 368

Sexual and Reproductive Health 2 : Kaye Wellings, Martine Collumbien, Emma Slaymaker, Susheela Singh, Zoé Hodges, Dhaval Patel, Nathalie Bajos, “Sexual behaviour in context: a global perspective”, Lancet 2006; 368

Sexual and Reproductive Health 4 : David A Grimes, Janie Benson, Susheela Singh, Mariana Romero, Bela Ganatra, Friday E Okonofua, Iqbal H Shah, “Unsafe abortion: the preventable pandemic”, Lancet 2006; 368
(Dessa tre artiklar kommer att finnas för nedladdning på It’s Learning, totalt 48 s)

Shedlin, M. G. (2006), “Immigration and HIV/AIDS in the New York Metropolitan Area”, Journal of Urban Health: Bulletin of the New York Academy of Medicine, vol 83, no 1, 16s. Laddas ned från:
http://www.springerlink.com/content/h253x16n2406tk5l/fulltext.pdf


UN Millennium Project. 2006. Public Choices, Private Deci¬sions: Sexual and Reproductive Health and the Millennium Development Goals. 197 s. Laddas ned från: http://www.unmillenniumproject.org/documents/MP_Sexual_Health_screen-final.pdf

Kursvärdering

Kursansvarig lärare/examinator ansvarar för att en summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens/delkursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Socialt arbete Grundutbildning avancerad nivå och Forskning.

Mer information om utbildningen

Pernilla Ouis, Kursansvarig
Telefon: 040-6657789