Klinisk sexologi

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs godkända kurser från termin 1-4.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2012

Kurskod:
SX652A version 1,3
Engelsk benämning:
Clinical Sexology
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Sexologi
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
22 november 2006
Fastställandedatum:
03 juli 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
03 september 2012
Ersätter kursplan fastställd:
01 oktober 2010

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskaper och färdigheter för kliniskt sexologiskt arbete.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i masterprogrammet i sexologi.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkända kurser från termin 1-4.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- analysera sexologiska frågeställningar relaterade till sex- och samlevnadsproblem av olika uppkomst och karaktär,
- värdera teoretiska och praktiska modeller för sexologiskt utrednings- och behandlingsarbete,
- skriva en anamnes och värdera orsakssammanhang av betydelse för det aktuella sexuella problemet samt göra en problembeskrivning,
- självständigt eller som medhjälpare genomföra, alternativt remittera till, relevanta sexologiska undersökningar, och
- analysera sexologiska problem och tillsammans med patienten upprätta en behandlingsplan, alternativt remittera patienten till annan verksamhet.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Bedömningen av studenternas prestationer sker utifrån delaktighet vid seminarier och föreläsningar, grupphandledningsmoment och skriftlig tentamina samt av ett självständigt projektarbete som knyts till obligatoriskt studiebesök vid en sexologisk verksamhet. Närvaro vid föreläsningar och seminarier är obligatorisk. Frånvaro vid enstaka tillfällen kan kompenseras efter överenskommelse med examinator. För att bedöma hur kunskaps-, färdighets- och lärandemål uppfylls kommer en portfolio bestående av följande examinationsmoment att bedömas:

a) skriftligt projektarbete, som knyts till valfri sexologisk verksamhet med beskrivningar av olika teoretiska och praktiska modeller för sexologiskt utrednings- och behandlingsarbete.
b) muntlig redogörelse av projektarbetet
c) skriftlig tentamen rörande sexologiska anamneser, undersökningar, utredningar, diagnoser, behandlingsplaner och remissförfaranden.

För betyget Godkänd krävs att studenten uppfyller lärandemålen. För betyget Väl godkänd krävs att examinationsuppgifterna dessutom karaktäriseras av originalitet och metateoretisk förståelse.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om kursen upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt i studiehandledningen fastställda tider.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen behandlar kunskaper och färdigheter i klinisk sexologi baserad på klinisk verksamhet och sexologisk forskning. I kursen diskusteras aktuella teoretiska och praktiska modeller för sexologiskt utrednings- och behandlingsarbete. Kursdeltagarna diskuterar sexologiska frågeställningar utifrån sina respektive yrkesroller.

Arbetsformer

Undervisningen genomförs på helfart och bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, grupphandledningar och diskussioner. Självständiga uppgifter genomförs antingen i grupp eller individuellt. Studiebesök arrangeras vid olika sexologiska verksamheter.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Almås, E. & Pirelli, E.E. (2006). Sexologi i praksis. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 2, 5, 7, 13-17. ca 155 s.

Ayling, K. & Ussher, J.M. (2008). “ If Sex Hurts, Am I Still a Woman?” The Subjective
Experience of Vulvodynia in Hetero-Sexual Women. Archives of Sexual Behaviour,
37(2):294-304. 11s.

Bird, M. H. (2006). Sexual addiction and marriage and family therapy: Facilitating
individual and relationship healing through couple therapy. Journal of Marital and Family Therapy, 32(3), 297-311. 14 s.

DeLamater, J. D. & Sill, M. (2005). Sexual Desire in Later Life. The Journal of Sex
Research, 42(2), 138-149. 11 s.

Dhejne, C., Öberg, K. & Arver, S. (2010). Transsexualism-diagnostik och behandling med
särskild tonvikt på hormonbehandling. I: Lundberg, P.O. & Löfgren-Mårtensson, L. (red.), Sexologi (s.214-227). Falköping: Liber förlag. 13 s.

Elmerstig, E. (2012) Kropp och psyke I den sexuella upplevelsen. I Plantin, L. &Månsson, S-A. (red) Sexualitetsstudier (s.46-62). Stockholm: Liber förlag. 17 s.

Elmerstig, E. (2012) Sexuella problem och sexuella dysfunktioner. I Plantin, L. & Månsson, S-A. (red) Sexualitetsstudier (s.235-253). Stockholm: Liber förlag. 19 s.

Fine, S.F. & Glasser, P.H. (1996) The first helping interview-Engaging the client and building trust. Thousand Oaks: Sage Publications. 205 s.

Graham, C. A. , Sanders, S. A. , Milhausen, R. R. & McBride, K. R. (2004) Turning on and
Turning Off: A Focus Group Study of Factors that Affect Women’s Sexual Arousal.
Archives of Sexual Behavior, 33(6), s. 527-538. 11 s.

Griffiths, M. (2002). Sex on the Internet: Observations and Implications for Internet Sex Addiction. The Journal of Sex Research, 38, 333-342. 12 s.

Heiman, J. (2002). Sexual Dysfunction: Overview of Prevalence, Etiological Factors, and Treatments. The Journal of Sex Research, 39(1), 73-78. 6 s.

Janssen, E., McBride, K. R., Yarber, W., Hill, B. & Butler, S. M. (2008): Factors that
Influence Sexual Arousal in Men: A Focus Group Study. Archives of Sexual Behavior, 37, 252-265. 13 s.

Kåver, A. (2006) KBT I utveckling: en introduction till kognitiv beteendeterapi. Stockholm: Natur och Kultur. Utvalda sidor, ca 250s.

Leiblum, S. (2007)-. Principles and Practice of Sex Therapy. New York: Guilford Press. 546s. Utvalda sidor, ca 400s.

Leiblum, S (ed) (2010) Treating Sexual Desire Disorders, New York: Guilford Press. Kap. 2-6, 8-10. 138s.

Leiblum, S. (2007). Principles and Practice of Sex Therapy. New York: Guilford Press. 546s.

Lindgren, L. (2010). Parrelationer-utveckling och strategisk behandlingsplanering. I: Lundberg, P.O. & Löfgren-Mårtensson, L. (red.), Sexologi (s.95-100). Falköping: Liber förlag. 6 s.

Lundberg, P.O. & Löfgren-Mårtensson, L. (2010) Sexualitet och våld. I: Lundberg, P.O. & Löfgren-Mårtensson, L. (red.), Sexologi, (s.239-264). Falköping: Liber förlag. 25s.

Lundberg, P.O. & Löfgren-Mårtensson, L. (2010) Sexuella dysfunktioner,
funktionsnedsättningar och särskilda svårigheter. I: Lundberg, P.O. & Löfgren-
Mårtensson, L. (red.), Sexologi (s.265-378). Falköping: Liber förlag. 113 s.

Lundberg, P.O. & Löfgren-Mårtensson, L. (2010) Behandling av sexuella problem. I:
Lundberg, P.O. & Löfgren-Mårtensson, L. (red.), Sexologi, (s.379-422). Falköping: Liber förlag. 44 s.

McCabe, M. (2001). Evaluation of a cognitive behavior therapy program for people with
sexual dysfunction. Journal of Sex and Marital Therapy, 27, 259-71. 12 s.

McCabe, M. & Price, E. (2008). Internet-Based psychological and oral medical treatment compared to psychological treatment alone for ED. Journal of Sexual Medicine, (5), 2338-2346. 8 s.

Read, J. (1999). ABC of sexual health: Sexual problems associated with infertility,
pregnancy, and, aging. British Medical Journal, (318), 587-589. 2 s.

Schnarch, D. (2009) Intimacy & Desire. Awaken the passion in your relationship. New York: Beaufort Books. Utvalda sidor, ca 200 s.

Skoog, I. (2010). Sexualitet hos äldre. I: Lundberg, P.O. & Löfgren-Mårtensson, L.
(red.), Sexologi, (s.101-109). Falköping: Liber förlag. 9 s.

Tidefors, I. (2010). Anknytning och sexuell utveckling. I: Lundberg, P.O. & Löfgren-
Mårtensson, L. (red.), Sexologi, (s.81-85). Falköping: Liber förlag. 5 s.

Tiefer, L. (2006). The Viagra Phenomenon. Sexualities, (9),3, 273-294. 21 s.

Van Diest, S., Van Lankveld, J., Leusink, P. Koos Slob, A. & Gijs, L. (2007). Sex therapy
through the internet for men with sexual dysfunctions: A pilot study. Journal of sex and Marital therapy, 33, 111-133. 22 s.

Wincze, J. P. & Carey, M. P. (2001). Sexual Dysfunction: A Guide for Assessment and Treatment. New York: The Guilford Press. 226 s.

Ytterligare vetenskapliga artiklar tillkommer.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare/examinator ansvarar för att två kursvärderingar genomförs. En formativ kursvärdering (s.k. temperaturtagning) görs efter halva kursen. Denna sammanställs och återkopplas till studenterna snarast möjligt. Sammanställningen presenteras på kursens hemsida och återkoppling sker under lektionstid. En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Socialt arbete Grundutbildning avancerad nivå och Forskning.

Mer information om utbildningen

Eva Elmerstig, Kursansvarig
Telefon: 040-6657490