Vetenskapsteori och forskningsmetodik

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs godkända kurser från termin 1-4.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2012, höst 2010, höst 2009

Kurskod:
SX653A version 1
Engelsk benämning:
Theory of Science and Research Methodology, 8 ECTS
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Sexologi
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
22 november 2006
Fastställandedatum:
14 april 2009
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
01 september 2009

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten fördjupar sina kunskaper om vetenskapsteoretiska riktningar och olika forskningsmetodiska modeller.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i masterprogrammet i sexologi.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkända kurser från termin 1-4.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- diskutera olika vetenskapsteoretiska synsätt,
- kritiskt granska och värdera olika forskningsmetoder, och
- analysera forskningsetiska överväganden och val av forskningsperspektiv.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Bedömningen av studenternas prestationer sker utifrån delaktighet vid seminarier, föreläsningar, grupparbeten samt inlämning av ett självständigt projektarbete. Närvaro vid föreläsningar och seminarier är obligatorisk. Frånvaro vid enstaka tillfällen kan kompenseras efter överenskommelse med examinator. För att mäta hur kunskaps-, färdighets- och lärandemål uppfylls kommer en portfolio bestående av följande examinationsmoment att bedömas:

a. grupparbetsuppgifter
b. skriftligt projektarbete
c. muntlig redogörelse av ett projektarbete

För betyget Godkänd krävs att studenten uppfyller lärandemålen. För betyget Väl godkänd krävs att examinationsuppgifterna dessutom karaktäriseras av originalitet och metateoretisk förståelse.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om kursen upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt i studiehandledningen fastställda tider.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen behandlar vetenskapsteori och vetenskaplig metodologi. Den förbereder för genomförandet av examensarbetet (15 alternativt 30 högskolepoäng) som ingår i termin 6. Kursens inledande del utgörs av en fördjupad genomgång av vetenskapsteoretiska synsätt, forskningsmetoder och forskningsetiska principer och överväganden. De följande kursmomenten behandlar kvantitativ metod, etnografi samt fenomenologisk forskningsmetod.

Arbetsformer

Undervisningen genomförs i form av föreläsningar, seminarier, grupparbete, diskussioner samt utifrån självständiga uppgifter, vilka kan utföras antingen i grupp eller individuellt.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Agar, M. (1980) The Professional Stranger: An Informal Introduction to Ethnography. London: Blackwell. 276 s.

Djurfeldt, G., Larsson, R. & Stjärnhagen, O. (2003). Statistisk verktygslåda – en samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder. Lund: Studentliteratur. Valda delar c:a 200 s.

Giorgi, A. (2009). Descriptive Phenomenological Method in Psychology: A Modified Husserlian Approach. Pittsburgh, PA: Duquesne University Press. 275 s.

Robinson, P. & Englander, M. (2008). Appliceringen av den deskriptiva fenomenologiska humanvetenskapliga metoden. Nordic Journal of Nursing Research & Clinical Studies/Vård i Norden, 4/2008, No. 90, Vol. 28, 49-51, 3 s.

Robinson, P. & Englander, M. (2007) Den deskriptiva fenomenologiska humanvetenskapliga metoden. Nordic Journal of Nursing Research & Clinical Studies/Vård i Norden, 1/2007, No. 83. Vol. 27. 57-59, 3 s.

Månsson, S-A. (2003). Att ta gestalt i den andre. I: Meeuwisse, A. & Swärd, H., Den ocensurerade verkligheten. Reportage, bild och undersökningar. Stockholm: Carlssons Bokförlag. 16 s.

Ohlander, A-S. (2003). Varför inte fråga dem själva? Etiska reflektioner kring deltagande observation. I: Meeuwisse, A. & Swärd, H., Den ocensurerade verkligheten. Reportage, bild och undersökningar. Stockholm: Carlssons Bokförlag. 20 s.

Wiederman, M. (2000) Understanding Sexuality Research. London: Wadsworth Publishing Co Inc. Valda delar 200 s.

Vetenskapliga artiklar ca 200s

Kursvärdering

Kursansvarig lärare/examinator ansvarar för att en summativ kursvärdering genomförs efter kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängliga på särskild plats samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Socialt arbete Grundutbildning avancerad nivå och Forskning.

Mer information om utbildningen

Aje Carlbom, Kursansvarig
Telefon: 040-6657906