Examensarbete i Sexologi

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behörighetskrav

Godkända kurser i masterprogrammets termin 1-4 omfattande minst 30 hp samt godkänt resultat i kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 8 hp, eller kunskaper som av Malmö högskola bedöms som likvärdiga.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2013, vår 2011, vår 2010

Kurskod:
SX661A version 1
Engelsk benämning:
Degree Project in Sexology, 30 ECTS
Fördjupningsnivå
A2E
Huvudområden:
Sexologi
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
02 november 2006
Fastställandedatum:
30 december 2009
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
18 januari 2010

Kursbeskrivning

Syftet med kursen är att studenten skall kunna planera, genomföra och försvara ett självständigt uppsatsarbete av hög kvalitet med utgångspunkt från en frågeställning av relevans för det sexologiska kunskapsområdet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i i masterprogrammet i sexologi och ingår i examensfodringarna för masterexamen inom huvudområdet.

Förkunskapskrav

Godkända kurser i masterprogrammets termin 1-4 omfattande minst 30 hp samt godkänt resultat i kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 8 hp, eller kunskaper som av Malmö högskola bedöms som likvärdiga.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- självständigt formulera ett vetenskapligt problem inom det sexologiska området,
- självständigt planera och genomföra en vetenskaplig studie av relevans för det sexologi kunskapsområdet,
- självständigt tillämpa teoretiska och metodiska kunskaper och färdigheter,
- relatera studien till vetenskapsteoretiska resonemang,
- självständigt värdera, motivera och tillämpa forskningsetiska principer med utgångspunkt i vedertagna vetenskapliga riktlinjer,
- skriftligt och muntligt kunna kommunicera egna vetenskapligt grundade sexologiska kunskaper i nationella och internationella sammanhang,
- offentligt försvara, sammanfatta och motivera sitt eget examensarbete, och
- kritiskt värdera andra studenters examensarbeten genom opposition.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Bedömningen av studenternas prestationer sker utifrån delaktighet vid seminarier och föreläsningar, närvaro vid muntlig redovisningen samt bedömning av examensarbetet. Eventuell frånvaro vid enstaka tillfällen kan kompenseras efter överenskommelse med examinator. För att värdera hur kunskaps-, färdighets- och lärandemål uppfylls kommer en portfolio bestående av följande examinationsmoment att bedömas:
- redogörelse för och aktivt deltagande i diskussion kring olika vetenskapsteoretiska synsätt, forskningsetiska frågor samt forskningsmetodologiska överväganden vid seminarier och grupphandledningar,
- presentation av eget skriftligt material som diskuteras och bedöms vid varje seminarietillfälle,
- opposition på annan students uppsats och
- uppsatsarbete.

För betyget Godkänd krävs att studenten uppfyller kursens lärandemål. För betyget Väl Godkänd krävs att examinationsuppgifterna därutöver karaktäriseras av originalitet och metateoretisk förståelse.

Rätt till omtentamen
Student som har underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om kursen upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt i studiehandledningen fastställda tider.

Innehåll eller kursinnehåll

I kursen behandlas de metodologiska, vetenskapsteoretiska och etiska kunskaper och överväganden som studenten behöver för att kunna skriva en uppsats på avancerad nivå.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier samt handledning, såväl individuellt som i grupp. Forskningsmetodik, vetenskapsteori och forskningsetik diskuteras vid 4-5 grupphandledningar och seminarier. Vid varje sådant tillfälle presenterar studenten eget material för granskning och diskussion. Vid slutlig examination av uppsatserna försvarar studenten sitt eget arbete och opponerar på andra studenters uppsatser.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Robson, C. (2002) Real world research. Oxford: Blackwell Publishing. 600 s.

Övrig litteratur väljs i samråd med kursansvarig lärare/ examinator.

Kursvärdering

En summativ kursvärdering genomförs efter kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till studenterna som påbörjar delkursen vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Socialt arbete Grundutbildning avancerad nivå och Forskning.

Mer information om utbildningen

Lars Plantin, Kursansvarig
Telefon: 040-6657408