Sexualitet och missbruk

Kurs - avancerad nivå - 7 hp

Kursplan för studenter vår 2011, vår 2010

Kurskod:
SX663A version 1
Engelsk benämning:
Sexuality and Drug Addiction, 7 ECTS
Fördjupningsnivå
A1F
Huvudområden:
Sexologi
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
22 november 2006
Fastställandedatum:
05 november 2009
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
18 januari 2010

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten fördjupar sina kunskaper om bruk och missbruk av alkohol och droger och dess konsekvenser för sexualiteten utifrån ett individuellt, relations och samhälleligt perspektiv.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår som valfri kurs i termin 6 i masterprogrammet i sexologi.

Förkunskapskrav

Magisterexamen inom det människobehandlande området eller kunskaper som av Malmö högskola bedöms likvärdiga.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- analysera rusmedels farmakologiska och psykologiska effekter på sexuella beteendemönster och uttryckssätt,
- analysera förhållandet mellan samhälleliga normer och enskilda människors strategier vad gäller sexualitet och rusmedlens effekter,
- analysera rusmedlens betydelse för sexualiteten med hänsyn till kön, ålder, kultur och relatera detta till droganvändandet, och
- relatera rusmedlens roll i relation till sexualitet i en sexologisk praxis.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Bedömningen av studenternas prestationer sker utifrån delaktighet vid seminarier och föreläsningar, skriftlig tentamina samt muntlig redovisning av ett självständigt projektarbete. Eventuell frånvaro kan kompenseras efter överenskommelse med examinator. För betyget Godkänd krävs att studenten uppfyller lärandemålen som angivits. För betyget Väl Godkänd krävs att examinationsuppgifterna dessutom karaktäriseras av originalitet och metateoretisk förståelse.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfälle enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt i studiehandledningen fastställda tider.

Innehåll eller kursinnehåll

Användningen av alkohol och droger samt dess konsekvenser för sexualiteten och sexuella förhållningssätt diskuteras i kursen. Vidare behandlas rusmedelsanvändning, missbruk, kön och sexualitet ur ett individ-, relations- och samhällsperspektiv.

Arbetsformer

Undervisningen sker på helfart och bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, diskussioner samt en självständig projektuppgift.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Aggleton, P., Ball, A. & Mane, P. (2006) Sex, drugs and young people. International Perspectives. London och New York: Routledge. 224 s.

Braun-Harvey, D. (2009) Sexual Health in Drug and Alcohol Treatment: Group Facilitator's Manual. USA: Springer Publishing Co. 320 s

Heilig, M. (2004) Beroendetillstånd. Lund: Studentlitteratur. 217 s
Nilsson, I., Heibel, Cl. (1985) Sexualitet och missbruk. Stockholm: Liber förlag. 94s.

Vetenskapliga artiklar omfattande ca 200 sidor tillkommer.

Kursvärdering

En summativ kursvärdering genomförs efter kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till studenterna som påbörjar delkursen vid nästkommande kurstillfälle.