Sexualitet och funktionshinder

Kurs - avancerad nivå - 8 hp

Kursplan för studenter vår 2011, vår 2010

Kurskod:
SX664A version 1
Engelsk benämning:
Sexuality and Disability, 8 ECTS
Fördjupningsnivå
A1F
Huvudområden:
Sexologi
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
22 november 2006
Fastställandedatum:
05 november 2009
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
18 januari 2010

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskaper om funktionshinder och sexualitet i ett samhälleligt, kulturellt och idéhistoriskt perspektiv samt till utveckling av kliniska färdigheter för arbete med enskilda, par och grupper med funktionshinder.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår som valfri kurs i termin 6 i masterprogrammet i sexologi.

Förkunskapskrav

Magisterexamen inom det människobehandlande området eller kunskaper som av Malmö högskola bedöms likvärdiga.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- analysera samhälleliga, kulturella och historiska perspektiv på funktionshinder och sexualitet,
- bedöma sexuella konsekvenser av fysiska, psykiska och intellektuella funktionshinder för den enskilde, paret eller gruppen, i ett socialt och kulturellt sammanhang, och
- utveckla en modell för bemötande eller behandling av sexuella frågeställningar för enskilda, par och grupper med funktionshinder utifrån respektive yrkesroller.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Bedömningen av studenternas prestationer sker utifrån delaktighet vid seminarier och föreläsningar och skriftlig tentamina samt inlämning och redovisning av ett självständigt projektarbete. Närvaro vid examinationsgrundande föreläsningar och seminarier är obligatorisk. Eventuell frånvaro kan kompenseras efter överenskommelse med examinator. Bedömning av hur kunskaps-, färdighets- och lärandemål uppfylls sker genom en portfolio bestående av följande examinationsmoment:
a) skriftligt projektarbete, som syftar till att utveckla en modell för bemötande och/eller behandling av sexuella frågeställningar och/eller problem för enskilda, par eller grupper med funktionsnedsättningar utifrån kursdeltagarens egen yrkesroll
b)muntlig redogörelse av projektarbetet skriftlig tentamen rörande samhälleliga, kulturella och historiska perspektiv på funktionsnedsättningar, kön och sexualitet, samt rörande sexuella konsekvenser av medfödda eller förvärvade funktionsnedsättningar.

För betyget Godkänd krävs att studenten uppfyller lärandemålen som angivits. För betyget Väl Godkänd krävs att examinationsuppgifterna dessutom karaktäriseras av originalitet och metateoretisk förståelse.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfälle enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt i studiehandledningen fastställda tider.

Innehåll eller kursinnehåll

I kursen diskuteras konsekvenser av fysiska, psykiska och intellektuella funktionshinder för sexualiteten. Vidare belyses samhälleliga, historiska och kulturella aspekter av funktionshinder och sexualitet, som får konsekvenser för enskilda, par och grupper. Studenterna diskuterar förhållningssätt och modeller för bemötande och behandling utifrån respektive yrkesroller.

Arbetsformer

Undervisningen sker på helfart. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, diskussioner samt självständig projektuppgift, vilken utförs individuellt. Dessutom ingår teaterföreställning, konstutställning och/eller filmvisning utifrån aktuellt tema.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Barron, K.(red.) (2004) Genus och funktionshinder. Lund: Studentlitteratur. 187 sid.

Bitzer, J., Giacomo, P., Tschudin, S. & Alder, J. (2007) Sexual Counselling for Women in the Context of Physical Diseases—A Teaching Model for Physicians. Journal of Sexual Medicine, 4(1), 29-37. 8 sid.

Cosgrove, L., Pearrow , M. & Anaya , M. (2008) Toward a New Paradigm for Psychiatric Diagnoses and Clinical Research in Sexology. Feminism Psychology, 18, 457-465. 8 sid.

Gerland, G. (2004) Autism: relationer och sexualitet. Stockholm: CURA förlag. 184 sid.

Jemtå, L., Fugl-Meyer, K. & Öberg, K. (2008) On intimacy, sexual activities and exposure to sexual abuse among children and adolescents with mobility impairment. Acta Pædiatrica 97, 641-646. 5 sid.

Lundberg, P.O. & Löfgren-Mårtenson, L. (red.) Sexuella dysfunktioner, funktionsnedsättningar och särskilda svårigheter. I Sexologi. Stockholm: Liber. Under tryckning. Cirka 100 sidor.

Löfgren-Mårtenson, L. (2005) Får jag lov? Om sexualitet och kärlek i den nya generationen unga med utvecklingsstörning. Lund: Studentlitteratur. 233 s.

Löfgren-Mårtenson, L. (2009). The Invisibility of Young Homosexual Women and Men with Intellectual Disabilities. Sexuality and Disability, 27(1), 21-26. Publicerad on-line 08-10-09 http://dx.doi.org/10.1007/s11195-008-9101-0. 5 sid.

Löfgren-Mårtenson, L. (2008). Love in Cyberspace: Swedish Young People with Intellectual Disabilities and the Internet. Scandinavian Journal of Disability Research, 10(2), 125–138. 13 sid.

McCarthy, M. (1999) Sexuality and Women with Learning Disabilities. London och Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers. 287 sid.

McRuer, R. (2008) Crip Theory. Cultural Signs of Queerness and Disability. Scandinavian Journal of Disability Research, 10(1),67 -69. 2 s.

Shakespear, T., Gilliespie-Sells, K. & Davies D. (1996) The sexual politics of disability. Untold Desires. London och NewYork: Cassell. 217 s.

Simonelli, C. Tripodi, F,Rossi, R., Fabrizi, A. , Lembo, D. , Cosmi, V. & Pierleoni, L. (2007). The influence of caregiver burden on sexual intimacy and marital satisfaction in couples with an Alzheimer spouse. International Journal of Clinical Practice, 62(1), 47-52. 5 sid.

Kursvärdering

En summativ kursvärdering genomförs efter kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till studenterna som påbörjar delkursen vid nästkommande kurstillfälle.