Sexologi - kunskapsområde och profession

Sammanfattning

Behörighetskrav

Examen om minst 180 hp (inklusive ett examensarbete om minst 15 hp) från socionom-, sociala omsorgs-, sjuksköterske-, psykolog-, läkar- eller lärarprogrammet, alternativt från andra vårdinriktade program.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2023, höst 2022, höst 2021, höst 2020

Kurskod:
SX711B version 1
Engelsk benämning:
Sexology - knowledge and profession
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Sexologi
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
19 maj 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020

Förkunskapskrav

Examen om minst 180 hp (inklusive ett examensarbete om minst 15 hp) från socionom-, sociala omsorgs-, sjuksköterske-, psykolog-, läkar- eller lärarprogrammet, alternativt från andra vårdinriktade program.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i termin 1 i mastersprogrammet i sexologi.

Syfte

Kursen utgör en introduktion till mastersprogrammet och syftar till att studenten utvecklar kunskaper om huvud- och verksamhetsområdet sexologi.

Innehåll

Sexologi som vetenskaplig disciplin, dess historia och framväxt behandlas utifrån sociala, politiska, kulturella, historiska och religiösa perspektiv. I kursen diskuteras också sexologi som professionell praxis inom hälso- och sjukvård samt inom socialt arbete, skola och frivilligorganisationer. Därtill presenteras aktuella forskningsfrågor och den teoretiska utvecklingen inom området. Med utgångspunkt i frågor om politik och vetenskap diskuteras också hur normer om sexualitet förändras över tid.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. analysera ämnet och verksamhetsområdet sexologi,
2. redogöra för sexologiämnets framväxt och historia, och
3. identifiera centrala frågor och teoretiska perspektiv i sexualitetsforskningen.

Arbetsformer

Studenterna förvärvar sin kunskap avseende samtliga lärandemål genom en rad olika obligatoriska moment så som deltagande vid föreläsningar, seminarier, projektarbete och muntliga redovisningar. Lärandemål 1 och 3 behandlas mer specifikt genom projektarbete i grupp. Kunskap gällande lärandemål 2 och 3 förvärvas genom diskussionsuppgifter och litteraturseminarium, muntliga redovisningar och presentationer samt litteraturfördjupning. Sammantaget uppnås samtliga lärandemål genom aktivt deltagande i ovan beskrivna moment.

Samtliga kursdagar är obligatoriska. Eventuell frånvaro vid obligatoriska moment kompenseras i samråd med examinator och sker genom en skriftlig uppgift om inte ett nytt tillfälle för uppföljning kan erbjudas under terminstid.

Bedömningsformer

Bedömningen av studenternas prestationer sker delvis utifrån delaktighet via analys och reflektion vid föreläsningar, seminarier och muntlig redovisning av ett projektarbete.

Lärandemål 1 och 3 examineras genom att studenterna genomför ett projektarbete i grupp som redovisas muntligt och skriftligt. Fokus för bedömning av denna examinationsuppgift är den enskilda studentens förmåga att analysera ämnet och verksamhetsområdet sexologi samt att identifiera centrala frågor och teoretiska perspektiv i sexualitetsforskningen.

Lärandemål 2 och 3 examineras genom att studenterna gör en individuell skriftlig tentamen samt deltar i examinerande seminarier och gruppdiskussioner. Fokus för bedömningarna av dessa examinationsuppgifter är studentens förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för sexologiämnets framväxt och historia samt att identifiera centrala frågor och teoretiska perspektiv i sexualitetsforskningen.

För att erhålla betyget godkänt krävs att studenten genomfört samtliga obligatoriska delar med godkänt resultat. För att erhålla väl godkänt betyg krävs att examinationsuppgifterna dessutom karaktäriseras av god språkhantering, god struktur vad gäller form och innehåll, originalitet och metateoretisk förståelse.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schemat.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bergenheim Å, (2006) Drömmen om frihet: om sexualitet, normalitet och kön under perioden 1950-80 I: Lennerhed L, (red) Från Sapfo till Cyborg, Idéer om kön och sexualitet i historien, Gidlunds förlag. 179-200. (21 s.)
Foucault M, (2002) Sexualitetens historia. Band 1 Viljan att veta. Uddevalla: Bokförlaget Daidalos. (160 s.)
Johannisson K, (2010) Sexualiteten i historien. I PO Lundberg & L Löfgren-Mårtenson (Red.) Sexologi. Stockholm: Liber. 126-131. (5 s.)
Lennerhed L, (2002) Sex i folkhemmet. RFSU: s tidiga historia. Södertälje: Gidlunds förlag. (256 s.)
Lennerhed L, (2014) Sexual liberalism in Sweden. In Hekma & Giami (eds.) Sexual Revolutions. London: Palgrave Macmillan. (18 s.)
Löfgren-Mårtenson L, (2013) Begreppbart Sexualitet. Stockholm: Liber. 17-101 . (84 s.)
Månsson S-A, (2012) Kinsey och den moderna sexualitetsforskningens genombrott. I: Plantin & Månsson (red) Sexualitetsstudier. Stockholm: Liber. 13-28. (13 s.)
Månsson S-A, (2012) Sexualitet som socialt meningsbärande, I: Plantin & Månsson (red) Sexualitetsstudier. Stockholm: Liber. 29-45. (16 s.)
Plantin L, Månsson S-A, (2012) Introduktion. I: Plantin & Månsson (red) Sexualitetsstudier. Stockholm: Liber. 5-10. (5 s.)
Plantin L, (2012) Föräldraskap och sexualitet. I: Plantin & Månsson (red) Sexualitetsstudier. Stockholm: Liber. 174-190. (16 s.)
Wyatt Seal D, Ehrhart A, (2003) Masculinity and urban men: Perceived scripts for courtship, romantic, and sexual interactions with women, Culture, Health & Sexuality: An International Journal for Research, Intervention and Car. 295-319. (24 s.)
Simon W, Gagnon J H, (1986) Sexual scripts: Permanence and Change, Archives of Sexual Behavior, 15(2). (24 s.)
Artiklar om ca 100 s. tillkommer.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande och att resultatet återkopplas till studenterna under nästkommande kurs på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Socialt arbete Grundutbildning avancerad nivå och Forskning.

Mer information om utbildningen

HS studievägledning - Malmö universitet,
Catrine Andersson, Kursansvarig
Telefon: 040-6658577
Ewa Sortberg Bassmann, studieadministratör
Telefon: 040-6657721

Anmälan

30 augusti 2021 - 12 november 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

29 augusti 2022 - 04 november 2022 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

28 augusti 2023 - 03 november 2023 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

31 augusti 2020 - 06 november 2020 Dagtid 50% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program