Sexologi: Kropp, psyke och sexualitet

Sammanfattning

Behörighetskrav

Svenska B och Engelska A samt examen från ett utbildningsprogram omfattande minst 180 hp (inklusive ett examensarbete om minst 15 hp) inom det människobehandlande området.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2019, höst 2018

Kurskod:
SX712A version 1
Engelsk benämning:
Sexlogy: Body, Psyche and Sexuality
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Sexologi
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
12 december 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
12 november 2018

Förkunskapskrav

Svenska B och Engelska A samt examen från ett utbildningsprogram omfattande minst 180 hp (inklusive ett examensarbete om minst 15 hp) inom det människobehandlande området.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i termin 1 i mastersprogrammet i sexologi.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskaper om sexualitetens anatomiska, fysiologiska och psykosexuella dimensioner, samt om samspelet mellan kropp, kultur och psyke.

Innehåll

Kursen belyser kropp, psyke och kön utifrån biologiska, psykosociala och kulturella perspektiv. Den ger kunskaper om sexualitetens anatomiska och fysiologiska förutsättningar, om psykosexuell utveckling, samt om hur kroppen och psyket är sammanvävda i den sexuella erfarenheten. Kursen behandlar sexualitetens anatomi och fysiologi samt förhållandet mellan kropp, psyke och kultur. På kursen studeras hur kulturella och religiösa normer påverkar sexualiteten.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för sexualitetens anatomiska och fysiologiska förutsättningar,
2. tillämpa de teorier om psykosexuell och sexuell utveckling som behandlas i kursen, och
3. analysera hur sambandet mellan kropp, kultur och psyke kan påverka sexualiteten.

Arbetsformer

För att uppnå lärandemål 1 och 2 deltar studenten i undervisningen parallellt med enskilda studier. I kursen ingår en rad olika obligatoriska moment så som föreläsningar, diskussioner, och seminarier. För att uppnå lärandemål 3 skriver studenten en individuell uppgift och genomför en muntlig redovisning. Samtliga kursdagar är obligatoriska. Eventuell frånvaro vid obligatoriska moment kompenseras i samråd med examinator och sker genom en skriftlig uppgift om inte ett nytt tillfälle för uppföljningsseminarium kan erbjudas under terminstid.

Bedömningsformer

Bedömningen av studenternas prestationer sker delvis utifrån delaktighet via analys och reflektion vid föreläsningar, diskussioner, seminarier och muntlig redovisning av en individuell uppgift.

Lärandemål 1 och 2 examineras med en skriftlig tentamen. I fokus för bedömningen står studentens förmåga att kunna redogöra för sexualitetens fysiologiska förutsättningar, samt att tillämpa teorier om psykosexuell utveckling. Lärandemål 3 examineras genom en individuell skriftlig uppgift som även redovisas muntligt, där betyget Underkänd eller Godkänd ges. I fokus för bedömningen står studentens förmåga att analysera betydelsen av kropp, kultur, religion och psyke för sexualiteten.

För att få betyget Godkänd på kursen krävs att studenten genomfört samtliga obligatoriska delar, fått Godkänd både på tentamen och den individuella uppgiften. För betyget Väl Godkänd på kursen krävs dessutom betyget Väl Godkänd på tentamen och betyget Godkänd på den individuella uppgiften. Betygskriterier specificeras i studiehandledningen.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schemat.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Carlbom A, (2012) Islamisk sexrådgivning ett globalt fenomen. Sexualitetsstudier. Red: Plantin L, Månsson S-A. Malmö: Liber. (22 s.)
Diamond J, (1997).Why is sex fun? The evolution of human sexuality. London: Weidenfield & Nicolson. (50 s. av 168 s.)
Elmerstig E, (2012) Kropp och psyke i den sexuella upplevelsen. Sexualitetsstudier. Red: Plantin P, Månsson S-A. Malmö: Liber. (17 s.)
Einstein G, (2008) From body to brain: Considering the neurobiological effects of female genital cutting. Perspectives in Biology and Medicine, 51(1), 84-97. (14 s.)
Heiman J, (2002) Orgasmic disorders in women. Principles and Practice of Sex Therapy. Eds: Leiblum S, Risa S. Guilford Publications. (40 s.)
Hildebrandt A, (2015) Christianity, Islam and Modernity: Explaining Prohibitions on Homosexuality in UN member States. Political Studies, 63, 852-869. (17 s.)
Johnsdotter S, (2011) Sexualitet och kultur. Sexualitetsstudier. Red: Plantin L, Månsson S-A. Malmö: Liber. (31 s.)
Johnsdotter S, (2013) Discourses on sexual pleasure after genital modifications: The fallacy of genital determinism. Global Discourse, 3(2), 256–265. (10 s.)
Kellog Spadt S, Rosenbaum T, Dweck A, Millheiser L, Pillai-Friedman S, Krychman M, (2014) Sexual Health and Religion: A Primer for the Sexual Health Clinician. Journal of Sexual Medicine, 11, 1606-1619. (13 s.)
Lundberg T, Malmquist A, Wurm A (2017) HBTQ+: psykologiska perspektiv och bemötande. Stockholm: Natur & kultur. 93-103, 137-148. (21 s.)
Nikolaisen J, Dammen Nikolaisen K, (2008) Sexuality in Childhood. Ur Sexology in Context. Eds: Traeen B, Lewin B. Oslo: Universitetsförlaget. (14 s.)
Tiefer L, (2004) Sex is Not a Natural Act and Others Essays. Boulder, Colo: Westview Press. Del I och II. (112 s.)
Ryan C, Jetha C, (2011) Sex at dawn: How we mate, why we stray, and what it means for modern relationships. New York: Harper Collins. (100 s. av 432 s.)
Texter på upp till 200 sidor kan tillkomma. Till litteraturlistan tillkommer också ett ospecificerat antal sidor som väljs av studenterna själva i samråd med examinator.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en kursvärdering genomförs efter kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängliga på särskild plats samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Socialt arbete Grundutbildning avancerad nivå och Forskning.

Mer information om utbildningen

Eva Elmerstig, Kursansvarig
Telefon: 040-6657490
Ewa Sortberg Bassmann, studieadministratör
Telefon: 040-6657721