Sexuella problem, dysfunktioner och diagnoser (Klinisk sexologi I)

Sammanfattning

Behörighetskrav

Svenska B och Engelska A samt examen från ett utbildningsprogram omfattande minst 180 hp (inklusive ett examensarbete om minst 15 hp) inom det människobehandlande området.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2020

Kurskod:
SX721A version 1,1
Engelsk benämning:
Sexual problems, dysfunctions and diagnoses (Clinical sexology I)
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Sexologi
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
11 november 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
20 januari 2020
Ersätter kursplan fastställd:
15 januari 2018

Förkunskapskrav

Svenska B och Engelska A samt examen från ett utbildningsprogram omfattande minst 180 hp (inklusive ett examensarbete om minst 15 hp) inom det människobehandlande området.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i termin 2 i masterprogrammet i sexologi.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskaper om sexuella problem och dysfunktioner, samt tillägnar sig ett analyserande förhållningssätt gällande klassificerings- och diagnossystem kopplat till sexuella dysfunktioner.

Innehåll

Kursen behandlar medicinska, psykologiska, sociala och kulturella aspekter av sexuella problem och sexuella dysfunktioner. Dessutom diskuteras och analyseras klassificerings- och diagnossystem gällande sexuella dysfunktioner, dels genom ett historiskt, och dels genom ett samtida perspektiv. Vidare innehåller kursen moment med analys av fallbeskrivningar som är avsedda att fortsätta att bearbeta under de kommande kurserna i klinisk sexologi (klinisk sexologi II, klinisk sexologi III).

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. analysera olika sexuella problem och sexuella dysfunktioner utifrån ett helhetsperspektiv
2. förklara tänkbara medicinska, psykologiska, sociala och kulturella aspekter av sexuella problem, och
3. kritiskt reflektera kring klassificerings- och diagnossystem gällande sexuella dysfunktioner.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av obligatoriska moment så som föreläsningar, diskussioner, grupparbeten, tvärgruppsseminarier, samt individuell bearbetning av kursens innehåll i form av obligatoriskt självständigt projektarbete och obligatorisk individuell skriftlig tentamen. Kursen innehåller moment som seminarier och diskussioner som avser stödja kunskapssökande, kritiskt tänkande och problemlösning, genom att olika aspekter på sexualitet illustreras med komplexa verklighetsbaserade berättelser och situationer.

I kursen ingår även reflektionsövningar som Sexual Self Acknowledgement (SSA). Lärandemål 1-3 uppnås genom aktivt deltagande i angivna arbetsformer samt bearbetning av kursens innehåll såväl i grupp som enskilt. Lärandemålen 1 och 2 uppnås mer specifikt genom grupparbeten, projektarbetet, aktivt deltagande i föreläsningar och individuell skriftlig tentamen. Lärandemål 3 uppnås mer specifikt genom projektarbetet, tvärgruppsseminarier samt aktivt deltagande vid föreläsningar.

Samtliga kursdagar är obligatoriska. Eventuell frånvaro vid obligatoriska moment kompenseras i samråd med examinator och sker genom en skriftlig uppgift om inte ett nytt tillfälle för uppföljning kan erbjudas under terminstid.

Bedömningsformer

Bedömningen av studenternas individuella prestationer kopplat till lärandemål 1-3 sker delvis utifrån delaktighet via analys och reflektion vid föreläsningar, diskussioner, tvärgruppsseminarier samt muntlig redovisning av ett självständigt projektarbete.

För att avgöra hur lärandemålen (1-3) uppfyllts kommer en portfolio bestående av följande examinationsmoment att bedömas:

Lärandemål 1 och 2 examineras mer specifikt genom en muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete där fokus på bedömningen är studentens förmåga att analysera tänkbara samband mellan medicinska, psykologiska, sociala- och kulturella aspekter av ett sexuellt problem, samt individuell skriftlig tentamen där fokus på bedömningen är studentens förmåga att bearbeta fallbeskrivning rörande sexuell problematik, utifrån ett helhetsperspektiv.

Lärandemål 3 examineras genom studentens deltagande i tvärgruppsseminarier samt muntlig och skriftlig redovisning av projektarbetet där fokus på bedömningen är den enskilda studentens förmåga att kritiskt reflektera kring klassificerings- och diagnossystem gällande sexuella dysfunktioner.

För Godkänt betyg krävs Godkänt resultat på muntlig och skriftlig redovisning av projektarbetet och individuell skriftlig tentamen samt att alla obligatoriska delar har genomförts med godkänt resultat. För Väl Godkänt betyg krävs att samtliga kriterier för godkänt betyg är uppfyllda samt att examinationsuppgifterna dessutom karaktäriseras av originalitet och metateoretisk förståelse.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schemat.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bancroft J, Graham CA, Janssen E, Sanders SA, (2009) The Dual Control Model: Current Status and Future Directions. Journal of Sex Research, 46(2-3), 121-142. (20 s.)
Binik YM, Hall KSK, (2014) Principles and Practice of Sex Therapy. New York: Guilford Press. (150 s. av 576 s.)
Ekdahl, J. (2017). Sexualitet och sexuella problem. Bedömning och behandling enligt KBT. Lund: Studentlitteratur, 93-149. (56 s.)
Elmerstig E, (2010) Samlagssmärtor hos unga kvinnor ur ett genusperspektiv. I: Wijma B, Smirthwaite G, Swahnberg K, (red) Genus och kön inom medicin- och vårdutbildningar . Lund, Studentlitteratur,389-400. (12 s.)
Elmerstig E, (2012) Sexuella problem och sexuella dysfunktioner. I: Plantin L, Månsson S-A, (red) Sexualitetsstudier. Stockholm: Liber förlag,235-253. (19 s.)
Elmerstig E, Thomtén J, (2016) Vulvar pain-Associations Between First-Time Vaginal Intercourse, Tampon Insertion and Later Experiences of Pain. Journal of Sex & Marital Therapy, 42, 707-720. (13 s.)
Groneman C, (1995) Nymphomania: The Historical Construction of Female Sexuality. In: Terry J, Urla J, (eds) Deviant Bodies. Critical Perspectives on Difference in Science and Popular Culture. Bloomington: Indiana University Press. (30 s.)
Janssen E, (2011) Sex arousal in men: A review and conceptual analysis. Hormones and Behavior, 59, 708-716. (9 s.)
Johnson M, (2010)”Just Getting Off”: The Inseparability of Ejaculation and Hegemonic Masculinity. The Journal of Men´s Studies, 18(3), 238-248. (10 s.)
Jutel A, (2010) Framing disease: The example of female hypoactive sexual desire disorder. Social Science & Medicine, 70, 1084-1090. (6 s.)
Studd J, (2007) A comparison of 19th century and current attitudes to female sexuality. Gynecological Endocrinology, 23(12), 673-681. (9 s.)
Tiefer L, (2004) Sex is Not a Natural Act and Others Essays. Boulder, Colo, Westview Press. (51 s. av 248 s.)
Zeglin RJ, (2016) Sexual disorders in the DSM-5: Implications for counselors. Journal of professional counseling: practice, theory and research, 43(1), 17-31 (15 s.)
Klassificerings-och diagnosmanualer gällande sexuella dysfunktioner som DSM och
ICD på ca 60 sidor tillkommer.

Ytterligare vetenskapliga artiklar kan tillkomma.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en formativ kursvärdering (temperaturtagning) genomförs efter halva kursen. Denna återkopplas skriftligt och muntligt till studenterna snarast möjligt. En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna under början av nästkommande kurs. Minnesanteckningar från återkopplingen görs tillgängliga för kursens studenter samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Om kursen upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Socialt arbete Grundutbildning avancerad nivå och Forskning.

Mer information om utbildningen

HS studievägledning - Malmö universitet,
Malin Lindroth, Kursansvarig
Ewa Sortberg Bassmann, studieadministratör
Telefon: 040-6657721