Sexologi: Sexuella livsstilar, riktningar och variationer

Sammanfattning

Behörighetskrav

Examen om minst 180 hp (inklusive ett examensarbete om minst 15 hp) från socionom-, sociala omsorgs-, sjuksköterske-, psykolog-, läkar- eller lärarprogrammet, alternativt från andra vårdinriktade program.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021

Kurskod:
SX722B version 1
Engelsk benämning:
Sexology: Sexual Life Styles, Orientations and Variations
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Sexologi
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
21 januari 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
29 mars 2021

Förkunskapskrav

Examen om minst 180 hp (inklusive ett examensarbete om minst 15 hp) från socionom-, sociala omsorgs-, sjuksköterske-, psykolog-, läkar- eller lärarprogrammet, alternativt från andra vårdinriktade program.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i termin 2 i mastersprogrammet i sexologi.

Syfte

Kursen syftar till att beskriva och analysera olika sexualiteter och sexuella uttrycksformer med hjälp av relevanta teorier och begrepp. Kursen syftar även till att studenten inhämtar kunskaper genom en grundläggande orientering i ämnet sexuella livsstilar, riktningar och variationer inför framtida konsultations- och informationsarbete.

Innehåll

Kursen belyser sexuella kulturer och subkulturer utifrån begrepp som normativitet och mångfald. Den fokuserar särskilt hetero-, homo-, bi- och transsexualitet, men även andra former av sexuella orienteringar, uttryck och variationer. Kursen behandlar även teorier som används för att analysera och förstå olika sexualiteteter.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. analysera olika sexuella livsstilar, riktningar och variationer,
2. kritiskt granska och analysera olika sexualiteter och sexuella uttrycksformer med hjälp av relevanta teorier och begrepp, och
3. ge information och konsultation utifrån olika sexuella variationer och riktningar i en sexologisk behandlande- och/eller rådgivande yrkesroll.

Arbetsformer

Studenten förvärvar sin kunskap avseende samtliga lärandemål genom olika obligatoriska moment så som delaktighet vid föreläsningar, diskussioner, seminarier samt projektarbete, muntliga redovisningar och individuellt paper. Lärandemål 1 och 2 uppnås mer specifikt genom seminarier, diskussionsuppgifter, projektarbete och en individuell skriftlig tentamen. Lärandemål 3 uppnås framförallt genom projektarbete men också genom studentens delaktighet i samband med föreläsningar och i seminarier.

Samtliga kursdagar är obligatoriska. Eventuell frånvaro vid obligatoriska moment kompenseras i samråd med examinator och sker genom en skriftlig uppgift om inte ett nytt tillfälle för uppföljning kan erbjudas under terminstid.

Bedömningsformer

Bedömning av studentens individuella prestationer kopplat till lärandemål 1-3 sker delvis utifrån delaktighet via analys och reflektion vid föreläsningar och diskussioner.

Lärandemål 1 och 2 examineras genom studentens prestation vid litteraturseminarium samt en skriftlig tentamen. Fokus vid bedömning av lärandemål 1 och 2 relateras till studentens förmåga att analysera och kritiskt granska olika sexuella uttrycksformer med hjälp av relevanta teorier och begrepp.

Lärandemål 3 examineras individuellt genom ett projektarbete som presenteras skriftlig och redovisas muntligt. Fokus vid bedömning av lärandemål 3 är studentens förmåga att belysa och informera om olika sexuella variationer och riktningar i en sexologisk behandlande- och/eller rådgivande yrkesroll.

För betyget Godkänd krävs Godkänt resultat på individuell skriftlig tentamen, muntliga och skriftlig redovisning av projektarbetet och litteraturseminarium, samt att alla obligatoriska delar har genomförts med godkänt resultat. För Väl godkänt betyg krävs att samtliga kriterier för godkänt är uppfyllda samt att examinationsuppgifterna karaktäriseras av god språkhantering, god struktur vad gäller form och innehåll, originalitet och metateoretisk förståelse.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Tentamen och omtentamen sker enligt fastställda tider.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Barker M, (2005) This is my partner, and this is my…partner’s partner: Constructing a polyamorous identity in a monogamous world. Journal of Constructivist Psychology, 18:1, 75-88. (12 s.)
Barker M, Iantaffi A, Gupta C, (2007) Kinky clients, kinky counselling? The challenges and potentials of BDSM. In: Moon, Lindsey ed. Feeling Queer or Queer Feelings: Radical Approaches to Counselling Sex, Sexualities and Genders. London: UK, Routledge, 106-124. (18 s.)
Carlström C, (2016) BDSM – Paradoxernas praktiker. Malmö högskola. Fakulteten för hälsa och samhälle. (96 s. av 246 s.)
Diamond LM, (2008) Female Bisexuality From Adolescence to Adulthood: Results From a 10-Year Longitudinal Study. Developmental Psychology, 44(1), 5-14. (11 s.)
Kam-Tuck Yip A, (2008) The quest for intimate/sexual citizenship: lived experiences of lesbian and bisexual Muslim women. Contemporary Islam, 2: 99 (14 s.)
Kulick D, (2005) Inledning. I: Kulick (red) Queersverige. Stockholm: Natur och Kultur. (12 s. av 459 s.)
Lindström, S (2005) Kamp om rummet – En studie av heteronormativitet i Svenska kyrkan. Institutionen för kultur och medier/Etnologi Umeå universitet. (74 s. av 180 s.)
Lundberg T, Malmquist A, Wurm M, (2017) HBTQ+. Psykologiska perspektiv och bemötande. Stockholm: Natur och Kultur. (213 s. av 440 s.)
Norrhem S, Rydström J, Winkvist H, (2015) Undantagsmänniskor – en svensk hbt-historia. Stockholm: Nordstedts Akademiska Förlag. (100 s. av 222 s.)
Ross MW, Daneback K, Månsson S-A, (2012) Fluid versus fixed: A new perspective on bisexuality as a fluid sexual orientation beyond gender, Journal of Bisexuality. (14 s.)
Rubin G, (1984) Thinking Sex: Notes for a Radical Theory on the Politics of Sexuality. In: Vance (Ed.) Pleasure and Danger: Exploring Female Sexuality. London: Routledge. (37 s.)
Rusi J, Cinnirella M, (2010) Coping with potentially incompatible identities: Accounts of religious, ethnic, and sexual identities from British Pakistani men who identify as Muslim and gay. British Journal of Social Psychology, 49(4), 849–870. (21 s.)
Savin-Williams R C M, (2014) The new sexual-minority teenager: Freedom from traditional notions of sexual identity. In: Kaufman & Powell, red. The meaning of sexual identity in the twenty-first century. New Castle: Cambridge Scholars. (16 s.)
Siverskog A, (2016) Queera livslopp Att leva och åldras som lhbtq-person i en heteronormativ värld. Linköping: Linköpings universitet. (114 s. av 300 s.)
Weitzman G, Davidson J, Phillips RA, (2009) What psychology professionals should know about polyamory. Baltimore: National Coalition for Sexual Freedom. (29 s.)

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande samt att resultat av kursvärderingen återkopplas till studenten på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Om kursen upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Socialt arbete Grundutbildning avancerad nivå och Forskning.

Mer information om utbildningen

HS studievägledning - Malmö universitet,
Catrine Andersson, Kursansvarig
Telefon: 040-6658577
Ewa Sortberg Bassmann, studieadministratör
Telefon: 040-6657721

Anmälan

29 mars 2021 - 04 juni 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program