Sexologi: Sexualupplysning, prevention och rådgivning (klinisk sexologi II)

Sammanfattning

Behörighetskrav

Examen om minst 180 hp (inklusive ett examensarbete om minst 15 hp) från socionom-, sociala omsorgs-, sjuksköterske-, psykolog-, läkar- eller lärarprogrammet, alternativt från andra vårdinriktade program.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2023, höst 2022, vår 2022, höst 2021

Kurskod:
SX731B version 1
Engelsk benämning:
Sexology: Sex education, prevention and counselling (Clinical sexology II)
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Sexologi
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
21 januari 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
30 augusti 2021

Förkunskapskrav

Examen om minst 180 hp (inklusive ett examensarbete om minst 15 hp) från socionom-, sociala omsorgs-, sjuksköterske-, psykolog-, läkar- eller lärarprogrammet, alternativt från andra vårdinriktade program.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i termin 3 i masterprogrammet i sexologi.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskaper och färdigheter för informations- och rådgivningsarbete rörande sexuella frågeställningar.

Innehåll

Kursen belyser sex- och samlevnadsundervisning och preventivt arbete framförallt i skola och inom hälso- och sjukvård. Den presenterar redskap och modeller för att arbeta med rådgivning, information och upplysning med olika målgrupper såsom exempelvis ungdomar, grupper från andra kulturer och, personer med funktionsnedsättning. Kursen innehåller klinisk sexologi med utgångspunkt från en psykosocial teoriram, där sexologisk kunskap tillämpas i upplysnings- och preventionsarbete rörande sexuella frågeställningar.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för aktuella modeller för sex- och samlevnadsundervisnings-, informations- och rådgivningsarbete,
2. analysera olika sexuella problem utifrån ett upplysnings- och preventionsperspektiv, och
3. tillämpa preventivt och rådgivande arbete med sexologiska frågeställningar av olika genes och karaktär utifrån studentens yrkesroll.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av obligatoriska moment så som föreläsningar, diskussioner, pedagogiskt rollspel, seminarier samt individuell bearbetning av kursens innehåll i form av obligatoriskt självständigt projektarbete och individuell skriftlig tentamen. Studiebesök arrangeras vid upplysnings- och preventionsverksamheter.

I kursen ingår även reflektionsövningar som Sexual Self Acknowledgement (SSA). Lärandemål 1-3 uppnås genom aktivt deltagande i angivna arbetsformer samt bearbetning av kursens innehåll såväl i grupp som enskilt. Lärandemål 1 uppnås mer specifikt genom det fältanknutna projektarbetet. Lärandemål 2 uppnås mer specifikt genom aktivt deltagande i föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner. Lärandemål 3 uppnås mer specifikt genom muntlig redovisning, pedagogiska rollspel samt seminarier.

Samtliga kursdagar är obligatoriska. Eventuell frånvaro vid obligatoriska moment kompenseras i samråd med examinator och sker genom en skriftlig uppgift om inte ett nytt tillfälle för uppföljning kan erbjudas under terminstid.

Bedömningsformer

Bedömningen av studenternas prestationer sker delvis utifrån delaktighet via analys och reflektion vid föreläsningar, seminarier samt muntlig redovisning av ett självständigt projektarbete.

För att avgöra hur lärandemålen (1-3) uppfyllts kommer en portfolio bestående av följande examinationsmoment att bedömas:
Lärandemål 1 examineras genom en skriftlig redovisning av projektarbete där fokus på bedömningen är studentens förmåga att redogöra för preventivt och/eller rådgivande sexologiskt arbete.

Lärandemål 1 och 2 examineras genom seminarier samt muntlig redovisning av projektarbetet där fokus vid bedömningen är studentens förmåga att redogöra och analysera tillämpat preventivt och/eller rådgivande sexologiskt arbete
Lärandemål 2 och 3 examineras genom seminarier samt en individuell skriftlig tentamen där fokus på bedömningen är studentens förmåga att analysera olika sexologiska frågeställningar samt tillämpa preventivt och rådgivande arbete

För Godkänt betyg krävs Godkänt resultat på muntlig och skriftlig redovisning av projektarbetet och individuell skriftlig tentamen samt att alla obligatoriska delar har genomförts med godkänt resultat. För Väl Godkänt betyg krävs att samtliga kriterier för godkänt betyg är uppfyllda samt att examinationsuppgifterna dessutom karaktäriseras av originalitet och metateoretisk förståelse.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schemat.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bäckman M, (2010) Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. I: Lundberg PO, Löfgren-Mårtensson L, (red.) Sexologi, Falköping: Liber förlag. 423–429. (7 s.)
Carlbom A, (2012) Islamisk sexualrådgivning - ett globalt fenomen. I: Plantin L, Månsson S-A, (red.) Sexualitetsstudier, Malmö: Liber förlag. 254–275. (22 s.)
Elmerstig E, Wijma B, Sandell K, Berterö C, (2012) ”Sexual pleasure on equal terms”: young women´s ideal sexual situations. J Psychosom Obstet Gynaecol, 33(3), 129–134. ( 6 s.)
Elmerstig E, Wijma B, Årestedt K, Swahnberg K, (2016) ”Being good in bed” – Body concerns and Gender expectations among Swedish female and male senior high school students. Journal of Sex & Marital Therapy, Doi:10.1080/0092623X.2016.1158759. (17 s.)
Folkhälsomyndigheten (2017) Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. UngKAB15 – en studie om kunskap, attityder och beteende bland unga 16-29 år. Stockholm: Folkhälsomyndigheten. 18-144. (126 s.)
Graugaard C, Möhl B, Hertoft P, (2006) Kropp, sygdom & seksualitet. Köpenhamn: Hans Reitzels Forlag. (45 s. av 368 s.)
Holm Ivarsson B, Pantzar M, (2007) Introduktion till motiverande samtal, en handledning för skolhälsovården. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut. (28 s.)
Kosztovics A, (2014) Förhållningssätt till barns sexualitet. En intervjustudie bland förskolepersonal i Malmö stad. Malmö stad: Sociala resursförvaltningen. 8-50 (42 s.)
Lindroth M, (2014) Sex education and young people in group homes: balancing risks rights and resilience in sexual health promotion. Sex education: sexuality, society and learning, 14(4), 400-413. (14 s.)
Löfgren-Mårtenson L, (2009) Hur gör man? Om sex- och samlevnadskunskap i särskolan. Varberg: Argument förlag. (40 s. av 158 s.)
Magnusson C, Häggström-Nordin E, (2016) Ungdomar, sexualitet och relationer. Lund: Studentlitteratur. (383 s. av 412 s.)
Sanchez DT, Fetterolf JC, Rudman LA, (2012) Eroticizing inequality in the United States: The consequences and determinants of traditional gender role adherence in intimate relationships. Journal of Sex Research, 49(2-3):168–183. (16 s.)
Smittskyddsinstitutet, Socialstyrelsen (2011) Att förebygga HIV och STI- Kunskapsunderlag och vägledning för förebyggande arbete bland ungdomar och unga vuxna. Stockholm: Smittskyddsinstitutet. (40 s. av 215 s.)
Tikkanen R, (2007) Kunskapsbaserad hivprevention riktad till MSM. Socialstyrelsen. (40s. av 60 s.)
Tikkanen R, (2008) Person, relation och situation. FoU-rapport. Malmö högskola, Fakulteten för Hälsa och samhälle. (100 s. av 198 s.)
Wilkenfeld BF, Ballan MS, (2011) Educators’ attitudes and beliefs towards the sexuality of individuals with developmental disabilities. Sexuality and Disability. 29, 351–361. (11 s.)

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en formativ kursvärdering (temperaturtagning) genomförs efter halva kursen. Denna återkopplas skriftligt och muntligt till studenterna snarast möjligt. En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna under början av nästkommande kurs. Minnesanteckningar från återkopplingen görs tillgängliga för kursens studenter samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Om kursen upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Socialt arbete Grundutbildning avancerad nivå och Forskning.

Mer information om utbildningen

HS studievägledning - Malmö universitet,
Malin Lindroth, Kursansvarig
Ewa Sortberg Bassmann, studieadministratör
Telefon: 040-6657721

Anmälan

30 augusti 2021 - 12 november 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

17 januari 2022 - 25 mars 2022 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

29 augusti 2022 - 04 november 2022 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

28 augusti 2023 - 03 november 2023 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program