Sexologi: Sexualitet, rusmedel och social utsatthet

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp

Kursplan för studenter höst 2023, höst 2022, höst 2021

Kurskod:
SX733B version 1
Engelsk benämning:
Sexology: Sexuality, drug use and social vulnerability
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Sexologi
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
21 januari 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
08 november 2021

Förkunskapskrav

Examen om minst 180 hp (inklusive ett examensarbete om minst 15 hp) från socionom-, sociala omsorgs-, sjuksköterske-, psykolog-, läkar- eller lärarprogrammet, alternativt från andra vårdinriktade program.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår som valbar kurs i termin 3 i masterprogrammet i sexologi. Kursen kan även läsas som fristående kurs.

Syfte

Kursen syftar till att studenten fördjupar sina kunskaper om bruk, missbruk och beroende av alkohol och narkotika samt dess betydelser och konsekvenser för sexualiteten utifrån ett individuellt, relations och samhälleligt perspektiv.

Innehåll

Kursen behandlar effekter, funktioner, risker och konsekvenser av rusmedelsanvändning i förhållande till sexualitet och social utsatthet. Centrala teman som tas upp är njutning, risktagande, sociala normer, utsatthet, missbruk, prostitution, sexuellt våld, sexuella problem och behandling. Rusmedelsanvändning och sexualitet behandlas ur ett individ-, relations- och samhällsperspektiv och kopplas till frågor om genus.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. analysera rusmedels farmakologiska och psykologiska effekter på sexuella beteendemönster och uttryckssätt,
2. analysera förhållandet mellan samhälleliga normer och enskilda människors strategier vad gäller sexualitet och rusmedelsanvändning,
3. analysera rusmedlens betydelse för sexualitet, sexuellt våld och social utsatthet med hänsyn till kön, ålder, kultur och omfattningen av rusmedelsanvändningen, och
4. redogöra för och resonera om möjliga insatser, metoder och strategier för att minska sexuella risker och sociala problem relaterade till rusmedelsanvändning

Arbetsformer

Kursen bedrivs i form av heldagar som innehåller olika obligatoriska moment så som föreläsningar, diskussionsövningar samt redovisningar av projektuppgift.

För att uppnå lärandemål 1-4 deltar studenten i undervisning i form av föreläsningar samt övningar vid obligatoriska seminarier. Lärandemål 1-3 behandlas även genom att studenterna skriver och muntligt redovisar en projektuppgift, samt ger respons på andra studenters presentationer. Projektuppgiften görs i grupp.

Samtliga kursdagar är obligatoriska. Eventuell frånvaro vid obligatoriska moment kompenseras i samråd med examinator och sker genom skriftlig uppgift om inte ett nytt tillfälle för uppföljningsseminarium kan erbjudas under terminstid.

Bedömningsformer

Bedömningen av om studenten uppnått lärandemål 1-4 sker utifrån delaktighet via analys och reflektion vid föreläsningar, seminarier samt muntlig och skriftlig redovisning av uppgift. Studentens prestation vid samtliga moment bedöms individuellt.

Avgörande för bedömningen är en skriftlig hemtentamen i form av en essä. Essän skrivs individuellt eller i par. Om den skrivs i par måste de individuella delarna från respektive student framgå. Essän ska beröra någon aspekt av rusmedels påverkan på sexualiteten och hur man kan arbeta för att minska sexuella problem kopplade till droganvändning.

Vid bedömningen läggs vikt vid studentens förmåga till självständigt tänkande och metateoretisk förståelse samt förmåga att tolka och presentera relevanta forskningsresultat. Vid bedömning av lärandemål 1-3 läggs särskild vikt vid studentens förmåga att på ett teoretiskt grundat sätt analysera och diskutera hur drogers effekter, i kombination med faktorer som kön, ålder, social situation och samhällsnormer, på olika sätt kan påverka sexuella beteendemönster och uttryckssätt. Vid bedömning av lärandemål 4 läggs särskild vikt vid studentens förmåga att bedöma och resonera om vilka insatser som kan vara lämpliga för olika sexuella och drogrelaterade problem samt förmåga att analysera möjliga risker eller hinder i arbetet med sexuella problem inom missbruks- och beroendevården. Bedömningskriterier för examinationen finns i studiehandledningen.

För att bli godkänd på kursen krävs godkända resultat på samtliga obligatoriska delar, betyget godkänt på projektuppgiften samt betyget godkänd på hemtentamen (essän). För betyget väl godkänd på kursen krävs utöver betyget väl godkänd på hemtentamen, betyget godkänt på projektuppgiften samt godkänt resultat på obligatoriska moment.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schemat.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Aggleton P, Ball A, Mane P, (2006) Sex, drugs and young people. International Perspectives. London och New York: Routledge. (224 s.)
Braun-Harvey D, (2009) Sexual Health in Drug and Alcohol Treatment: Group Facilitator's Manual. New York: Springer Publishing Co. (320 s.)
Johnson B, Richert T, Svensson B, (2017) Alkohol- och narkotikaproblem. Lund: studentlitteratur. (381 s.)
Månsson, S-A, Plantin L, (red) (2012) Sexualitetsstudier. Malmö: Liber. (150 s. av 341 s.)

Vetenskapliga artiklar och rapporter omfattande cirka 300 sidor tillkommer.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en kursvärdering genomförs efter kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängliga på särskild plats samt återkopplas till studenter vid nästkommande kurstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringarna har skett, erbjudas två tillfällen för omtentamen baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.