Vetenskapsteori och forskningsmetodik

Sammanfattning

Behörighetskrav

För tillträde till termin 5 krävs att kurserna från termin 1-3 är godkända (SX711B, SX712B, SX721B, SX722B, SX731B samt SX732B eller SX733B).

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2023, höst 2022

Kurskod:
SX751A version 2
Engelsk benämning:
Theory of Knowledge and Research Methodology
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
21 januari 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2022
Ersätter kursplan fastställd:
15 januari 2018

Förkunskapskrav

För tillträde till termin 5 krävs att kurserna från termin 1-3 är godkända (SX711B, SX712B, SX721B, SX722B, SX731B samt SX732B eller SX733B).

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i termin 5 i mastersprogrammet i sexologi.

Syfte

Syftet med kursen är att studenten utvecklar kunskap om förhållandet mellan vetenskapsteoretiska utgångspunkter, val av forskningsmetod, forskningsperspektiv och forskningsetiska överväganden i relation till forskning i sexologi och sexualitetsstudier.

Innehåll

Kursen har två fokus. Det ena utgörs av frågor om vetenskapsteori, forskningsmetoder och forskningsetik i relation till sexologi och sexualitetsstudier, medan det andra behandlar metoder för planering av forskningsprojekt inom området sexologi/sexualitetsstudier. Under kursen diskuteras hur forskningsprocessen kan betraktas som en integrerad process där till synes avgränsade delar är sammanlänkande. Skilda teoretiska utgångspunkter för vetenskaplig kunskapsproduktion och implikationer för val av metod och forskningsperspektiv diskuteras. Studenten orienterar sig inom ett självständigt valt forskningsfält och formulerar en projektbeskrivning för ett framtida forskningsprojekt.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. analysera olika vetenskapsteoretiska perspektiv
2. argumentera för val av forskningsmetod,
3. diskutera forskningsetiska överväganden och val av forskningsperspektiv i relation till metodval och vetenskapsteoretisk ansats, och
4. formulera en projektbeskrivning om en framtida studie inom området sexologi/sexualitetsstudier.

Arbetsformer

Undervisningen genomförs i form av obligatoriska moment så som föreläsningar grupparbeten, seminarier och workshops.
Lärandemål 1 uppnås genom föreläsningar och i samband med att studenterna granskar, diskuterar och analyserar olika vetenskapsteoretiska perspektiv i vetenskapliga artiklar.
Lärandemål 2-4 uppnås genom föreläsningar och i samband med individuellt författande av projektbeskrivning där studenterna ges tillfälle att argumentera för val av forskningsmetod och att diskutera forskningsetiska överväganden och val av forskningsperspektiv i relation till metodval och vetenskapsteoretisk ansats.
Samtliga kursdagar är obligatoriska. Eventuell frånvaro vid obligatoriska moment kompenseras i samråd med examinator och sker genom en skriftlig uppgift om inte ett nytt tillfälle för uppföljning kan erbjudas under terminstid.

Bedömningsformer

Bedömning av studenternas prestationer sker delvis utifrån delaktighet via analys och reflektion vid föreläsningar, seminarier och workshops. Dessutom bedöms grupparbete och individuellt examinerande moment i form av en projektplan.
I ett grupparbete bedöms lärandemål 1 med fokus på studentens förmåga att analysera olika vetenskapsteoretiska perspektiv.
Lärandemål 1-4 bedöms i en individuell projektplan där förmågan att analysera vetenskapsteoretiska perspektiv, argumentera för val av metod och forskningsetiska överväganden är fokus i bedömningen.

För betyget Godkänd krävs godkänt på samtliga obligatoriska delar, grupparbetet samt godkänt på projektplanen. För betyget Väl Godkänd krävs dessutom godkänt på grupparbetet samt väl godkänt på projektplanen.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Tentamen och omtentamen. genomförs på de tider som anges i schemat.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Alvesson M, (2011) Intervjuer: genomförande, tolkning och reflexivitet. Malmö: Liber. 85-118. (33 s. av 184 s.)
Aspers P, (2007) Etnografiska metoder: att förstå och förklara samtiden. Malmö: Liber, 37-62. (25 s. av 288 s.)
Brante T, (2001) Consequences of Realism for Sociological Theory-Building. Journal for the Theory of Social Behaviour, 31(12), 167-195. (28 s.)
Bryman A, (2008) Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. (50 s. av 690 s.)
Comte A, (1844/1991) Om positivismen. I: Comte, Auguste/Durkheim, Émile/Weber, Max: Tre klassiska texter. Göteborg: Bokförlaget Korpen. 7-86. (79 s. av 280 s.)
Englander M, (2016) ”The Phenomenological method in qualitative psychology and psychiary”. International Journal of Qualitative Sudies on Health and Well-being,(1), 1-11. (11 s.)
Giorgi A, (1997) ”The Theory, Practice, and Evaluation of the Phenomenological Method as a Qualitative Research Procedure”. Journal of Phenomenological Psychology, 28(2), 235-260. (25 s.)
Goode E, (2010) Sex with informants as deviant behavior: an account and commentary. Deviant Behavior, 20(4), 301-324. (23 s.)
Groes-Green C, (2012) Ambivalent participation: sex, power, and the anthropologist in Mozambique. Medical Anthropology: Cross-Cultural Studies in Health and Illness, 31(1),44-60. (16 s.)
Hammersley M, (2009) Against the ethicists: on the evils of ethical regulation. International Journal of Social Research Methodology, 12(3), 211-225. (14 s).
Henriksson B, Månsson S-A, (1996) Deltagande observation. I: Svensson P G, Starrin B, (Red.) Kvalitativa studier i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur, 11-51, (40 s. av 262 s.)
Ingemann J H, (2016) Vetenskapsteori för samhällsvetare. Lund: Gleerups, 9-171. (162 s. av 211 s.)
Johnsdotter S, Carlbom A, (2010) Inledning. Goda sanningar? Debattklimatet och den kritiska forskningens villkor. Johnsdotter S, Carlbom A (red). Lund: Nordic Academic Press, 7-18. (11 s. av 224 s.)
Johnsdotter S, (2010) Resonemangets vindar: en intervju med Per Bauhn, professor i praktisk filosofi och samhällsdebattör. Goda sanningar? Debattklimatet och den kritiska forskningens villkor, Johnsdotter S, Carlbom A (red). Malmö: Liber, 205-222. (17 s.)
Larsson S, (2005) Kvalitativ metod: en introduktion, Forskningsmetoder i socialt arbete. I: Larsson S, Lilja J, Mannheimer K. (Red) Forskningsmetoder i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. (426 s.)
Linde, C (1993): “The Creation of Coherence in Life Stories: An Overview”. Life Stories: The Creation of Coherence. Oxford: Oxford University Press. 3-51. (46 s.)
Russell Bernard H, (2002) Interviewing: Unstructured and Semistructured. Research methods in anthropology, New York: Altamira Press. 202-238. (36 s.)
Searle J R, (1993) Rationality and realism, what is at stake? Daedalus 122(4), 55-83. (28 s.)

Tillkommer 200 sidor vetenskapliga artiklar.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en formativ kursvärdering (temperaturtagning) genomförs efter halva kursen. Denna återkopplas skriftligt och muntligt till studenterna snarast möjligt. En summativ kursvärde-ring genomförs i anslutning till kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna under början av nästkommande kurs. Minnesanteckningar från återkopplingen görs tillgängliga för kursens studenter samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringarna har skett, erbjudas två tillfällen för omtentamen baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Socialt arbete Grundutbildning avancerad nivå och Forskning.

Mer information om utbildningen

Aje Carlbom, Kursansvarig
Telefon: 040-6657906
Ewa Sortberg Bassmann, studieadministratör
Telefon: 040-6657721

Anmälan

30 augusti 2021 - 12 november 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

29 augusti 2022 - 11 november 2022 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

28 augusti 2023 - 10 november 2023 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

31 augusti 2020 - 20 november 2020 Dagtid 50% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program