Sexologi: Sexologiskt utrednings- och behandlingsarbete (Klinisk sexologi III)

Sammanfattning

Behörighetskrav

För tillträde till termin 5 krävs att kurserna från termin 1-3 är godkända (SX711A, SX712A, SX721A, SX722A, SX731A samt SX732A eller SX733A)

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2022, vår 2021

Kurskod:
SX762A version 1
Engelsk benämning:
Sexologi: Sexological Assessment and Treatment (Clinical Sexology III)
Fördjupningsnivå
A1F
Huvudområden:
Sexologi
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
12 december 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
18 januari 2021

Förkunskapskrav

För tillträde till termin 5 krävs att kurserna från termin 1-3 är godkända (SX711A, SX712A, SX721A, SX722A, SX731A samt SX732A eller SX733A)

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i termin 6 i mastersprogrammet i sexologi.

Syfte

Kursens syfte är att studenten utvecklar kunskaper och färdigheter för sexologiskt utrednings- och behandlingsarbete.

Innehåll

I kursen behandlas kunskaper och färdigheter i klinisk sexologi med fokus på förmågan att förstå, ge information, rådgivning och behandla människor med sexuella problem och sexuella dysfunktioner. Undervisningen baseras på klinisk sexologisk verksamhet och sexologisk forskning. Utifrån studenternas professionella utgångspunkter diskuteras sexologiska frågeställningar, samt aktuella teoretiska och praktiska modeller för sexologiskt utrednings- och behandlingsarbete såväl generellt, samt riktat till olika målgrupper exempelvis vid sjukdom och/eller funktionshinder. I olika simulerade situationer förbereds studenterna inför kliniskt sexologiskt arbete.

Lärandemål

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. analysera sexologiska frågeställningar relaterade till sex- och samlevnadsproblem av olika uppkomst och karaktär,
2. värdera teoretiska och praktiska modeller för sexologiskt utrednings- och behandlingsarbete,
3. skriva en anamnes och värdera orsakssammanhang av betydelse för det aktuella sexuella problemet samt formulera en problembeskrivning, och
4. analysera sexologiska problem och upprätta en behandlingsplan.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av obligatoriska moment så som föreläsningar, diskussioner, seminarier, pedagogiskt rollspel, grupphandledningar, samt självständigt projektarbete i form av studiebesök inom sexologiska verksamheter. Kursen innehåller moment som seminarier och diskussioner som avser stödja studentens kunskapssökande, kritiska tänkande och problemlösning, genom att olika aspekter på sexualitet illustreras med komplexa verklighetsbaserade berättelser och situationer.

Med hjälp av pedagogiska rollspel belyses kommunikation med patient/klient, där studenten får möjlighet att utveckla sin kunskap genom reflektion över känslor, tankar och handlingar. Handledning genomförs i mindre grupper utifrån fiktiva patient-/klientfall. Studiebesök vid olika sexologiska verksamheter utförs individuellt eller i par.

Lärandemål 1-4 uppnås genom aktivt deltagande i angivna arbetsformer samt bearbetning av kursens innehåll såväl i grupp som enskilt. Lärandemålen 1 och 2 uppnås mer specifikt genom pedagogiskt rollspel, handledningsmoment, projektarbetet i form av studiebesök vid sexologisk verksamhet, samt deltagande i föreläsningar. Lärandemålen 3 och 4 uppnås mer specifikt genom pedagogiskt rollspel, handledningsmoment, deltagande i föreläsningar, seminarier och diskussioner, samt enskild skriftlig tentamen. I kursen ingår även reflektionsövningar som Sexual Self Acknowledgement (SSA).

Samtliga kursdagar är obligatoriska. Eventuell frånvaro vid obligatoriska moment kompenseras i samråd med examinator och sker genom en skriftlig uppgift om inte ett nytt tillfälle för uppföljning kan erbjudas under terminstid.

Bedömningsformer

Bedömningen av studenternas individuella prestationer kopplat till lärandemål 1-4 sker delvis utifrån delaktighet via analys och reflektion vid föreläsningar, seminarier och grupphandledningsmoment och muntlig redovisning av ett självständigt projektarbete.
Det självständiga projektarbetet knyts till ett obligatoriskt studiebesök vid en sexologisk verksamhet. För att avgöra hur lärandemålen (1-4) uppfyllts kommer en portfolio bestående av följande examinationsmoment att bedömas:

Lärandemål 1 och 2 examineras genom pedagogiska rollspel, handledningsmoment och seminarier samt skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete, som knyts till valfri sexologisk verksamhet där fokus på den individuella bedömningen är studentens förmåga att beskriva, analysera och värdera olika teoretiska och praktiska modeller för sexologiskt utrednings- och behandlingsarbete.
Lärandemål 3 och 4 examineras genom pedagogiska rollspel och handledningsmoment samt individuell skriftlig tentamen där fokus på bedömningen är studentens förmåga att redogöra för sexologiska anamneser, undersökningar, utredningar, diagnoser, behandlingsplaner och remissförfarande.

För Godkänt betyg krävs Godkänt resultat på muntlig och skriftlig redovisning av projektarbetet och individuell skriftlig tentamen samt att alla obligatoriska delar har genomförts med godkänt resultat. För Väl Godkänt betyg krävs att samtliga kriterier för godkänt betyg är uppfyllda samt att examinationsuppgifterna dessutom karaktäriseras av originalitet och metateoretisk förståelse.


Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Tentamen och omtentamen.genomförs på de tider som anges i schemat.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Almås E, Pirelli EE, (2006) Sexologi i praksis. Oslo:Universitetsforlaget. (93 s. av 192 s.)
Beckman N, Waern M, Östling S, Sundh V, Skoog I, (2014) Determinants of Sexual Activity in Four Birth Cohorts of Swedish 70-years-olds Examined 1971-2001. J Sex Med. 11, 401-410. (9 s.)

Binik YM, Hall KSK, (eds) (2014) Principles and Practice of Sex Therapy. 5th ed. New York: Guilford Press. (300 s. av 576 s.)

Bretschneider JG, McCoy NL, (1998) Sexual Interest and Behavior in Healthy 80- to 102- Years-Olds. Archives of Sexual Behavior, 17(2), 109-129. (20 s.)
Brotto LA, Basson R, (2014) Group mindfulness-based therapy significantly improves sexual desire in women. Behaviour Research and Therapy, 57, 43-54. (11 s.)
Ekdahl J, (2017) Sexualitet och sexuella problem: bedömning och behandling enligt KBT.
Lund: Studentlitteratur. (90 s. av 358 s.)
Elmerstig E, (2012) Sexuella problem och sexuella dysfunktioner. I Plantin L, Månsson S-A, (red) Sexualitetsstudier. Stockholm: Liber. (22 s. av 344 s.)

Elmerstig E, Thomtén J, (2016) Vulvar pain-Associations Between First-Time Vaginal Intercourse, Tampon Insertion and Later Experiences of Pain. Journal of Sex & Marital Therapy, 42, 707-720. Doi: 10.1080/0092623X.2015.1113589. (13 s.)

Fine SF, Glasser PH, (1996) The first helping interview- Engaging the client and building trust. Thousand Oaks, Sage Publications. (105 s. av 185 s.)

Kåver A, (2016) KBT i utveckling: En grundbok i kognitiv beteendeterapi. (2:a upplagan). Stockholm: Natur och Kultur. ( 200 s. av 367 s.)
Leiblum, S (ed) (2010) Treating Sexual Desire Disorders, New York: Guilford Press. (123 s.)
Lindau ST, Gavrilova N, (2010) Sex, health, and years of sexually active life gainded due to good health: evidence from two US population based cross sectional surveys of ageing. BMJ, 340:c810.
Lundberg PO, Löfgren-Mårtenson L, (red) (2010) Sexologi. Falköping: Liber. (156 s. av 472 s.)

Löfgren-Mårtenson L, (2012) Sexolog som yrke – mellan professionell ambivalens och Mångvetenskaplig harmoni. I: Plantin L, Månsson S-A, (red). Sexualitetsstudier Stockholm, Liber. 276-301. (25 s.)
Rasmusson E-M, Plantin L, Elmerstig E, (2013) “Did they think I would understand all that on my own?” -A questionnaire study about sexuality with Swedish cancer patients. European Journal of Cancer Care, 22, 361-369. (9 s.)

Smith AE, Molton IR, McMullen K, Jensen MP, (2015) Sexual Function, Satisfaction, and Use of Aids for Sexual Activity in Middle-Aged Adults with Long-Term Physical Disability. Topics in Spinal Cord Injury Rehabilitation, 21(3), 227-232. (6 s.)
Stefanou C, McCabe M, (2012) Adult Attachment and Sexual Functioning: A Review of Past Research. Journal of Sexual Medicine, 9, 2499-2507. (8 s.)
Wincze J P, Weisberg R, (2015) Sexual Dysfunction: A Guide for Assessment and Treatment. 3rd ed. New York: The Guilford Press. Part II, Assessment of sexual dysfunction, Part III Treatment of sexual dysfunction. 95-185. (90 s.)


Vetenskapliga texter på upp till 150 sidor kan tillkomma under kursens gång.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare/examinator ansvarar för att två kursvärderingar genomförs. En formativ kursvärdering (temperaturtagning) görs efter halva kursen. Denna sammanställs och återkopplas till studenterna snarast möjligt. Sammanställningen presenteras på kursens hemsida och återkoppling sker under lektionstid. En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida.

Övergångsbestämmelser

Kursansvarig lärare ansvarar för att en formativ kursvärdering (temperaturtagning) genomförs efter halva kursen. Denna återkopplas skriftligt och muntligt till studenterna snarast möjligt. En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna under början av nästkommande kurs. Minnesanteckningar från återkopplingen görs tillgängliga för kursens studenter samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle

Övrigt

Om kursen upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Socialt arbete Grundutbildning avancerad nivå och Forskning.

Mer information om utbildningen

HS studievägledning - Malmö universitet,
Ewa Sortberg Bassmann, studieadministratör
Telefon: 040-6657721

Anmälan

08 februari 2021 - 04 juni 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

07 februari 2022 - 03 juni 2022 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program