Teknik och lärande: Grundkurs

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, Matematik 3b / 3c, Naturkunskap 2 (Nk 2 kan ersättas av Bi 1, Fy 1a / 1b1+1b2, Ke 1)
Eller
Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A, Matematik C, Naturkunskap B (Nk B kan ersättas av Bi A, Fy A, Ke A)

Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, vår 2020, höst 2019

Kurskod:
TL211C version 3
Engelsk benämning:
Technology and Education: Introductory Course
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
20 juni 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
20 juni 2018
Ersätter kursplan fastställd:
20 juni 2018

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, Matematik 3b / 3c, Naturkunskap 2 (Nk 2 kan ersättas av Bi 1, Fy 1a / 1b1+1b2, Ke 1)
Eller
Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A, Matematik C, Naturkunskap B (Nk B kan ersättas av Bi A, Fy A, Ke A)

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna utvecklar grundläggande kunskaper i och intresse för teknik, dess historia och utveckling. Kursen syftar också till att ge studenten träning i praktiskt arbete samt förtrogenhet att, såväl praktiskt som teoretiskt, undervisa i skolämnet teknik och därvid främja elevernas språkutveckling.
Kursen syftar även till att studenten utvecklar kunskaper om hur IKT kan användas i pedagogiska sammanhang.

Innehåll

Kursen har tydlig didaktisk karaktär och behandlar teknikens uppgifter, utveckling och möjligheter, både i våra liv och som självständigt skolämne.

Ett återkommande tema under kursen är det praktiskt arbetet. Materialkännedom och arbete med enkla handverktyg utgör viktiga moment. I detta sammanhang förs diskussioner om produkters livscykler från råvara till färdig produkt tillbaka till sopa/råvara. Stor vikt läggs vid miljöeffekter och tekniska aspekter för byggande av ett hållbart samhälle diskuteras. De risker som kan finnas vid arbete med verktyg i skolan behandlas.

Under kursen diskuteras även konkreta exempel på hur teknikämnet inbjuder till resonemang och hur det härigenom kan gynna elevers språkutveckling.

En diskussion om olika sätt att organisera och genomföra teknikundervisning förs kontinuerligt. Centralt i detta sammanhang är hur val av arbetssätt och arbetsformer kan stimulera elevgrupper av olika kön och etniskt ursprung till ökat intresse för teknik.

Kursen behandlar tre huvudsakliga områden.

Under den första delen, erhåller studenterna grundläggande kunskaper om Teknik som skolämne. Arbete med enkla mekaniska konstruktioner samt grundläggande ellära ingår.

Under den andra delen, studeras teknikens historia och hur denna hänger samman med samhällsutveckling lokalt och globalt. Praktiskt arbete kring teknikens historia samt arbete med styrdokument och bedömning ingår.

Under den avslutande delen av kursen förväntas kursdeltagarna ta ett allt större ansvar för arbetet. Arbete med egna hemsidor och andra publicistiska arbetssätt introduceras.
Inom kursen ges studenterna möjlighet att bearbeta och fördjupa sina erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten

  • kunna identifiera teknikens särart både som mänsklig aktivitet och som skolämne och därvid relatera till aktuella och historiska sammanhang samt göra kopplingar till genus, miljö, etik och globala perspektiv
  • kunna beskriva och genomföra designprocesser - från idé via modell och prototyp till färdig produkt
  • kunna utvärdera sina artefakter i samspel med andra samt ha kunskaper för att i egen undervisning arbeta med praktiska utmaningar
  • utifrån nationella och lokala styrdokument för teknikämnet kunna planera egen undervisning och göra välmotiverade didaktiska val
  • kunna bedöma elevers arbete och ha kunskap om hur man sätter betyg
  • kunna använda datorn som pedagogiskt hjälpmedel och i samband med detta utveckla kunskap om hur man inom teknikämnet kan stödja elevers språkliga utveckling

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av föreläsningar, studiebesök, praktiskt arbete, seminarier och gruppstudier. Dessa utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studenter och lärarutbildare. Ett projekt med didaktisk inriktning genomförs under kursens gång. Projektet redovisas muntligt samt skriftligt med utnyttjande av IKT.

De moment som kräver obligatorisk närvaro anges av kursledaren vid kursstarten.

Bedömningsformer

De examinationsformer som tillämpas är individuell hemtentamen och litteraturseminarium (lärandemål 1), individuell bedömning av konstruktionsarbeten (lärandemål 2,3), individuell internetbaserad examination (lärandemål 6) samt individuell- och gruppexamination i samband med projektredovisning (lärandemål 3, 4, 5 och 6).
Ett krav är att de studerande behärskar olika slags informationsteknik (lärandemål 6). God språkbehandling och presentationsform krävs vid såväl muntliga som skriftliga redovisningar.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Björklund, L. (2008). Från novis till expert. Förtrogenhetskunskap i kognitiv och didaktisk belysning. Linköping universitet. Linköping: LiU-Tryck. Tillgänglig på Internet: http://www.synvillan.net/Lasse/_AVH_LEB080417_TOTAL.pdf
Gibbons, Pauline. (2006) Stärk språket stärk lärandet. Stockholm: Hallgren&Fallgren Studieförlag AB (208 s)
Grimwall, Göran (2013). Teknikens väsen. Estonia: Studentlitteratur (141s)
Johansson, Myrtel & Sandström, Maria (2015) Undervisa i Teknik. Malmö: Gleerups (100 s) Skolverket:// Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11
Skolverket (2011):
Kunskapsbedömning i skolan – praxis, begrepp, problem och möjligheter.
Tillgänglig på Internet:
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2660.pdf%3Fk%3D2660
Sundin, Bo (2006).
Den kupade handen//. Stockholm: Carlsson bokförlag. (325 s)

Artiklar och internetsidor kan tillkomma

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Naturvetenskap, Matematik och Samhälle.

Mer information om utbildningen

Anna Wirstedt, Kursansvarig
Telefon: 040-6657627
Monica Roth Mirenhart, studieadministratör
Telefon: 040-6658394

Anmälan

02 september 2019 - 10 november 2019 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

02 september 2019 - 10 november 2019 Dagtid 100% Malmö Anmälningskod: mau-L9287 Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

Öppen för sen anmälan

Ansök

30 mars 2020 - 07 juni 2020 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

29 mars 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program