Teknik och lärande: Teknik i vår omgivning

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: TL211C-Teknik och lärande: Grundkurs. Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.

Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2019

Kurskod:
TL212C version 2
Engelsk benämning:
Technology and Education: Technology Around Us
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
28 augusti 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
28 augusti 2017
Ersätter kursplan fastställd:
31 maj 2017

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: TL211C-Teknik och lärande: Grundkurs. Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna lär sig se tekniken, dess uppgifter, möjligheter och utmaningar i skola, hem och samhälle. Studier av samhällets tekniska system för vatten- och energiförsörjning, transporter, industriell produktion samt skogs- alt. jordbruk, utgör viktiga inslag. Stor vikt läggs vid de miljöeffekter som uppstår och kan iakttagas i dessa sammanhang. Kursen syftar även till att studenterna lär sig se vår designade värld och diskutera de drivkrafter som styr utvecklingen. Ett ytterligare syfte är att studenterna utvecklar sin förmåga att med hjälp av hemsidor och andra publicistiska arbetssätt kommunicera sin kunskap.

Innehåll

Kursinnehållet omfattar följande huvudteman: teknikaspekter på samhället, maten och energifrågan.

Kursen har tydlig didaktisk karaktär och behandlar tekniska system i hem, samhälle och industri. Med hjälp av praktiska uppgifter i verkstaden får studenterna fördjupade kunskaper om material och verktyg. Studiebesök utgör ett viktigt inslag och studenterna besöker vattenvårdande anläggningar, energianläggningar, lantbruk och närbelägna tekniska arbetsplatser. Principer för samhällsplanering studeras och stor vikt läggs vid tekniska aspekter för byggande av ett hållbart samhälle.

En fördjupad diskussion, baserad på konkreta upplevelser, om olika sätt att organisera och genomföra teknikundervisning förs. Studenterna kommer att erfara hur läraren genom val av innehåll och arbetssätt kan stimulera olika grupper av elever.

Inom det första området ”samhället” behandlas hur samhällen formats och formas och hur de vidareutvecklas. Exempel som behandlas är hämtade från nationella, internationella, historiska och nutida sammanhang. Här behandlas även frågor kring vattenrening och samhällsservice (polis, räddningstjänst m.m.) Inom det andra området, ”maten”, behandlas tekniska aspekter kring produktion av mat i Sverige och andra länder. Inom den tredje delen ”energi” behandlas frågor kring energiproduktion och transporter.

Miljöfrågor och tekniska aspekter för byggande av samhällen med fokus på hållbar utveckling betonas återkommande under hela kursen. Internationella utblickar och jämförelser avseende kursens teman berikar innehållet. Genusfrågorna kopplas till diskussioner kring val av innehåll och arbetssätt.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten

  • kunna redogöra för människans primära behov (vatten, mat, värme) och ha kunskaper om hur man genom klok samhällsplanering tillgodoser dessa
  • ha kunskaper om hur tekniska processer används inom olika samhällsfunktioner och kunna förklara funktioner med hjälp av egentillverkade modeller
  • utifrån aktuella styrdokument kunna planera egen undervisning som behandlar samhällets tekniska system och därvid utnyttja tillverkade modeller som pedagogiska hjälpmedel
  • kunna bedöma elevers arbete inom för kursen relevanta områden och ha kunskap om hur man sätter betyg utifrån nationella styrdokument för grundskolan
  • kunna använda modern informationsteknik som ett verktyg i det pedagogiska arbetet och i samband med detta utveckla kunskap om hur man kan kommunicera via hemsidor.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av föreläsningar, studiebesök, praktiskt arbete, seminarier och gruppstudier. Dessa utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studenter och lärarutbildare. Särskild uppmärksamhet riktas mot användande av IKT som pedagogiskt redskap.

De moment som kräver obligatorisk närvaro anges av kursledaren vid kursstarten.

Bedömningsformer

De examinationsformer som tillämpas är individuell skriftlig tentamen och litteraturseminarium (lärandemål 1 och 2), individuell bedömning av konstruktioner (lärandemål 2,3), individuell internetbaserad examination (lärandemål 5) samt individuell- och gruppexamination i samband med planeringsuppgift (lärandemål 3, 4 och 5).
Ett krav är att de studerande behärskar olika slags informationsteknik (lärandemål 5). God språkbehandling och presentationsform krävs vid såväl muntliga som skriftliga redovisningar. .
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bjurulf, Veronica. (2011). Teknikdidaktik. Riga: Norstedts (224 s) Johansson, Myrtel & Sandström, Maria (2015) Undervisa i Teknik. Malmö: Gleerups (100 s i urval)
Grimvall, G., Jacobsson, P., Thedéen, T. (Red), Risker i tekniska system. Studentlitteratur 2003 (420 s)
Jönsson, Anders (2011). Lärande bedömning. Malmö: Gleerups (180 s)
Klasander, C. (2010). Talet om tekniska system – förväntningar, traditioner och skolverkligheter. Diss. Linköping universitet. Vimmerby: VTT Grafiska. Tillgänglig på Internet: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:395176/FULLTEXT01.pdf
Lgr11-94, Kursplan och betygskriterier i teknik, Skolverket, Stockholm (6 s)
Säljö, Roger och Rystedt, Hans (2008). (Red.) Kunskap och människans redskap. Lund: Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-04832-1 (Valda delar)

Artiklar och internetsidor kan tillkomma

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Naturvetenskap, Matematik och Samhälle.

Mer information om utbildningen

Anna Wirstedt, Kursansvarig
Telefon: 040-6657627
Monica Roth Mirenhart, studieadministratör
Telefon: 040-6658394

Anmälan

11 november 2019 - 19 januari 2020 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program