Företagsekonomi: Transportinriktad ekonomistyrning

Sammanfattning

Kursens syfte är att studenten ska utveckla grundläggande kunskaper och färdigheter i företags ekonomistyrning, med inriktning mot transportföretag.

Behörighetskrav

TR135A Extern redovisning, 7,5 hp

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020, höst 2019, höst 2018, höst 2017

Kurskod:
TR107B version 2
Engelsk benämning:
Business Administration: Management Accounting for the Transport Industry
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Företagsekonomi
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
30 maj 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
28 augusti 2017
Ersätter kursplan fastställd:
27 januari 2015

Förkunskapskrav

TR135A Extern redovisning, 7,5 hp

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet företagsekonomi på nivå 1-30 hp.

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska utveckla grundläggande kunskaper och färdigheter i företags ekonomistyrning, med inriktning mot transportföretag.

Innehåll

Kursen omfattar grundläggande begrepp, modeller och metoder inom ekonomistyrning, ekonomistyrningens bakgrund, syften och funktioner samt budgetering, kalkylering och investeringsbedömning.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten:

 1. visa kunskap om samt kunna använda begrepp, modeller och metoder vid lösning av företagsekonomiska problem, såväl enkla som mer komplexa samt självständigt söka information
 2. visa kunskap om och förståelse för synsätt som ligger bakom olika företagsekonomiska begrepp, modeller och metoder
 3. visa kunskap om och förståelse av begreppet hållbar utveckling och vilken relation det har till ett företags verksamhet samt förstå ekonomistyrningens normgivande betydelse i förhållande till miljöproblem
 4. visa förståelse av sambandet mellan ekonomistyrning och logistik och förstå ett transportrelaterat företags ekonomisystem
 5. kunna genomföra kostnads- och intäktsanalyser, kalkylering, budgetering och investeringsbedömning
 6. kunna presentera och kommunicera analyser av samt diskutera och föreslå lösningar på företagsekonomiska problem

Arbetsformer

Föreläsningar, projektarbeten som utförs i grupp, fallstudier, övningar.

Bedömningsformer

För betyget godkänd krävs:

 • godkänd individuell skriftlig tentamen 5 hp (UV) (examinerar lärandemål 1,2,5) samt
 • godkänd projektrapport 2,5 hp (UG) (examinerar lärandemål 3, 4, 5, 6)
För betyget väl godkänd krävs dessutom betyget väl godkänd på individuell skriftlig tentamen.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Almqvist m fl, (senaste upplagan). Boken om Ekonomistyrning, Studentlitteratur AB, Lund. ISBN 978-91-44-09558-5
 • Almqvist m fl, (senaste upplagan). Boken om Ekonomistyrning, Övningsbok med lösningar, Studentlitteratur AB, Lund. ISBN 978-91-44-10876-6
 • Utdelat material
Referenslitteratur:
 • Aronsson, H., Ekdahl, B. & Oskarsson, B. (senaste upplagan). Modern Logistik: för ökad lönsamhet. Liber, Stockholm.
 • Björklund, M. & Paulsson, U. (senaste upplagan). Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera. Studentlitteratur, Lund.
 • Lumsden, K. (senaste upplagan). Logistikens grunder: teknisk logistik. Studentlitteratur, Lund.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Ewa Sarlöv, Kursansvarig
Telefon: 040-6658186

Anmälan

02 september 2019 - 10 november 2019 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

31 augusti 2020 - 08 november 2020 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program