Transportsektorn i samhällsekonomin: Omvärldsanalys

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenten ska utveckla förståelse av transportsektorns roll i samhällsekonomin och samhällsekonomins betydelse för transportsektorns utveckling.

Behörighetskrav

Kurser om minst 60 högskolepoäng inom programmet Transport Management.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020, höst 2019, höst 2018, höst 2017, höst 2016

Kurskod:
TR109C version 2
Engelsk benämning:
Transports in the Economy
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
05 februari 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016
Ersätter kursplan fastställd:
11 juni 2014

Förkunskapskrav

Kurser om minst 60 högskolepoäng inom programmet Transport Management.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i programmet Transport Management, årskurs 3.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla förståelse av transportsektorns roll i samhällsekonomin och samhällsekonomins betydelse för transportsektorns utveckling.

Innehåll

Kursen omfattar grunderna inom nationalekonomisk mikro- och makroteori, ekonomisk geografi och ekonomisk historia. Kursen behandlar också transportsektorns utveckling och betydelse för samhällsekonomin såväl regionalt som nationellt och globalt i ett framtidsperspektiv med utgångspunkt i aktuell transportforskning och transportpolitisk debatt.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
1) redogöra för grundläggande ekonomisk teori samt transport- och logistiksektorns betydelse i samhällsutvecklingen utifrån nationalekonomiska, ekonomisk geografiska och ekonomisk historiska teoribildningar
2) visa kunskap om hur transportutvecklingen är integrerad i den globala arbetsfördelningen och hur den samverkar med allmän samhällsutveckling, teknologisk förändring, internationell migration och miljöpolitik
3) visa kunskap om den teknologiska förändringens betydelse för tillväxtprocesser i samhället och analysera transport- och logistiksektorns betydelse i samhällsutvecklingen
4) reflektera över den offentliga transportpolitiska debatten utifrån väl underbyggda ekonomiskpolitiska och omvärldsanalytiska argument samt följa transportforskningsutvecklingen
5) självständigt värdera vilka ekonomiska och ekonomiskpolitiska teoribildningar som är användbara vid olika typer av omvärldsanalyser av transportsektorn och transportpolitiken

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarier samt självstudietid.

Bedömningsformer

 • Individuell skriftlig tentamen 10 hp (UV), examinerar lärandemål 1 – 3
 • Inlämningsuppgift inkluderande aktivt deltagande vid seminarium 5 hp (UG), examinerar lärandemål 4 – 5 (sker i grupp)
För betyget Godkänd på hela kursen krävs godkänd individuell skriftlig tentamen (10 hp) samt godkänd inlämningsuppgift inkluderande aktivt deltagande vid seminarium (5 hp). För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs dessutom väl godkänd individuell skriftlig tentamen.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Hela kursen
 • Carlsson, C.-M., Emtairah, T., Gammelgaard, B., Vestergaard Jensen, A. & Thidell, Å. (red). (2012). Rethinking Transport in the Öresund Region: Policies, Strategies and Behaviours. Öresund EcoMobility, Lunds universitet (elektroniskt tillgänglig).
 • Eklund, K. (senaste uppl.). Vår ekonomi - en introduktion till samhällsekonomin, Prisma, Stockholm.
 • O'Sullivan, E. (senaste upplagan). Urban Economics. McGraw Gill Higher Education, NY.
 • Artiklar (max 75 sidor) tillkommer (utdelas)
Referenslitteratur
 • Carlsson, C.-M. (red). (2006). Transportstruktur och ekonomi - en analys av transportbarriärer i Öresundsregionen, STMØ (elektroniskt tillgänglig).
 • Carlsson, C.-M. (red). (2008). Hållbart transportsystem för inre och yttre attraktionskraft: Integration, konkurrenskraft och utbildning i Öresundsregionen, STMØ rapport 2, Malmö högskola (elektroniskt tillgänglig).
 • Framtidens Götaland – en bandregion för tillväxt och utveckling, Jönköping International Business School, 2012 (elektroniskt tillgänglig).
 • Hultkrantz, L. (2004). Samhällsekonomisk analys. SNS Förlag, Stockholm.
 • Mål för framtidens resor och transporter, Regeringens proposition 2008/09 (elektroniskt tillgänglig).
 • VITBOK - Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem, EU 2011:144 (elektroniskt tillgänglig).

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som
anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna.Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Carl-Magnus Carlsson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657725

Anmälan

02 september 2019 - 10 november 2019 Dagtid 100% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

31 augusti 2020 - 08 november 2020 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program