Transportsektorn i samhällsekonomin I, grundläggande nationalekonomi

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenten ska utveckla förståelse för nationalekonomins grunder avseende mikro- och makroteori med transportsektorns roll i samhällsekonomin som empirisk utgångspunkt.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Matematik B.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2019

Kurskod:
TR110A version 1
Engelsk benämning:
Transports in the Economy I, Basic Economics
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
13 december 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
02 september 2019

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Matematik B.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i programmet Transport Management, årskurs 1.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla förståelse för nationalekonomins grunder avseende mikro- och makroteori med transportsektorns roll i samhällsekonomin som empirisk utgångspunkt. Kursen skapar därigenom förståelse för transportmarknadens funktionssätt och ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara utvecklingsmöjligheter.

Innehåll

Kursen omfattar grunderna inom nationalekonomisk mikro- och makroteori samt ekonomisk politik. Kursen berör också transportsektorns utveckling och betydelse för samhällsekonomin såväl regionalt som nationellt och globalt med utgångspunkt i aktuell ekonomisk och transportpolitisk debatt.

Lärandemål

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
1) visa kunskap i grundläggande nationalekonomisk teori
2) visa kunskap om de stora ekonomisk-politiska doktrinerna
3) visa kunskap om transportsektorns betydelse i hållbar samhällsutveckling utifrån nationalekonomiska perspektiv.
4) reflektera över den transportpolitiska debatten utifrån väl underbyggda ekonomiskpolitiska argument

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarier samt självstudietid.

Bedömningsformer

• Individuell skriftlig tentamen 7,5 hp (UV), examinerar lärandemål 1 – 4

För betyget Godkänd på hela kursen krävs godkänd individuell skriftlig tentamen (7,5 hp). För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs väl godkänd individuell skriftlig tentamen (7,5 hp).

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Hela kursen
  • Eklund, K. (senaste uppl.). Vår ekonomi - en introduktion till samhällsekonomin, Prisma, Stockholm.
  • Artiklar relaterade till transportsektorn tillkommer (tillhandahålles elektroniskt)

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som
anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Carl-Magnus Carlsson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657725

Anmälan

02 september 2019 - 10 november 2019 Dagtid 50% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program