Transportsektorn i samhällsekonomin II, urban ekonomi och omvärldsanalys

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenten ska utveckla fördjupad förståelse för transportsektorns roll i samhällsekonomin i en urban kontext och att ur ett omvärldsanalytiskt perspektiv kunna bedöma samhällsekonomins betydelse för transportsektorns utveckling.

Behörighetskrav

Godkänd kurs TR110A Transportsektorn i samhällsekonomin I, grundläggande nationalekonomi, 7,5 hp.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021

Kurskod:
TR111A version 1
Engelsk benämning:
Transports in the Economy II, Urban Economics and Market Analysis
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
13 december 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
02 september 2019

Förkunskapskrav

Godkänd kurs TR110A Transportsektorn i samhällsekonomin I, grundläggande nationalekonomi, 7,5 hp.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i programmet Transport Management, årskurs 3.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla fördjupad förståelse för transportsektorns roll i samhällsekonomin i en urban kontext och att ur ett omvärldsanalytiskt perspektiv kunna bedöma samhällsekonomins betydelse för transportsektorns utveckling.

Innehåll

Kursen innehåller en fördjupning inom nationalekonomisk mikro- och makroteori samt ekonomisk geografi, urban ekonomi och moment av ekonomisk historia. Kursen innehåller vidare en fördjupning i transportsektorns utveckling och betydelse för hållbar samhällsutveckling, den globala arbetsfördelningen och handeln såväl regionalt som nationellt och globalt i ett framtidsperspektiv, med utgångspunkt i aktuell transportforskning.

Lärandemål

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
1) använda ekonomisk teori för att analysera transport- och logistiksektorns betydelse i samhällsutvecklingen utifrån nationalekonomiska, ekonomisk geografiska och ekonomisk historiska teoribildningar
2) visa kunskap om hur transportutvecklingen är integrerad i den urbana, regionala och globala arbetsfördelningen och handeln och hur den samverkar med allmän samhällsutveckling, teknologisk förändring, internationell migration och miljöpolitik
3) visa kunskap om den teknologiska förändringens betydelse för ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara tillväxtprocesser i samhället och särskilt kunna analysera transport- och logistiksektorns betydelse i dessa processer
4) värdera vilka ekonomiska och ekonomiskpolitiska teoribildningar som är användbara vid olika typer av omvärldsanalyser av transportsektorn och dess utveckling samt transportpolitiken
5) självständigt värdera den offentliga transportpolitiska debatten utifrån väl underbyggda ekonomiskpolitiska och omvärldsanalytiska argument samt följa transportforskningsutvecklingen

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarier samt självstudietid.

Bedömningsformer

  • Individuell skriftlig tentamen 5 hp (UV), examinerar lärandemål 1 – 3
  • Inlämningsuppgift inkluderande aktivt deltagande vid seminarium 2,5 hp (UG), examinerar lärandemål 4 – 5 (sker i grupp)
För betyget Godkänd på hela kursen krävs godkänd individuell skriftlig tentamen (5 hp) samt godkänd inlämningsuppgift inkluderande aktivt deltagande vid seminarium (2,5 hp). För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs dessutom väl godkänd individuell skriftlig tentamen.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Hela kursen
  • Carlsson, C.-M., Emtairah, T., Gammelgaard, B., Vestergaard Jensen, A. & Thidell, Å. (red). (2012). Rethinking Transport in the Öresund Region: Policies, Strategies and Behaviours. Öresund EcoMobility, Lunds universitet (elektroniskt tillgänglig).
  • O'Sullivan, E. (senaste upplagan). Urban Economics. McGraw Gill Higher Education, NY.
  • Hultkrantz, Söderström (red). (2007). Marknad & politik, SNS förlag.
  • Artiklar tillkommer (tillhandahålles elektroniskt)
Referenslitteratur
  • Carlsson, C.-M. (red). (2006). Transportstruktur och ekonomi - en analys av transportbarriärer i Öresundsregionen, STMØ (elektroniskt tillgänglig).
  • Carlsson, C.-M. (red). (2008). Hållbart transportsystem för inre och yttre attraktionskraft: Integration, konkurrenskraft och utbildning i Öresundsregionen, STMØ rapport 2, Malmö högskola (elektroniskt tillgänglig).

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som
anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna.Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Carl-Magnus Carlsson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657725

Anmälan

18 januari 2021 - 28 mars 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program