Företagsekonomi: Självständigt arbete för högskoleexamen inriktning Transport Management

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenten utvecklar sina kunskaper i att skriva ett vetenskapligt arbete som fördjupar kunskaper och färdigheter inom ett specifikt område inom Transport Management.

Behörighetskrav

Kurser om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2020, vår 2019, vår 2018, vår 2017, vår 2016, vår 2015

Kurskod:
TR113B version 1
Engelsk benämning:
Business Administration: Diploma Thesis, specialization in Transport Management
Fördjupningsnivå
G1E
Huvudområden:
Företagsekonomi
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
10 december 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
19 januari 2015
Ersätter kursplan fastställd:
27 oktober 2010

Förkunskapskrav

Kurser om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudorådet företagsekonomi på nivån 31-60.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar sina kunskaper i att skriva ett vetenskapligt arbete som fördjupar kunskaper och färdigheter inom ett specifikt område inom Transport Management.

Innehåll

Kursen behandlar hur ett vetenskapligt uppsatsarbete skall läggas upp, planeras och struktureras samt grundläggande kvantitativ och kvalitativ samhällsvetenskaplig metod. Särskild vikt läggs vid att examensarbetet belyser, problematiserar, utreder och analyserar ett transportrelaterat ämnesområde, gärna i nära samarbete med ett transportföretag/organisation. Examensarbetet skall försvaras vid ett uppsatsseminarium, varför kursen innehåller moment kring opponentskap.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1) redogöra för de moment och kriterier som gäller för vetenskapliga undersökningar och vetenskaplig rapportering
2) formulera och problematisera ett transportrelaterat ämnesområde och tillämpa de kriterier som gäller för vetenskaplig rapportering
3) bearbeta olika former av källor, insamla empiriskt material, göra en grundläggande källkritisk bedömning samt analysera materialet
4) redogöra för och presentera en vetenskaplig uppsats, försvara/argumentera för dess innehåll
5) argumentera för val av teoretisk/empirisk ansats vid vetenskapliga undersökningar
6) genomföra opposition enligt vetenskapliga bedömningskriterier

Arbetsformer

Föreläsning, seminarium och handledning samt studenternas självständiga uppsatsarbete. Examensarbetet genomförs enskilt eller parvis.
Examensarbetet redovisas dels genom en vetenskaplig uppsats, dels genom ett seminarium med utsedd opponent bland studenterna.

Bedömningsformer

För godkänt examensarbete krävs:

  • godkänd uppsats som examinerar lärandemål 1-5 och som är relevant i förhållande till utbildningens innehåll, samt att utformning och disposition, syfte, teori, metodbeskrivning, empiri, analys, slutsats och källförteckning följer givna regler
  • godkänt opponentskap som examinerar lärandemål 6
Med utgångspunkt från ovanstående bedömningskriterier gör examinator en helhetsbedömning för betyget godkänd.
För betyget väl godkänt krävs att studenten genomfört en undersökning och analys som lett fram till mycket välgrundade och självständiga slutsatser.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

  • Björklund, M. & Paulsson, U. (2012). Seminarieboken. Studentlitteratur.
  • Eriksson, L-T. & Wiedersheim-Paul, F. (2014). Att utreda, forska och rapportera. Liber.
  • Individuell litteratur som är relevant för det valda undersökningsområdet.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Carl-Magnus Carlsson, Kursansvarig carl-magnus.carlsson@ts.mah.se
Telefon: 040-6657725

Anmälan

30 mars 2020 - 07 juni 2020 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program