Företagsekonomi: Strategi och tjänsteinnovation för hållbart företagande

Sammanfattning

Kursens syftar till att studenten ska utveckla kunskap om strategi och strategier kopplat till tjänsteinnovation för hållbart företagande.

Behörighetskrav

Godkänd kurs TR123B Transportinriktad organisation och ledarskap, 7,5 hp, samt minst 2,5 godkända hp i kursen TR131B Transport Service Management och marknadsföring.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021

Kurskod:
TR115A version 1
Engelsk benämning:
Business Administration: Strategic Development and Service Innovation for Sustainable Business
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Företagsekonomi
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
13 december 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
02 september 2019

Förkunskapskrav

Godkänd kurs TR123B Transportinriktad organisation och ledarskap, 7,5 hp, samt minst 2,5 godkända hp i kursen TR131B Transport Service Management och marknadsföring.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår i huvudområdet Företagsekonomi på nivå 31-60 hp.

Syfte

Kursens syftar till att studenten ska utveckla kunskap om strategi och strategier kopplat till tjänsteinnovation för hållbart företagande.

Innehåll

Kursen omfattar:

 • Introduktion till strategi
 • Strategier och tjänsteinnovation i transportsektorn
 • Resurser och struktur
 • Teoretiska begrepp och modeller
 • Samband strategi – organisation, styrning och utveckling av verksamheter
 • Strategisk analys, analys av konkurrensfördelar
 • Samband genus – organisation – innovation, kunskap om genusdimensioner inom innovation

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 1. redogöra för olika strategiska synsätt
 2. applicera teoretiska begrepp och modeller inom området strategi och tjänsteinnovation
 3. ha förståelse för strategiska avväganden och kritiskt reflektera över olika strategier och strategiska besluts betydelser för hållbart tjänsteföretagande
 4. visa förmåga att självständigt kunna söka, värdera och inhämta relevant kunskap på vetenskaplig nivå inom området strategi/tjänsteinnovation
 5. visa förmåga att reflexivt och kritiskt kunna tillämpa sina strategi- och tjänsteinnovationskunskaper
 6. färdighet i att självständigt analysera en tjänsteverksamhets strategiska valmöjligheter samt föreslå och motivera strategiska val
 7. visa förmåga att följa forskning och kunskapsutveckling inom området strategi/tjänsteinnovation
 8. kunna utbyta kunskaper inom strategisk utveckling även med personer utan specialkunskaper inom området

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som utöver enskilda studier utgörs av grupparbeten, gruppdiskussioner, kollegial respons, seminarier där artiklar och/eller case behandlas, föreläsningar och informationssökning. Kursens genomförande bygger på att studenten deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare, och genom aktivt bidragande med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv.

Bedömningsformer

Examinationen utgörs av:
• skriftlig inlämning samt aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier, 2,5 hp (U, G) (Lärandemål: 2-8)
• skriftlig tentamen, 5 hp (U, G, VG) (Lärandemål: 1-3, 5, 6)
Krav för godkänd: Godkänt deltagande i obligatoriska seminarier, godkänd skriftlig tentamen.
För betyget väl godkänd krävs dessutom betyget väl godkänd på den skriftliga tentamen.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Hela kursen
 • Grant, R. M. (senaste uppl.). Contemporary Strategy Analysis. Blackwell Publishing.
 • Whittington, R. (senaste uppl.). What is strategy- and does it matter?. Cengage Learning EMEA.
 • Kristensson, P., Gustafsson, A. & Witell, L. Tjänsteinnovation. Studentlitteratur.
 • Sundin, E., Berglund, K. och Andersson, S. Att stimulera och stödja innovationsprocesser: Politikens och praktikens blinda fläckar i Sveriges entreprenöriella ekosystem – Företag, akademi, politik, (2016). Redaktörer M. McKelvey och O Zaring. (elektroniskt tillgänglig genom Esbri)
 • Scholten,, C. Hansson, A.,Stridh, K., & Swärdh, M., Inward and Outward Learning Processes - Reflections on Research Methodology and Learning whilst working with a strong Innovation Network Organisation in an Innovation System i Promoting innovation: policies, practices and procedures, (2012). Redaktörer S. Andersson, K., Berglund, E. Gunnarsson, och E., Sundin, (elektroniskt tillgänglig genom Vinnova)
 • Kompletterande vetenskapliga artiklar tillhandahålles elektroniskt.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som
anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna.Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Benedikte Borgström, Kursansvarig
Telefon: 040-6657464

Anmälan

30 augusti 2021 - 07 november 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program