Logistiska affärs- och informationssystem

Sammanfattning

Kursens behandlar IT-baserade affärssystem (BIS) som används inom transportbranschen och skapar förståelse för den nya informationsteknologins nytta inom företagande, ekonomistyrning och transportplanering på olika nivåer. Kursen innehåller moment om datormjukvara såsom logistik-, kalkylerings- och administrationsprogram som används inom transportbranschen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik B. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c (Områdesbehörighet A7/7)

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2020, vår 2019, vår 2018, vår 2017

Kurskod:
TR116B version 3
Engelsk benämning:
Business Information Systems for Transport and Logistics
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Företagsekonomi
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
08 november 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
16 januari 2017
Ersätter kursplan fastställd:
24 april 2012

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik B. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c (Områdesbehörighet A7/7)

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår i huvudområdet Företagsekonomi på nivå 1-30 hp.

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska utveckla förmåga att hantera IT-baserade affärssystem (BIS t ex SAP, Microsoft Dynamics) som används inom transportbranschen samt utveckla en förståelse av den nya informationsteknologins nytta inom företagande, ekonomistyrning och transportplanering på olika nivåer. Kursen syftar vidare till att studenten ska utveckla kunskaper om hantering av informationssystem för logistik och transport (GPS, GIS, EDI, RFID, kartprogram och ruttplanering) samt kunskaper om sambanden mellan informations-, logistik-, affärs- och andra beslutstödssytem.

Innehåll

Kursen innehåller moment om datormjukvara såsom logistik-, kalkylerings- och administrationsprogram, EDI och specifika program som används inom transportbranschen för ekonomistyrning och logistisk optimering.
Kursen behandlar dessutom hantering av informationssystem för logistik och transport (GPS, GIS, EDI, RFID, kartprogram och ruttplanering) samt samband mellan informations-, logistik-, affärs- och andra beslutstödssystem.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • visa kännedom om någon/några datorstödda modeller för logistisk optimering av material- och penningflöden inom företaget, mellan företag och mot konsumenter
 • visa förståelse av logistiska affärssystems och informationsutbytets betydelse för företagandet och olika delar av försörjningskedjan
 • kunna redogöra för logistiska affärs- och informationssystems funktionalitet och användning i ett transportföretag

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • argumentera för vald systemlösning, såväl inom företaget som gentemot leverantörer av programvara i en förhandlingssituation
 • förmedla kunskap på grundläggande nivå om funktionen i logistiska affärs- och informationssystem
 • bedöma användbarheten av logistiska affärs- och informationssystem i olika företagsmiljöer
 • söka och bearbeta kunskap om nya programvaror samt förmedla kunskap om funktionen i logistiska affärs- och informationssystem
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • självständigt värdera ny kunskap om logistiska affärs- och informationssystem samt beakta etiska aspekter i samband med hantering av affärs- och informationslogistiska data

Arbetsformer

Föreläsningar ca 40 timmar. Projekt med skriftlig och muntlig redovisning ca 35 timmar, varav 8 timmar är obligatoriskt seminarium för redovisning. Självstudietid ca 125 timmar.

Föreläsningar ca 40 timmar. Projekt med skriftlig och muntlig redovisning ca 35 timmar, varav ca 8 timmar är obligatoriskt seminarium för redovisning. Självstudietid ca 125 timmar.
Undervisingen bedrivs dels som föreläsningar, dels som handledning av projekt som i största möjliga utsträckning grundar sig på förhållanden, problem och situationer inom transportsektorn.

Bedömningsformer

Krav för godkänd: Godkänd tentamen (5 hp), godkänd skriftlig och muntlig redovisning (2,5 hp).

Krav för väl godkänd: För väl godkänd krävs dessutom väl godkänd tentamen (5 hp).

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Flodén, J. (2013). Essentials of informationsystems. Studentlitteratur, Lund.
 • Fredholm, P. (senaste upplaga). Logistik och IT för effektivare varuflöden. Studentlitteratur, Lund.
 • Artiklar tillkommer, tillhandahålles digitalt.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig. Kursansvarig informerar om resultatet och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Carl-Magnus Carlsson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657725

Anmälan

20 januari 2020 - 29 mars 2020 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program