Företagsekonomi: Supply Chain Management

Sammanfattning

Kursens syfte är att studenten ska utveckla bred och djup förståelse av Supply Chain Management, och Transport Management. Vidare ska studenten utveckla kunskaper om metoder för logistisk/ekonomisk analys och förmåga att utreda komplexa företagsekonomiska problem.

Behörighetskrav

Kurser om minst 52,5 högskolepoäng inom huvudområdet Företagsekonomi.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2022, vår 2021, vår 2020, vår 2019

Kurskod:
TR117C version 2,1
Engelsk benämning:
Business Administration: Supply Chain Management
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Företagsekonomi
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
09 februari 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
21 januari 2019
Ersätter kursplan fastställd:
30 maj 2017

Förkunskapskrav

Kurser om minst 52,5 högskolepoäng inom huvudområdet Företagsekonomi.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår i huvudområdet Företagsekonomi på nivå 61-90 hp.

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska utveckla bred och djup förståelse av Supply Chain Management, och Transport Management. Vidare ska studenten utveckla kunskaper om metoder för logistisk/ekonomisk analys och förmåga att utreda komplexa företagsekonomiska problem.

Innehåll

 • teorier och metoder för Supply Chain Management, inköp, affärsrelationer, samt riskhantering i kund- och leverantörsrelationer
 • teorier kring omvärldsförändringars inverkan på försörjningskedjan (bl. a. globalisering, outsourcing, kundkrav, lagstiftning, e-handel, hållbarhet etc.) samt riskanalys
 • transportsystemens betydelse i ett flödesperspektiv samt deras betydelse för ett hållbart transport- och infrastrukturnätverk

Lärandemål

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

 1. redogöra för teorier i Supply Chain Management
 2. analysera och syntetisera teorier för styrning av försörjningskedjor vilket innefattar inköp, risk- och sårbarhet, kund- och leverantörsrelationer samt avvägningar utifrån ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter
 3. analysera och kommunicera strategiska valmöjligheter i försörjningskedjan
 4. identifiera och analysera försörjningskedjors problem både inom en enskild verksamhet och i hela försörjningskedjan
 5. identifiera roll av inköp i försörjningskedjor samt lösa problem som uppstår i försörjningskedjorna bl a kopplat till affärsrelationsproblem mellan företag
 6. identifiera, formulera och analysera en komplex Supply Chain Managementfråga

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarier (varav 10 – 20 timmar med obligatorisk närvaro), samt arbete i grupp med inlämningsuppgifter och övriga självstudier.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom

 • Skriftlig individuell tentamen 10 hp (U/G/VG) Lärandemål 1,2,4
 • Inlämningsuppgifter som utförs i grupp samt aktivt individuellt deltagande vid obligatoriska seminarier för redovisning av uppgifterna 5 hp (U/G) Lärandemål 2, 3, 4, 5, 6

För betyget godkänd krävs godkänd tentamen samt godkända inlämningsuppgifter.
För väl godkänt på hela kursen krävs dessutom väl godkänd tentamen.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Christopher, M. (2016). Logistics and Supply Chain Mangement, 5th Edition (or latest edtition). Pearson Education.
 • Van Weele, A. (2014). Purchasing and Supply Chain Management. Sixth Edition (or latest edition). Cengage learning.
 • Kompletterande vetenskapliga artiklar (tillhandhålles elektroniskt)

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Benedikte Borgström, Kursansvarig
Telefon: 040-6657464

Anmälan

20 januari 2020 - 29 mars 2020 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

18 januari 2021 - 28 mars 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

17 januari 2022 - 27 mars 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program