Företagsekonomi: Kultur, kommunikation och Transport Management

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskaper om strategisk kommunikation och förmåga att anpassa information till skilda målgrupper. Studenten ska också utveckla kunskap om och förståelse av olika socioekonomiska och kulturella bakgrunder kan påverka kommunikationsstil och därmed affärsrelationer, förhandlingar och yrkeslivets umgängesformer, rekrytering och ledarskap regionalt, nationellt och globalt.

Behörighetskrav

Minst 22,5 högskolepoäng inom huvudområdet förtagsekonomi där kursen TR123B Företagsekonomi: Transportinriktad organisation och ledarskap, 7,5 hp, skall ingå.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, vår 2020, vår 2019, vår 2018, vår 2017

Kurskod:
TR119C version 1
Engelsk benämning:
Business Administration: Culture, Communication and Transport Management
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Företagsekonomi
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
08 juni 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
16 januari 2017

Förkunskapskrav

Minst 22,5 högskolepoäng inom huvudområdet förtagsekonomi där kursen TR123B Företagsekonomi: Transportinriktad organisation och ledarskap, 7,5 hp, skall ingå.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet företagsekonomi på nivå 31-60 hp.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskaper om strategisk kommunikation och förmåga att anpassa information till skilda målgrupper. Studenten ska också utveckla kunskap om och förståelse av hur olika socioekonomiska och kulturella bakgrunder kan påverka kommunikationsstil och därmed affärsrelationer, förhandlingar och yrkeslivets umgängesformer, rekrytering och ledarskap regionalt, nationellt och globalt.

Innehåll

Kursen innehåller grundläggande teorier och begrepp om strategisk kommunikation, socioekonomiska och kulturella faktorers betydelse för beslutsfattande och management. Kursen omfattar ett mindre fältarbete som genomförs i grupp samt färdighetstränande övningar och avslutas med en individuell examinationsuppgift.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. redogöra för och använda grundläggande kommunikationsteoretiska och kulturteoretiska begrepp
2. redogöra för hur olika socioekonomiska och kulturella bakgrunder kan påverka affärsrelationer, yrkeslivets umgängesformer och teamarbete samt förhandlingssituationer och beslutsfattande, rekrytering och ledarskap inom transport branschen
3. redogöra för varför information bör anpassas till olika målgrupper lokalt såväl som globalt
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
4. identifiera, analysera och utforma information anpassad efter skiftande målgruppers behov
5. kritisk granska den strategiska kommunikation som idag förekommer i transportbranschen
6. identifiera och analysera normer som präglar transportbranschen lokalt och globalt

Arbetsformer

 • Självstudier
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • Filmövning (arbete i grupp)
 • Presentationsövningar (arbete i grupp och enskilt)
 • Fältstudie (arbete i grupp)
 • Handledning (enskilt och i grupp)
 • Skriftlig individuell uppgift

Bedömningsformer

 • Fältarbete i grupp med obligatorisk muntlig presentation 3,5 hp (UG) (lärandemål 1-6)
 • Skriftlig individuell uppgift 4 hp (UV) (lärandemål 1-6)
För godkänd krävs det att båda examinationsmoment är godkända.
För väl godkänd krävs dessutom VG på skriftlig individuell uppgift.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Czarniawska, B. (2005). En teori om organisering. Studentlitteratur, Lund.
 • Ehn, B. & Löfgren, O. (2012). Kulturanalytiska verktyg. Gleerups, Malmö.
 • Falkheimer, J. & Heide, M. (2014). Strategisk kommunikation. En introduktion. Studentlitteratur, Lund.
 • Filmen Snabba Cash. Del 1
 • Artiklar och övrigt elektroniskt material 150 sidor
 • Fördjupningslitteratur relevant för fältarbetet

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Anne-Charlotte Ek, Kursansvarig
Telefon: 040-6657698

Anmälan

30 mars 2020 - 07 juni 2020 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

29 mars 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

01 april 2019 - 09 juni 2019 Dagtid 50% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program