Transportengelska

Sammanfattning

Kursen syftar till att ge grundläggande färdighet i muntlig och skriftlig affärs- och transportrelaterad engelsk kommunikation.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

högskolepoäng 20% betyg 40% högskoleprov 40%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2018, höst 2017, höst 2016, höst 2015, höst 2014, höst 2013

Kurskod:
TR121A version 3
Engelsk benämning:
Basic English for the Transport Trades
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
04 maj 2005
Fastställandedatum:
08 mars 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
02 september 2013
Ersätter kursplan fastställd:
23 februari 2007

Kursbeskrivning

Kursens syfte är att studenten utvecklar sin färdighet i muntlig och skriftlig kommunikation på transportengelska i förhandlings- och affärssammanhang.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår i programmet Transport Management årskurs 1.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

  • kunna tillgodogöra sig transportrelaterad engelsk text i förhandlings- och affärssammanhang

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
  • kunna skriva och tala engelska i förhandlings- och affärssammanhang
  • kunna föra affärs- och förhandlingssamtal på en situationsanpassad nivå
  • kunna bedöma sin egen språkbehandlingsnivå på engelska i affärs- och transportrelaterade situationer

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Delmoment
Skriftlig salstenta (UV) - 2p.
Skriftlig uppgift (hemtenta) nr. 1 (UV) - 1p.
Skriftlig uppgift (hemtenta) nr. 2 (UV) - 2p.

Portfölj (UG) - 1p.
Muntlig presentation (UG) - 1,5 p.

Krav för godkänd: För betyget godkänd krävs att samtliga examinationsmoment är godkända.

Krav för väl godkänd: För betyget väl godkänd krävs dessutom betyget väl godkänd på:

  • Skriftlig salstenta (UV) - 2p.
  • Skriftlig uppgift (hemtenta) nr. 1 (UV) - 1p.
  • Skriftlig uppgift (hemtenta) nr. 2 (UV) - 2p.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen innehåller affärs- och transportrelaterad engelsk kommunikation och textanalys.

Arbetsformer

Föreläsningar samt självstudietid och arbete med examinationsuppgifter.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

  • Kurskompendium (tillhandahålles)
  • Postens logistikordbok (tillhandahålles av kursledaren enligt överenskommelse)

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig. Kursansvarig informerar om resultatet och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Carl-Magnus Carlsson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657725