Transporter och hållbar utveckling

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenten skall utveckla sin förmåga att analysera och kritiskt reflektera kring olika aspekter av relationen mellan transporter och hållbar utveckling i ett regionalt, nationellt respektive globalt perspektiv, samt kring hur organisatoriska, transportpolitiska och logistiska lösningar kan främja en hållbar utveckling.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik B. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c (Områdesbehörighet A7/7)

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2020, vår 2019, vår 2018, vår 2017

Kurskod:
TR122B version 2
Engelsk benämning:
Transports and Sustainability
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
12 december 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
16 januari 2017

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik B. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c (Områdesbehörighet A7/7)

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Årskurs 1 i Transport Management

Syfte

Kursen syftar till att studenten skall utveckla sin förmåga att analysera och kritiskt reflektera kring olika aspekter av relationen mellan transporter och hållbar utveckling i ett regionalt, nationellt respektive globalt perspektiv, samt kring hur organisatoriska, transportpolitiska och logistiska lösningar kan främja en hållbar utveckling.

Innehåll

Kursen innehåller grundläggande teorier om hållbar utveckling, allmänt och inom transportsektorn, CSR (corporate social responsibility), globala rättvisefrågor, miljöförbättringsarbete, miljöpolitiska styrmedel, grundläggande miljörätt och miljöekonomi samt momenten intermodala lösningar, mobility management, miljöanpassade transportsystem, och miljöledningssystem.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för sambandet mellan transporter, globala rättvisefrågor och miljöförändringar
 • visa grundläggande kunskaper om miljörätt, miljöledning och CSR, särskilt i förhållande till transportsektorn
 • redogöra för hållbarhetsaspekter av alternativ till transportsystem baserade på fossila bränslen

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • analysera och planera transportlösningar ur ett hållbarhetsperspektiv
 • diskutera hållbarhetsaspekter inom transportrelaterade områden, begränsning av miljöpåverkan inom transportsystemen samt miljöcertifieringar, utsläppsreduktion etc.
 • självständigt söka och värdera olika typer av information om hur hållbar utveckling och transporter är relaterade
 • formulera och organisera egenkontrollsystem

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • bedöma och värdera effekterna av olika politiska insatser och styrmedel för såväl transportsektorn som samhället utifrån ett hållbarhetsperspektiv

Arbetsformer

 • Föreläsningar ca 82 timmar
 • Seminarier (obligatorisk närvaro) 8 timmar
 • Grupparbete ca 80 timmar
 • Självstudier ca 230 timmar

Bedömningsformer

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

 • Skriftlig tentamen (8 hp) U/G/VG
 • Projektarbete om egenkontrollsystem (3 hp) U/G
 • Projektarbete om hur hållbar utveckling och transporter är relaterade (3 hp) U/G
För båda projektarbetena gäller att de skall redovisas såväl muntligt, vid ett seminarium, som skriftligt, och att både den muntliga och den skriftliga presentationen ligger till grund för bedömningen.
 • Aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier (1 hp) U/G

Betygsbedömning: Slutbetyget grundas på tentamen

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Ammenberg, J. (2012). Miljömanagement. Studentlitteratur, Lund. (551 s)
 • McKinnon, A., Browne, M., Piecyk, M. & Whiteing, A. [3rd Edition] (2015). Green Logistics. Improving the environmental sustainability of logistics. Kogan Page, London. (448 s)
 • Schiller, P.L., Bruun, E. C. & Kenworthy, J. R. (2010). An Introduction to Sustainable Transportation. Policy, planning and implementation. Earthscan, London. (342 s)

Artiklar och policydokument enligt lärares anvisning tillkommer. Dessa tillhandahålles i digital form av lärare.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig. Kursansvarig informerar om resultatet och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Carl-Magnus Carlsson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657725

Anmälan

20 januari 2020 - 07 juni 2020 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

21 januari 2019 - 09 juni 2019 Dagtid 50% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program