Transportlogistik I

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik B . Eller: Matematik 2a / 2b / 2c

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2019, höst 2018

Kurskod:
TR129B version 1,1
Engelsk benämning:
Transports Logistics I
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
25 maj 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
03 september 2018
Ersätter kursplan fastställd:
10 februari 2015

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik B . Eller: Matematik 2a / 2b / 2c

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i programmet Transport management, årskurs 1.

Syfte

Kursens syfte är att studenten utvecklar kunskaper och färdigheter inom området transporter samt kunskap om olika transportlogistiska lösningar och tjänster samt hur de påverkar olika företags lönsamhet respektive den samhällsekonomiska effektiviteten. Kursen syftar även till att studenten utvecklar ett akademiskt förhållningssätt.

Innehåll

Kursen behandlar metoder och modeller för de fyra transportsätten, grundläggande logistik, transportmarknadens beroende av logistikutvecklingen, olika distributionssystem, transportekonomi, resursutnyttjande, orderprocessen och dokumenthantering, förpackningslogistik samt tull och leveransvillkor. Kursen behandlar vidare akademiska förhållningssätt samt akademiskt skrivande.

Lärandemål

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

 1. visa kunskap om de fyra transportsättens funktion och karakteristika; och om olika förekommande lastbärare
 2. visa kunskap om grundläggande logistik
 3. visa kunskap om samt kunna använda olika modeller för att analysera olika distributionssystem inklusive resursutnyttjande och transportekonomiska beräkningar
 4. visa kunskap om leveransvillkor
 5. redogöra för hur olika typer av gods transporteras säkert och effektivt med olika transportslag eller kombinationer av transportslag
 6. visa kunskap och färdighet i akademiskt skrivande

Arbetsformer

Föreläsningar, lärarledda övningar, obligatoriska seminarier (ca 5 tim.), projektarbete i grupp samt självstudietid. Projektarbetet omfattar bl a individuella uppgifter och individuellt aktivt deltagande i seminarier.

Bedömningsformer

 • Lärandemål 1 examineras genom en skriftlig individuell tentamen (Tentamen 1: 3 hp U/G)
 • Lärandemål 2-5 examineras genom en skriftlig individuell tentamen (Tentamen 2: 7 hp U/V)
 • Lärandemål 6 examineras genom ett projektarbete inkluderande obligatoriska seminarier (5 hp U/G)
Krav för godkänd: Godkända tentamina samt godkänt projektarbete och seminarium.
För väl godkänd krävs dessutom väl godkänd skriftlig individuell tentamen (Tentamen 2: 7 hp)

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • McKinnon, A., Browne, M., Piecyk, M. & Whiteing, A. [3rd Edition] (2015). Green Logistics. Improving the environmental sustainability of logistics. Kogan Page, London. (448 s).
 • Lumsden, K. (senaste upplagan). Logistikens grunder. Studentlitteratur, Lund.
 • Kompendietexter och artiklar (transport, logistik samt vetenskaplig metod och akademiskt skrivande)

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Benedikte Borgström, Kursansvarig
Telefon: 040-6657464

Anmälan

02 september 2019 - 19 januari 2020 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program