Företagsekonomi: Kvantitativa och statistiska metoder inom Transport Management

Sammanfattning

Kursens syfte är att studenten ska utveckla kunskaper om kvantitativ metod och statistisk analys för att självständigt kunna arbeta med statistiskt datamaterial inom Transport Management.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik B . Eller: Matematik 2a / 2b / 2c och 30 akademiska poäng.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2016, höst 2015

Kurskod:
TR130B version 1
Engelsk benämning:
Business Administration: Quantitative and Statistical Methods for Transport Management
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Företagsekonomi
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
26 februari 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2015
Ersätter kursplan fastställd:
08 mars 2013

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik B . Eller: Matematik 2a / 2b / 2c och 30 akademiska poäng.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår på i huvudområdet företagsekonomi på nivån 1-30 hp.

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska utveckla kunskaper om kvantitativ metod och statistisk analys för att självständigt kunna arbeta med statistiskt datamaterial inom Transport Management.

Innehåll

Kursen innehåller grunderna inom kvantitativ metod samt statistisk analys med relevans för Transport Management. Det omfattar deskriptiv statistik, sannolikhetslära, regressionsanalys, inferensteori, analys av tvärsnittsdata och tidsserieanalys. Kursen inkluderar även praktiska datorstödda övningar i statistikprogram.

Lärandemål

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

  1. redogöra för grunderna inom kvantitativ metod; deskriptiv statistik, sannolikhetslära, regressionsanalys, inferensteori, analys av tvärsnittsdata och tidsserieanalys.
  2. tillämpa kvantitativa undersöknings- och analysmetoder inom transportrelaterade verksamheter.

Arbetsformer

Föreläsningar, lärarledda övningar, obligatoriskt seminarium (ca. 5 timmar) samt självstudietid.

Bedömningsformer

Lärandemål 1 examineras med en individuell skriftlig tentamen (5 hp) (betygsskala U, G, VG).
Lärandemål 2 examineras med inlämningsuppgifter grupp (2,5 hp) (betygsskala U,G).

För betyget godkänd på hela kursen krävs att samtliga examinationsmoment är godkända.
För betyget väl godkänd krävs dessutom väl godkänd individuell skriftlig tentamen.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

  • Djurfeldt, G., Larsson, R. & Stjärnhagen, O. (senaste upplagan). Statistisk verktygslåda 1: samhällsvetenskapliga orsaksanalys med kvantitativa metoder. Studentlitteratur, Lund
  • Kompletterande material (tillhandahålles elektroniskt alternativt i utdelat material).
  • Ytterligare material tillhandahålles elektroniskt.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Magnus Andersson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657206
Eva Stockelius, studieadministratör
Telefon: 040-6657179