Forskning, utveckling och utvärdering

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2018

Kurskod:
UV704B version 2
Engelsk benämning:
Research, Development and Evaluation
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
25 juni 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
03 september 2018
Ersätter kursplan fastställd:
25 juni 2014

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: UV223B-Skola, värdegrund och samhälle eller UV233B-Skola, värdegrund och samhälle eller UV203B-Skola, värdegrund och samhälle. Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 eller årskurs 4-6.
I kursen ingår 9 högskolepoäng studier inom utbildningsvetenskaplig kärna.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla ett vetenskapligt kritiskt förhållningssätt och fördjupa sin kompetens gällande forskningsmetodik, vetenskapligt arbete och utvärdering, Studenterna ska också utveckla sin förmåga att identifiera frågor och problem i den pedagogiska verksamheten.

Innehåll

Fokus i kursen är att bekanta sig med och utveckla förståelse för vetenskapliga texter och vetenskapligt arbete samt att utveckla ett problematiserande förhållningssätt. Tid läggs på att formulera forskningsfrågor och utveckla en metodologisk förståelse för hur dessa frågor kan undersökas, analyseras och kommuniceras. Dessutom ingår en forskningsinventering av det forskningsområde vari forskningsfrågorna ingår med nationella såväl som internationella utblickar. Utvärderingar av den pedagogiska verksamheten utgör en möjlig grund för att lokalisera relevanta frågor.
I kursen bearbetas och fördjupas studenternas erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten

  • kunna redogöra för och problematisera vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
  • kunna identifiera och värdera elevers lärande och utveckling i relation till begreppet kvalitet såsom det framställs i pedagogiskt utvecklings- och utvärderingsarbete
  • kunna jämföra och kritiskt reflektera kring forskningsprocessens olika delar i ett urval av olika avhandlingskapitel från det utbildningsvetenskapliga fältet, utifrån såväl nationellt som internationellt perspektiv
  • kunna formulera syfte samt forskningsbara frågor och i relation till dessa diskutera olika metoder
  • kunna sammanställa, motivera och analysera, för de valda frågorna, relevant forskning och teori.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av grupparbeten, gruppdiskussioner, responsarbete, handledning, seminarier och föreläsningar. Kursens genomförande bygger på att studenterna deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare genom att aktivt bidra med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv. Studenterna förutsätts ta egna initiativ till responsarbete och arbetsmöten av olika slag samt leda seminarier.

Bedömningsformer

Kursen examineras på följande sätt:
a) Studenten presenterar material från den verksamhetsförlagda utbildningen (exempelvis intervjuer och dokument) som rör utvecklings- och utvärderingsarbete. Materialet presenteras och diskuteras på ett seminarium. Diskussionen knyts till vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
b) På ett seminarium och utifrån ett skriftligt underlag ska studenten visa förmåga att utifrån avhandlingar med nationella såväl som internationella perspektiv kunna analysera, problematisera och kritiskt reflektera kring forskningsprocessens olika delar.
c) I en text formulerar studenten syfte och frågeställningar, redogör för tidigare forskning och teori på området samt diskuterar olika metoder. Texten examineras genom ett opponeringsseminarium.
Betygskriterier
Kriterier för betyget Godkänd:
Materialet med koppling till den verksamhetsförlagda utbildningen motiveras och diskuteras i förhållande till lärandemålen. Diskussionen relateras till vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Avhandlingskapitlen presenteras och jämförs utifrån forskningsprocessens olika delar. Styrkor och svagheter analyseras. Analysen omfattar dessutom såväl nationella som internationella perspektiv.
Syfte och frågeställningar är forskningsbara samt diskuteras i relation till lämpliga metoder och till tidigare forskning samt teori av relevans.
Inlämnade texter refererar till tidigare forskning och teori, har god struktur, språkbehandling och referenshantering.
Kriterier för betyget Väl Godkänd utöver kraven för betyget Godkänd:
Det egna materialet analyseras kritiskt utifrån insamlingsmetod och den egna rollen vid insamlingen.
Avhandlingarnas betydelse i en forskningsbaserad pedagogisk verksamhet diskuteras. Den jämförande analysen som innehåller såväl nationella som internationella dimensioner förs utifrån olika teoretiska perspektiv.
Diskussionen kring metodval, tidigare forskning och teori präglas av analys och problematisering.
Inlämnade texter har, utöver kraven för godkänd nivå, en utvecklad teoretisk förankring av en problematiserande karaktär och mycket god språk- och formaliahantering.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Alvehus, Johan (2013). Skriva uppsats med kvalitativ metod. Stockholm: Liber (144 s.)
Brinkkjaer, Ulf & Høyen, Marianne (2013). Vetenskapsteori för lärarstudenter. Lund: Studentlitteratur (128 s.)
Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. [2 rev uppl.) Malmö: Liber (690 s.)
Skolverket (2003). Att granska och förbättra kvalitet. Kan fritt nerladdas från skolverkets hemsida/ (25 s)
Skolverket (2013). Forskning för klassrummet - vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken. (91 s.)
Skolverket. Kvalitetsarbete i praktiken. Skolverkets webbaserade processinstrument för kvalitetsutvecklingsarbete. Kan fritt nyttjas via skolverkets hemsida/ (40 s.)
Vetenskapsrådet (u.å.) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. (17 s.) http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
Därutöver tillkommer avhandlingar med relevans för ämnes- och examensinriktning och med koppling till utbildningsvetenskap.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle.

Mer information om utbildningen

Birgitta Nordén, Kursansvarig Fördjupningsämne Ma NoTk
Telefon: 040-6658020
Pär Widén, Kursansvarig Fördjupningsämne En Sv
Telefon: 040-6658105
Therese Vincenti Malmgren, Kursansvarig Fördjupningsämne SO
Telefon: 040-6658322
Liselotte Sterner, studieadministratör
Telefon: 040-6658130