Verksamhetsförlagd utbildning II

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2020, vår 2019, höst 2018

Kurskod:
VU212A version 2
Engelsk benämning:
Teacher-supervised Placement II
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
01 mars 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
03 september 2018
Ersätter kursplan fastställd:
01 mars 2017

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: VU211A-Verksamhetsförlagd utbildning I.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i förskollärarexamen.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla kunskaper, förmågor och förhållningssätt som avser hela förskollärarrollen genom deltagande i verksamhet på partnerskola. Vidare syftar kursen till att studenterna ska reflektera över kopplingen mellan forsknings- och erfarenhetsbaserad kunskap och den egna pedagogiska verksamheten.

Innehåll

I kursen genomför studenten verksamhetsförlagd utbildning på en partnerförskola vilken följs upp i samtal och seminarier. Studenten deltar i förskolans arbete utifrån de villkor som råder på partnerförskolan och går in i den planering och i det arbete som sker där. Den verksamhetsförlagda och högskoleförlagda utbildningen integreras genom att studenten ges möjlighet att reflektera över kopplingen mellan forsknings- och erfarenhetsbaserad kunskap och den egna pedagogiska verksamheten tillsammans med andra studenter samt lärarutbildare från högskola och partnerförskola.
I arbetet med studentens professionsutveckling genom hela utbildningen används texter och matriser i skriften På väg mot förskolläraryrket vilka beskriver progression i fyra nivåer utifrån tre utvecklingsområden. Dessa är analys- och reflektionsförmåga, didaktisk och omsorgsetisk kompetens samt kommunikativt och demokratiskt ledarskap Texterna och matriserna beskriver förskolläraryrket i hela dess komplexitet och bildar underlag för självvärdering och samtal om studentens professionsutveckling. I kursen förs resonemang om dokumentation av pedagogisk verksamhet/undervisning ur såväl professionsutvecklande som etiska perspektiv.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten

  • kunna reflektera över sin förskollärarroll och professionsutveckling med relevant koppling till de teoretiska studierna
  • kunna genomföra pedagogisk verksamhet där lek, lärande och omsorg förenas utifrån didaktiska överväganden och ett relevant ämneskunnande
  • på ett ansvarsfullt sätt kunna kommunicera och samverka med barn och vuxna i enlighet med förskolans uppdrag.
  • kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och kompetens utifrån en värdering av de egna insatserna i kursen.

Arbetsformer

Arbetsformerna utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studenter och lärarutbildare på partnerskola och högskola. Kursen består av verksamhetsförlagd utbildning på partnerskola under handledning av lärare samt samtal och seminarier som bygger på att studenterna aktivt bidrar med och dokumenterar erfarenheter, reflektioner och perspektiv i form av exempelvis samtal, loggbok och filmsekvenser. Studenterna utnyttjar digitala medier för samarbete och lärande.

Bedömningsformer

Bedömningen består av

  • fullgjord verksamhetsförlagd utbildning som dokumenteras av studentens handledare i ett skriftligt bedömningsunderlag baserat på de tre utvecklingsområdena analys- och reflektionsförmåga, didaktisk och omsorgsetisk kompetens samt kommunikativt och demokratiskt ledarskap (lärandemål 1-3).
  • ett seminarium baserat på studentens egen dokumentation (lärandemål 1-3).
  • en skriftlig självvärdering (lärandemål 4).

Bedömningen består även av ett dokumenterat trepartssamtal mellan student, examinator och handledare där studentens pedagogiska verksamhet följs upp (samtliga lärandemål).
Studenten äger endast rätt till ett omtentamenstillfälle.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Lindgren, Anne-Li (2016). Etik, integritet och dokumentation i förskolan. Malmö: Gleerups (i urval, ca 100 s.)
På väg mot förskolläraryrket (2015). Malmö högskola. Länk: http://www.mah.se/fakulteter-och-omraden/ls/Partneromraden/vftVFU--Lararprogrammet/

Litteratur med relevans för den egna verksamheten på partnerskolan väljs i samråd med förskollärarutbildare på partnerförskolan och högskolan.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle.

Mer information om utbildningen

Anmälan

17 september 2018 - 14 oktober 2018 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

01 april 2019 - 28 april 2019 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

20 januari 2020 - 16 februari 2020 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program