Verksamhetsförlagd utbildning III

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: VU207G-Verksamhetsförlagd utbildning II eller VU202D-Verksamhetsförlagd utbildning I och II eller VU212G-Verksamhetsförlagd utbildning II eller VU202G-Verksamhetsförlagd utbildning II. Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.

Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2020, vår 2018, höst 2017, vår 2017, höst 2016, höst 2015

Kurskod:
VU213G version 1
Engelsk benämning:
Teacher-supervised Placement III
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
01 juli 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2015

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: VU207G-Verksamhetsförlagd utbildning II eller VU202D-Verksamhetsförlagd utbildning I och II eller VU212G-Verksamhetsförlagd utbildning II eller VU202G-Verksamhetsförlagd utbildning II. Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i grundlärarexamen, ämneslärarexamen och yrkeslärarexamen. Gäller för studenter antagna till programmen 2015.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla kunskaper, förmågor och förhållningssätt som avser hela lärarrollen genom deltagande i verksamhet på partnerskola inom relevant inriktning och ämne. Vidare syftar kursen till att studenterna ska reflektera över forsknings- och erfarenhetsbaserad kunskap i relation till den egna pedagogiska verksamheten/undervisningen.

Innehåll

I kursen genomför studenten verksamhetsförlagd utbildning på en partnerskola vilken följs upp i samtal och seminarier. Studenten deltar i skolans arbete utifrån de villkor som råder på partnerskolan och går in i den planering och i det arbete som sker där. Den verksamhetsförlagda och högskoleförlagda utbildningen integreras genom att studenten ges möjlighet att reflektera över kopplingen mellan forsknings- och erfarenhetsbaserad kunskap och den egna pedagogiska verksamheten/undervisningen tillsammans med andra studenter samt lärarutbildare från högskola och partnerskola.

I arbetet med studentens professionsutveckling genom hela utbildningen används texter och matriser i skriften "På väg mot läraryrket" vilka beskriver progression i fyra nivåer utifrån tre utvecklingsområden. Texterna och matriserna beskriver läraryrket i hels dess komplexitet och bildar underlag för samtal om studentens professionsutveckling vilket inbegriper studentens självvärdering.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • reflektera över sin lärarroll med tydlig och relevant koppling till de teoretiska studierna samt formulera slutsatser för den egna professionsutvecklingen
  • planera och leda undervisning utifrån verksamhetens mål och med ett relevant ämneskunnande samt med beaktande av elevers intressen, förmågor och behov
  • kommunicera och samverka med elever och vuxna på ett tydligt, lyhört och ansvarsfullt sätt i enlighet med skolans uppdrag
  • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och kompetens utifrån en värdering av de egna insatserna i kursen.

Arbetsformer

Arbetsformerna utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studenter och lärarutbildare på partnerskola och högskola. Kursen består av verksamhetsförlagd utbildning på partnerskola under handledning av lärare samt samtal och seminarier som bygger på att studenterna aktivt bidrar med och dokumenterar erfarenheter, reflektioner och perspektiv i form av exempelvis samtal, loggbok och planeringar. Studenterna utnyttjar digitala medier för samarbete och lärande.

Bedömningsformer

Bedömningen består av fullgjord verksamhetsförlagd utbildning som dokumenteras i ett skriftligt omdöme av handledande lärarutbildare på fältet. Det skriftliga omdömet baseras på de tre utvecklingsområdena analys- och reflektionsförmåga, didaktisk kompetens samt kommunikativt och demokratiskt ledarskap vilka konkretiserar kursens lärandemål och beskrivs i texter och matriserna i skriften "På väg mot läraryrket".
Bedömningen består vidare av att studentens pedagogiska verksamhet/undervisning följs upp i ett dokumenterat samtal mellan student, examinator och handledande lärarutbildare på fältet. Därutöver består bedömningen av ett seminarium baserat på studentens egen dokumentation.
För betyget Väl godkänd krävs att minst två av följande kriterier uppfylls:

  • Studenten analyserar och värderar sitt läraruppdrag och sin professionsutveckling i förhållande till forsknings- och erfarenhetsbaserad kunskap.
  • Studenten planerar och leder undervisning/pedagogisk verksamhet på ett tydligt och demokratiskt sätt utifrån verksamhetens mål och med ett relevant ämneskunnande samt med elevers olika intressen, förmågor och behov i fokus.
  • Studenten kommunicerar och samverkar med elever och vuxna på ett ansvarsfullt och empatiskt sätt samt reflekterar över vad som sker i denna samverkan.
Studenten äger endast rätt till ett omtentamenstillfälle.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Litteratur med relevans för den egna verksamheten på partnerskolan väljs i samråd med lärarutbildare på partnerskolan och högskolan.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Lärande och samhälle.

Mer information om utbildningen

Anmälan

26 februari 2018 - 25 mars 2018 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

02 april 2018 - 29 april 2018 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

23 april 2018 - 20 maj 2018 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

30 april 2018 - 27 maj 2018 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

30 april 2018 - 27 maj 2018 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

01 oktober 2018 - 28 oktober 2018 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

12 november 2018 - 09 december 2018 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

12 november 2018 - 09 december 2018 Dagtid 75% Distans (Malmö) Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

25 mars 2019 - 21 april 2019 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

29 april 2019 - 26 maj 2019 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

05 februari 2018 - 11 mars 2018 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program