Verksamhetsförlagd utbildning IV

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: VU208G-Verksamhetsförlagd utbildning III eller VU213G-Verksamhetsförlagd utbildning III eller VU203G-Verksamhetsförlagd utbildning III. Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.

Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2019, höst 2018, vår 2018, höst 2017, höst 2016, vår 2016

Kurskod:
VU714G version 1
Engelsk benämning:
Teacher-supervised Placement IV
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
06 november 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
06 november 2015

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: VU208G-Verksamhetsförlagd utbildning III eller VU213G-Verksamhetsförlagd utbildning III eller VU203G-Verksamhetsförlagd utbildning III. Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-6.
Kursen ingår i ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 samt gymnasieskolan.
Kursen gäller för studenter antagna till programmen 2015.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla kunskaper, förmågor och förhållningssätt som avser hela lärarrollen genom deltagande i verksamhet på partnerskola. Vidare syftar kursen till att studenterna ska reflektera över kopplingen mellan forsknings- och erfarenhetsbaserad kunskap och den egna pedagogiska verksamheten.

Innehåll

I kursen genomför studenten verksamhetsförlagd utbildning på en partnerskola vilken följs upp i samtal och seminarier. Studenten deltar i skolans arbete utifrån de villkor som råder på partnerskolan och går in i den planering och i det arbete som sker där. Den verksamhetsförlagda och högskoleförlagda utbildningen integreras genom att studenten ges möjlighet att reflektera över kopplingen mellan forsknings- och erfarenhetsbaserad kunskap och den egna pedagogiska verksamheten/undervisningen tillsammans med andra studenter samt lärarutbildare från högskola och partnerskola.

I arbetet med studentens professionsutveckling genom hela utbildningen används texter och matriser i skriften "På väg mot läraryrket" vilka beskriver progression i fyra nivåer utifrån tre utvecklingsområden. Texterna och matriserna beskriver läraryrket i hels dess komplexitet och bildar underlag för samtal om studentens professionsutveckling vilket inbegriper studentens självvärdering.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • analysera och värdera sitt läraruppdrag och sin professionsutveckling i förhållande till forsknings- och erfarenhetsbaserad kunskap
  • planera och leda pedagogisk verksamhet på ett tydligt och demokratiskt sätt utifrån verksamhetens mål och med ett relevant ämneskunnande samt med barns olika intressen, förmågor och behov i fokus
  • på ett ansvarsfullt och empatiskt sätt kommunicera och samverka med barn och vuxna samt reflektera över vad som sker i denna samverkan.
  • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och kompetens utifrån en värdering av de egna insatserna i kursen.

Arbetsformer

Arbetsformerna utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studenter och lärarutbildare på partnerskola och högskola. Kursen består av verksamhetsförlagd utbildning på partnerskola under handledning av lärare samt samtal och seminarier som bygger på att studenterna aktivt bidrar med och dokumenterar erfarenheter, reflektioner och perspektiv i form av exempelvis samtal, loggbok och planeringar. Studenterna utnyttjar digitala medier för samarbete och lärande.

Bedömningsformer

Bedömningen består av fullgjord verksamhetsförlagd utbildning som dokumenteras i ett skriftligt omdöme av handledande lärarutbildare på fältet. Det skriftliga omdömet baseras på de tre utvecklingsområdena analys- och reflektionsförmåga, didaktisk kompetens samt kommunikativt och demokratiskt ledarskap vilka konkretiserar kursens lärandemål och beskrivs i texter och matriser i skriften "På väg mot läraryrket".
Bedömningen består vidare av att studentens pedagogiska verksamhet/undervisning följs upp i ett dokumenterat samtal mellan student, examinator och handledande lärarutbildare på fältet. Därutöver består bedömningen av ett seminarium baserat på studentens egen dokumentation.
För betyget Väl godkänd krävs att minst två av följande kriterier uppfylls:

  • Med utgångspunkt i forskning och erfarenhetsbaserad kunskap reflekterar studenten kritiskt värderande över sitt läraruppdrag samt formulerar tydliga slutsatser för den egna professionsutvecklingen.
  • Med utgångspunkt i goda ämneskunskaper och teoretiskt förankrade didaktiska överväganden organiserar och genomför studenten undervisning/pedagogisk verksamhet på ett självständigt, dialogiskt och empatiskt sätt och med elevers olika intressen, förmågor och behov i tydligt fokus.
  • På ett ansvarsfullt och empatiskt sätt kommunicerar studenten med elever och vuxna samt samverkar med skolans aktörer kring verksamhetens mål och utformning.
Studenten äger endast rätt till ett omtentamenstillfälle.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Litteratur med relevans för den egna verksamheten på partnerskolan väljs i samråd med lärarutbildare på partnerskolan och högskolan.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Lärande och samhälle.

Mer information om utbildningen

Anmälan

23 april 2018 - 20 maj 2018 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

30 april 2018 - 27 maj 2018 Dagtid 100% Distans (Malmö) Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

15 oktober 2018 - 11 november 2018 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

12 november 2018 - 09 december 2018 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

12 november 2018 - 09 december 2018 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

04 mars 2019 - 31 mars 2019 Dagtid 100% Distans (Malmö) Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

01 april 2019 - 05 maj 2019 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

14 oktober 2019 - 10 november 2019 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

11 november 2019 - 08 december 2019 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

11 november 2019 - 08 december 2019 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

12 februari 2018 - 18 mars 2018 Dagtid 100% Distans (Malmö) Detta kurstillfälle ges som en del av ett program