Akademiskt lärarskap

Sammanfattning

Kursen bearbetar temana:
  • mångfald i studentgrupper
  • konstruktiv länkning
  • styrdokument samt
  • arbetsformer i den akademiska undervisningen

Genomgripande är målet att kunna beskriva och motivera den akademiska undervisningen på vetenskaplig grund samt beprövad erfarenhet. Kursen examineras genom att kursdeltagarna skriver fram en kursidé samt beskriver och motiverar gjorda val av lärandemål, arbetsformer och former för bedömning.

Kursen genomsyras av ett deltagaraktivt och utmaningsbaserat arbetssätt. Kurstillfällena kommer att ägnas åt att genom en kollaborativ process bearbeta kursinnehållet och samtidigt arbeta med design av en kurs eller ett kursmoment. Detta kollegiala arbete bildar också grunden för den individuella uppgift som utgör examinationen.

Ofta är kurserna en del i din kompetensutveckling som högskolelärare. I många fall finns det också ett önskemål från arbetsgivaren att avklarade kurser är en grund för tillsvidareanställning. Det kan därför ligga i kursdeltagarens och arbetsgivarens intresse att formellt avtala att kursdeltagandet sker inom ramen för anställningen."

Behörighetskrav

Examen på grundnivå eller motsvarande.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020

Kurskod:
HP601A version 3,5
Engelsk benämning:
Scholarship of University Teaching
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
26 april 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
26 april 2018
Ersätter kursplan fastställd:
26 april 2018

Förkunskapskrav

Examen på grundnivå eller motsvarande.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs. Kursen utgör en del av den behörighetsgivande utbildningen omfattande 15 hp som anordnas vid Malmö universitet. Kursen kan kompletteras med andra högskolepedagogiska kurser så att behörighet för anställning som lärare erhålls (15 hp vid Malmö universitet).

Syfte

Kursen avser att kursdeltagaren ska skaffa sig en innehållsrik och bred referensram när det gäller det akademiska lärarskapets innehåll och förutsättningar. Kursen syftar även till att ge en grund för utveckling av lärarens didaktiska och pedagogiska kunskaper och färdigheter. Utöver detta ska kursen bidra till att skapa kontaktytor över organisatoriska och akademiska gränser inom universitetet.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till Scholarship of Teaching and Learning (SoTL). Olika arbetsformer behandlas som t.ex. föreläsningen, seminariet, basgruppen och hur dessa kan relateras till innehåll och lärandemål. En del av kursen utgår från kursdeltagarnas föreställningar om vad som utmärker en bra lärare och olika syn på kunskap och lärande. Vidare behandlas mötet mellan kursledaren/läraren och deltagaren/studenten, enskilt och i grupp. Internationalisering och mångfald är ytterligare inslag.

En annan del av kursen handlar om konstruktion av kurser där kursplanearbete, genomförande, examination och utvärdering, hänger ihop i det som benämns ”constructive alignment”. På så vis behandlas frågor om på vilka sätt lärandemålen ger avtryck i kursgenomförandet, om kursens arbetsformer och innehåll ger deltagarnas erfarenheter som hjälper dem att uppnå lärandemålen samt hur examensformer används för att bedöma deltagarnas prestationer i förhållande till lärandemålen.

Kursen tar också upp auskultationer med kollegial granskning som syftar till att starta kollegiala diskussioner kring hur undervisningen kan utvecklas.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall kursdeltagaren kunna:

  • använda olika arbetsformer som är anpassade till kursinnehåll och lärandemål
  • beskriva och motivera den akademiska undervisningen på vetenskaplig grund samt beprövad erfarenhet
  • utarbeta olika strategier för likabehandling i mötet med studenter/deltagare i heterogena grupper
  • sammanställa en kursplan som förhåller sig till begreppet ”constructive alignment”
  • relatera den egna undervisningen till nationella styrdokument och internationalisering av universitetet

Arbetsformer

Studierna sker både individuellt och i grupp och bygger på kollegial respons och granskning. Arbetsformerna varierar mellan föreläsningar, litteraturstudier, seminarier och diskussioner. Malmö universitets lärplattform används.

Bedömningsformer

Examinationen innebär att kursdeltagaren skriver en kursplan med tillhörande text som beskriver och motiverar gjorda val av lärandemål, arbetsformer och former för bedömning.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Biggs, J. B. & Tang, C. (2007). Teaching for quality learning at university. What the student does. (Third edition). Maidenhead: Open University Press. (334 sidor)
Elmgren, M. & Henriksson, A.-S. (2010). Universitetspedagogik. Norstedts. (324 sidor)
Handal, G. (1999). Kritiske venner: bruk av interkollegial kritik innen universiteten. Linköping: Institutionen för systemteknik Univ. (12 sidor)
Kreber, C. (2002). Teaching Excellence, Teaching Expertise, and the Scholarship of Teaching. Innovative Higher Education. Vol. 27, No. 1, 5–23.
Stigmar, M. (Red.) (2009). Högskolepedagogik. Liber. (263 sidor)
Studentens lärande i centrum: Sveriges förenade studentkårer om pedagogik i högskolan. (2013). Stockholm: Sveriges förenade studentkårer (36 sidor)
Tillgänglig på internet:
På svenska: sfs.se/sites/default/files/sfs_rapport_studentens_larande_i_centrum_kvalitet_ur_ett_studentperspektiv.pdfeller På engelska:
issuu.com/sverigesforenadestudentkarer/docs/improving_teachning_and_learning_in
Vetenskapliga artiklar och annat studiematerial tillkommer.

Kursvärdering

Kursdeltagarna får inflytande genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa diskuteras muntligt i samband med det avslutande examinerande seminariet. Sammanfattningar av dessa kursvärderingar tillsammans med undervisande lärares reflektioner görs tillgängliga för kursdeltagarna och utgör underlag för kommande kursplaneringar.

Övrigt

När kursen inte längre ges, eller kursinnehållet väsentligen ändrats, har den deltagaren rätt att, under ett år efter det att förändringen skett, examineras vid två olika tillfällen enligt den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Akademiskt lärarskap.

Mer information om utbildningen

Adrian Lundberg, Kursansvarig
Telefon: 040-6658085
Anita Marttila, studieadministratör
Telefon: 040-6657345

Anmälan

09 november 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 33% Malmö