Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivism, strategi och entreprenörskap

Sammanfattning

Vi lever i en allt mer mediedominerad och mediestyrd värld. För att förstå oss själva och vår omgivning krävs förståelse för olika mediers sätt att fungera, hur de används och vilka bakomliggande faktorer som påverkar mediers innehåll och roll i samhället. Detta treåriga kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap ger dig teoretiska och praktiska kunskaper att arbeta med medier på ett analytiskt, kreativt, etiskt och kritiskt sätt, med fokus på samhällsengagemang och samhällsaktivism.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 6/A6

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Om utbildningen

Vad gör programmet unikt?

Programmet riktar sig till dig som vill arbeta i syfte att förändra, och använda dina kunskaper för att göra skillnad genom medier och kommunikation.

Programmet har ett tydligt handlingsperspektiv på medier, och ger dig kunskaper och färdigheter som du kan använda på ett konkret sätt både under studietiden och på arbetsmarknaden men även i din roll som samhällsmedborgare. Utbildningen utgår ifrån tre förhållningssätt:

 • Aktivism: förmåga att engagera, väcka debatt och påverka.
 • Strategi: möjlighet att bedöma konsekvenserna av beslut och agerande. 
 • Entreprenörskap: med fokus på socialt entreprenörskap. Att kunna identifiera möjligheter i olika situationer och förverkliga dessa.

Programmet ger dig en kombination av generella kompetenser och spetskompetenser, vilket innebär att du kan röra dig mellan olika yrkesområden och producera medieinnehåll inom olika genrer och uttrycksformer. 

Programmets upplägg

Programmet kombinerar teoretiska studier och praktiska moment som tillsammans ger en bred kunskap för mediers funktionssätt och hur media och kommunikation kan användas för olika ändamål. Utbildningen samarbetar med företag och organisationer utanför lärosätet, både inom den traditionella mediebranschen och företag med inriktning mot kreativa näringar, föreningar och den offentliga sektorn. Här ges du genom studiebesök, gästföreläsningar och projektsamarbeten chans att knyta kontakter med branschen redan under din studietid.

Programmets första termin ger en bred introduktion till dagens medielandskap samt utbildningens fokusområden aktivism, strategi och entreprenörskap.

Termin två ger olika perspektiv på mediers produktionsvillkor, innehåll och människors medieanvändning. Parallellt med terminens övriga kurser bedriver du tillsammans med dina kurskamrater ett projektarbete som omsätter de teoretiska kunskaperna i praktisk handling.  

Under termin tre har du möjlighet att välja mellan olika valbara kurser, exempelvis rörlig bild och webcasting, grafisk design och medier, interaktionsdesign och medier samt den fotografiska bilden.

Termin fyra breddar din kunskap om medier och kommunikation, dels i ett historiskt perspektiv, dels med ögonen på den samtidiga medieforskningen. Under terminen får du också kunskap om olika vetenskapliga metoder att använda dig av i egna projekt.

Termin fem koncentreras i huvudsak på ditt examensarbete som, liksom programmet i sin helhet, förenar både teoretiska och praktiska kunskaper. Du skriver en vetenskaplig uppsats och utgår sedan från den i ett avslutande gestaltande arbete.  

Den avslutande termin sex är en så kallad valbar termin, där du kan välja mellan att studera valbara kurser, göra praktik på en relevant arbetsplats eller studera utomlands på något av universitetets 250 partneruniversitet.

Kvalitetsarbete och strategisk utveckling av programmet

Det finns ett programråd kopplat till utbildningen. Rådets främsta uppgift är att arbeta med programmets strategiska utveckling; att se till att det kontinuerligt håller högsta tänkbara kvalitet och att det utvecklas i takt med både vetenskapliga och professionella förändringar. Rådet arbetar också med att se till att programmet blir uppmärksammat och synligt, och att det har en förankring i det omgivande samhället. I rådet sitter lärarrepresentanter, studentrepresentanter samt externa representanter från verksamheter som sysslar med medier och kommunikation.

Vad kan jag göra efter examen?

Programmet ger dig en kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap. Utbildningen vilar på en vetenskaplig grund och ger dig långsiktiga och hållbara kompetenser för att du ska vara aktuell på arbetsmarknaden oavsett snabba teknologiska förändringar.

Utbildningen förbereder dig för yrken i en rad olika branscher. Tidigare studenter från vårt program arbetar idag till exempel som produktkommunikatör, projektledare, webbansvarig, journalist, copywriter och campaign manager.

Efter avslutad utbildning finns även möjligheten att gå över till masterstudier i Sverige eller internationellt. Malmö universitet erbjuder ett urval av program på avancerad nivå som är öppna för dig med en kandidatexamen inom media och kommunikation. 

 

Intervjuer

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2020

Programkod:
HGMKV version 10
Engelsk benämning:
Media and Communication Studies: Media Activism, Strategy and Entrepreneurship
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
12 augusti 2010
Fastställandedatum:
13 mars 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
02 september 2019
Ersätter utbildningsplan fastställd:
09 mars 2015

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Upplägg

Programmets syfte är att utveckla studenternas vetenskapliga kunskaper och färdigheter inom medie- och kommunikationsvetenskap med särskild inriktning mot medieaktivism, strategi, och entreprenörskap.
Programmet ger studenterna dels kritisk teoretisk kunskap om mediernas villkor, betydelser och användning i olika kontexter, dels praktisk förmåga till egna medieprojekt och gestaltning. Centralt för programmet är de olika medieprojektkurserna i vilka studenterna har möjlighet att praktiskt arbeta med medieinnovationer genom att ta till vara på och omsätta praktiska och teoretiska kunskap studenterna förvärvar under programmets gång.
Utbildningen kan kopplas till en mängd professioner på arbetsmarknaden inom olika slags organisationer som efterfrågar medie- och kommunikationsvetare med både analytisk kompetens, organisationskunskap och innovations
och gestaltningsförmåga. Genom samverkan med omvärldens aktörer, valbarhet under år två samt möjlighet till internationellt utbyte ökar studenternas anställningsbarhet. Vidare finns det möjlighet att ta vidare de medieinnovationer som tas fram under medieprojektkurserna till ett startup-projekt då kursen är starkt kopplad till Malmös dynamiska startupscen.
Programmet omfattar 180 högskolepoäng (hp). Under den tredje terminen väljer studenten inriktningskurser inom programmet. Den sjätte terminen är valbar och öppen för internationellt utbyte, praktik eller att ta sitt medieprojekt till en startup-aktör. Efter utbildningen ska studenten ha förvärvat minst 90 hp inom huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2020:
Höst 2020 - Termin 1
Vår 2021 - Termin 2
Höst 2021 - Termin 3
Vår 2022 - Termin 4
 • Medie- och kommunikationsvetenskap: Mediehistoria, 7.5 hp (KK421A) obligatorisk
  Huvudområde: Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieprojekt termin 4, 7.5 hp (KK447A) obligatorisk
  Huvudområde: Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Medie- och kommunikationsvetenskap: Samtida medieforskning, 7.5 hp (KK445A) obligatorisk
  Huvudområde: Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Medie- och kommunikationsvetenskap: Metoder inom medie- och kommunikationsvetenskap, 7.5 hp (KK446A) obligatorisk
  Huvudområde: Medie- och kommunikationsvetenskap
Höst 2022 - Termin 5
 • Medie- och kommunikationsvetenskap: Akademisk forskning och skrivande, 7.5 hp (KK448A) obligatorisk
  Huvudområde: Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Medie- och kommunikationsvetenskap: Examensarbete, 15 hp (KK429A) obligatorisk
  Huvudområde: Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieprojekt termin 5, 7.5 hp (KK450A) obligatorisk
  Huvudområde: Medie- och kommunikationsvetenskap
Vår 2023 - Termin 6
 • Se kommentar nedan
Under termin 6 läses valbara kurser om 30 hp.

De angivna kurserna under termin 3 är preliminära, och det valbara utbudet kan komma att ändras.

Lärandemål

Efter avslutad utbildning ska studenten kunna
Kunskap och förståelse

 • visa kunskap och förståelse inom medie- och kommunikationsvetenskap, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, särskilt med inriktning mot medieaktivism, strategi, och entreprenörskap, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
Färdighet och förmåga
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning, kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer, samt praktisera och gestalta dessa,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa medie- och kommunikationsvetenskapliga problem, samt att genomföra projekt inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt och i andra former redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt, och i grupp, arbeta inom det område som utbildningen avser.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa förmåga att inom medie- och kommunikationsvetenskap göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället, dess etiska implikationer, och människors ansvar för hur den används,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin, samt gruppens, kompetens

Examen

Kandidatexamen.

Kandidatexamen med huvudområde medie- och kommunikationsvetenskap.
Degree of Bachelor of Arts with a major in Media and Communication Studies.

Kravet för kandidatexamen i Medie- och kommunikationsvetenskap är totalt 180 hp i avslutade kurser, varav 90 hp med successiv fördjupning inom huvudområdet, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Om du har frågor kring programmet Medie- och kommunikationsvetenskap är du välkommen att kontakta K3:s studieadministration, K3student@mau.se

För att komma i kontakt med studie- och karriärvägledare, Viktoria Brännström, viktoria.brannstrom@mau.se

Anmälan

31 augusti 2020 Dagtid 100% Malmö Schema

02 september 2019 Dagtid 100% Malmö Schema

03 september 2018 Dagtid 100% Malmö