Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivism, strategi och entreprenörskap

Sammanfattning

Det samtida och framtida mediesamhället ställer nya krav på både individer och organisationer. Vårt treåriga program i medie- och kommunikationsvetenskap vänder sig till dig som vill göra skillnad och bidra till social förändring såväl i mediebranschen som i det omgivande samhället. Målet är att du ska kunna arbeta med medie- och kommunikationsfrågor inom olika verksamheter, som kulturområdet, myndigheter och företag, eller som entreprenör i eget bolag. Under utbildningen kommer du i kontakt med aktörer utanför högskolan och får praktisk och verklighetsförankrad kunskap och kompetens. Dessutom utvecklar du ett nätverk att bygga vidare på. Du kommer att utveckla dina vetenskapliga kunskaper och färdigheter inom medie- och kommunikationsvetenskap med särskild inriktning mot medieaktivism, strategi och entreprenörskap. Ansök till vårt program om du vill vara med och utmana samt forma framtidens mediesamhälle!

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 6/A6

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Om utbildningen

Varför medie- och kommunikationsvetenskap?

Vi lever i en alltmer mediedominerad och mediestyrd värld. För att förstå omgivningen – och för att förstå sig själv – krävs det att man förstår mediernas logik; hur de skapar mening men också förvirring. Medier handlar inte bara om medieorganisationer. Idag är vi alla medieaktörer. Vi konsumerar medier dagligen: vi ser på TV och går ut på Internet. Vi producerar också: vi bloggar och filmar. Vissa av oss designar till och med: vi gör applikationer och hemsidor. Det finns en kraft och potential i medierna som kan användas till mycket.

Vårt treåriga kandidatprogram Medie- och kommunikationsvetenskap: medieaktivism, strategi och entreprenörskap, 180 hp, riktar sig till dig som är intresserad av att utveckla dina kunskaper inom medier, såväl teoretiskt som praktiskt. Genom utbildningen vill vi stimulera ditt intresse och engagemang för mediefrågor med en tydlig koppling till en spännande arbetsmarknad.

Programmet har ett tydligt fokus på medieaktivism, strategi och entreprenörskap. Med det menar vi att vi har ett tydligt handlingsperspektiv på medier. Vi vill se till att du skaffar dig kunskaper och färdigheter som du både under och efter utbildningen kan använda på ett konkret sätt. Vi ser aktivism, strategi och entreprenörskap som tre handlingskraftiga förhållningssätt till medier och kommunikation. 

 • Aktivism står för möjligheten att påverka ett skeende och att förändra det som existerar.
 • Strategi står för utvecklandet av en strategisk blick, som gör det möjligt att bedöma konsekvenserna av ens agerande. 
 • Entreprenörskap står för skapandet av en förmåga att först kunna identifiera möjligheter i olika situationer och att sedan kunna förverkliga dessa.

Vad gör programmet unikt?

Vi har skapat en medieutbildning för dig som kan och vill förändra. Som kanske har teoretiska och praktiska kunskaper med dig, och som vill utveckla dessa vidare. Men som också vill använda dem till något meningsfullt; som vill göra skillnad. Antingen i mediebranschen. Eller i organisationer och föreningar som använder sig av medier och kommunikation. Eller i vardagen.

Under programmets gång kommer det att finnas många praktiska inslag. Till exempel ägnas hela termin tre åt att skaffa sig ett hantverkskunnande kring att antingen skriva och publicera för digitala medier, att arbeta med design eller att arbeta med rörlig bild för digitala medier. Och hela programmet avslutas med att du genomför en produktion (t ex en film, ett radioprogram eller en webbsida) som illustrerar det examensarbete som du tidigare på terminen har gjort.

Det är emellertid viktigt att komma ihåg att detta är en högskoleutbildning som leder till en filosofie kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap. Utbildningen vilar på vetenskaplig grund och är ingen renodlad yrkesutbildning. Det är till exempel ingen konkret utbildning i att lära sig göra appar. Och det är viktigt att komma ihåg! Utbildningen är hållbar och att de kunskaper du skaffar dig är hållbara. Det handlar inte bara om att se till att man kan få ett jobb dagen efter utbildningen är slut. Det handlar mer om att skaffa sig kunskaper som gör det möjligt att finnas på en arbetsmarknad under lång tid framöver.

Vad lär du dig?

Under hela programmet kombinerar vi det teoretiska med praktiska moment. Det betyder att du får utveckla ditt kritiska förhållningssätt gentemot media, dess innehåll och arbetssätt samtidigt som du genomför egna projekt och gestaltningar i mediala former. Hos oss utvecklar du din kreativa sida; du skaffar dig en förmåga att omsätta kunskaper till handling. Du utvecklar din kritiska sida; du lär dig att se på omgivningen på ett nytt sätt. Du utvecklar din etiska sida; du arbetar med hur medier kan användas på ett mer hållbart sätt. Allt detta gör du i samspel med andra. Det är så du bäst kan utnyttja – och utveckla – mediernas potential.

De tre förmågorna och kunskaperna som du särskilt utvecklar är också aktivism, strategi och entreprenörskap och de är centrala om man vill arbeta med medier och kommunikation.

Programmets upplägg och innehåll

Utbildningen omfattar tre år och 180 högskolepoäng. Programmet består av sex terminer, där vissa kurser är obligatoriska och vissa valbara. På det sättet skapar vi en garanti för att du får den generella kompetens som alla som går ett program inom medie- och kommunikationsvetenskap måste ha, dels att du får möjligheter att fördjupa dig i det som speciellt intresserar dig. Det finns vidare en progression i programmet. Det innebär att de kurser som handlar konkret om medie- och kommunikationsvetenskap blir mer avancerade ju längre du har kommit på utbildningen. Varje kurs består av ett visst antal högskolepoäng (hp). Varje termin ger 30 hp, och det motsvarar 20 veckors heltidsstudier.
Läs mer om vilka kurser som ingår i programmet under fliken Utbildningsplan. 

Samverkan med företag, institutioner och organisationer

Utbildningen sker i samverkan med olika företag, institutioner och organisationer utanför högskolan. Vi samarbetar med olika medieföretag, både företag inom den traditionella mediebranschen och företag med inriktning mot IT och digitala medier. Det betyder att du under utbildningen kommer att träffa personer från din blivande arbetsmarknad. De kommer bland annat föreläsa och ge dig möjligheter till att samarbeta med dem inom olika projekt. Om du vill kan du under termin fem välja en kurs som innehåller praktiktid på en arbetsplats. Läs mer om olika händelser 

Kvalitetsarbete och strategisk utveckling av programmet

Det finns ett programråd kopplat till utbildningen. Rådets främsta uppgift är att arbeta med programmets strategiska utveckling; att se till att det kontinuerligt håller högsta tänkbara kvalitet och att det utvecklas i takt med både vetenskapliga och professionella förändringar. Rådet arbetar också med att se till att programmet blir uppmärksammat och synligt, och att det har en förankring i det omgivande samhället. I rådet sitter lärarrepresentanter, studentrepresentanter samt externa representanter. De externa representanterna hämtas från verksamheter som sysslar med medier och kommunikation, och de personer som ingår har stora erfarenheter inom dessa områden.

Vad kan du jobba med efter utbildningen? 

Utbildningen riktar sig mot mediebranschen. Tänkbara yrken efter genomgången utbildning, beroende på vilken inriktning du väljer genom programmet, är till exempel projektledare, mediestrateg, omvärldsanalytiker och kommunikatör. Det kan också handla om mer produktionsorienterade yrken som filmare eller webbdesigner. 

Fast ordet ”mediebransch” är egentligen inte längre det mest lämpliga. Vi använder oss istället ofta av begreppet de kulturella och kreativa näringarna. Här ingår inte bara medier utan även bland annat arkitektur, design, film och foto, konst, mode, musik och scenkonst. Dessa är samtliga områden som kräver kompetenser inom medier och kommunikation. De mest traditionella medieyrkena (journalist, fotograf, etc) har problem idag: Antalet arbetstillfällen minskar snarare än ökar. Men de kulturella och kreativa näringarna som helhet växer. Det finns goda möjligheter att även i framtiden arbeta med medier och kommunikation – och få betalt för det. Fast vill man arbeta inom dessa krävs det delvis nya kompetenser.

Programmet riktar sig emellertid inte bara mot de kulturella och kreativa näringarna. Även andra typer av företag, liksom organisationer och institutioner, behöver kompetenser i medier och kommunikation, och detta i allt större omfattning. Företag i helt andra branscher, liksom stat och kommun och kultur- och intresseorganisationer, kan därför utgöra framtida arbetsplatser för dig som väljer att studera medie- och kommunikationsvetenskap. Såtillvida är det inte bara medieföretag som Sveriges Television, Sony Ericsson eller spelföretaget Massive Entertainment som kan bli din kommande arbetsgivare, utan även till exempel energiföretaget E.O.N. Eller varför inte Malmö stad?

Glöm inte heller att detta program gör dig behörig att antas till masterutbildningar i Medie- och kommunikationsvetenskap.

Programmet ger en kombination av generella kompetenser och spetskompetenser. De generella kompetenserna är viktiga för att skapa möjligheter att röra sig mellan olika arbetsområden (så att din utbildning inte leder till en återvändsgränd i ett specifikt yrke eller att en särskild kompetens inte längre efterfrågas). Det handlar för det första om förmågan att kunna producera medietexter inom olika genrer och med hjälp av olika uttrycksformer (att kunna skriva, filma, redigera, etc). Det handlar för det andra om förmågan att med hjälp av medier inskaffa kunskap för olika syften (att kunna intervjua, genomföra fokusgruppintervjuer, genomföra enkätundersökningar, etc). Och det handlar för det tredje om förmågan att analysera (att skaffa sig en strategisk blick på omvärlden).

Spetskompetenserna utgörs av sådana kompetenser som andra inte har, som gör dig speciellt efterfrågad efter avslutad utbildning. Dessa är inte lika lätta att lista, eftersom de beror på vilket arbetsområde du riktar dig in mot. Men om du till exempel tänker dig att arbeta som journalist är kompetens kring hur man skriver och publicerar för digitala medier speciellt värdefull, liksom kunskaper i alternativa sätt att hitta finansiering för digitala verksamheter. Om du tänker dig ett arbete som kommunikatör är det värdefullt om du har kännedom om möjligheterna – liksom begränsningarna – med att utnyttja sociala medier. Är det dessutom på en mindre arbetsplats som kommunikatörsjobbet finns är det också bra om du själv har förmågan att kunna arbeta professionellt med digitala verktyg, och att du har kompetens inom grafisk design och interaktionsdesign.

 

Intervjuer

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2017

Programkod:
HGMKV version 7
Engelsk benämning:
Media and Communication Studies: Media Activism, Strategy and Entrepreneurship
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
12 augusti 2010
Fastställandedatum:
09 mars 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2015

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Upplägg

Programmets syfte är att utveckla studenternas vetenskapliga kunskaper och färdigheter inom medie- och kommunikationsvetenskap med särskild inriktning mot medieaktivism, strategi, och entreprenörskap. Programmet är förankrat i forskningsprofilen nya medier, offentligheter och gestaltningsformer. Programmet ger studenterna dels kritisk teoretisk kunskap om mediernas villkor, betydelser och användning i olika kontexter (samhälle, kultur, organisation), dels förmåga att genom handling navigera och producera i och genom olika medier.
Utbildningen kan kopplas till en mängd professioner på arbetsmarknaden inom olika slags organisationer som efterfrågar medie- och kommunikationsvetare med både analytisk kompetens, organisationskunskap och design- och gestaltningsförmåga. Genom samverkan med omvärldens aktörer, valbarhet under år två samt möjlighet till internationellt utbyte ökar studenternas anställningsbarhet.
Programmet omfattar 180 högskolepoäng (hp). Under den tredje terminen väljer studenten inriktningskurser inom programmet. Den femte terminen är valbar och öppen för internationellt utbyte. Efter utbildningen ska studenten ha förvärvat minst 90 hp inom huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2017:
Höst 2017 - Termin 1
Vår 2018 - Termin 2
Höst 2018 - Termin 3
Vår 2019 - Termin 4
Höst 2019 - Termin 5
 • Se kommentar nedan
Vår 2020 - Termin 6
Under termin 5 läses valbara kurser om 30 hp.

De angivna kurserna under termin 3 är preliminära, och det valbara utbudet kan komma att ändras.

Lärandemål

Efter avslutad utbildning ska studenten kunna
Kunskap och förståelse

 • visa kunskap och förståelse inom medie- och kommunikationsvetenskap, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, särskilt med inriktning mot medieaktivism, strategi, och entreprenörskap, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
Färdighet och förmåga
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning, kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer samt praktisera och gestalta dessa,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa medie- och kommunikationsvetenskapliga problem samt att genomföra projekt inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt och i andra former redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa förmåga att inom medie- och kommunikationsvetenskap göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Examen

Kandidatexamen.

Kandidatexamen med huvudområde medie- och kommunikationsvetenskap.
Degree of Bachelor of Arts with a major in Media and Communication Studies.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Om du har frågor kring programmet Medie- och kommunikationsvetenskap är du välkommen att kontakta K3:s studieadministration, K3student@mah.se

För att komma i kontakt med studie- och karriärvägledare, Viktoria Brännström, viktoria.brannstrom@mah.se

Anmälan

28 augusti 2017 Dagtid 100% Malmö Schema

29 augusti 2016 Dagtid 100% Malmö Schema

31 augusti 2015 Dagtid 100% Malmö Schema