Grafisk design

Program - grundnivå - 180 hp

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2011

Programkod:
KGGRD version 1,1
Engelsk benämning:
Graphic Design
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
12 augusti 2010
Fastställandedatum:
15 november 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
15 november 2012
Ersätter utbildningsplan fastställd:
12 augusti 2010

Förkunskapskrav

Programmets förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 6: Engelska B och Samhällskunskap A. Undantag ges för Samhällskunskap A. För att kunna tillgodogöra sig utbildningen krävs goda kunskaper i verktygen InDesign, Photoshop och Illustrator.

Upplägg

Alla kurser där ej annat anges är obligatoriska. En förutsättning för att gå vidare till efterföljande termin är att minst 25 högskolepoäng av föregående termin avslutats.

Årskurs 1
Grafisk design 1 (15 hp)
Teckning och visuell gestaltning (7,5 hp)
Visuell kommunikation (15 hp)
Grafisk design 2 (15 hp)
Interaktion och design (7,5 hp)

Årskurs 2
Grafisk design 3 (15 hp)
3D Visualisation (7,5hp)
Vetenskapsteori för designer (7,5 hp)
Grafisk design 4 (15 hp)
Designperspektiv (7,5 hp)
Att arbeta som designer (7,5 hp)

Årskurs 3
Utbytesstudier om 30 hp eller två valbara kurser à 15 hp
Examensprojekt (30 hp)

Utbildningens fyra första terminer har en gemensam struktur där kurserna i huvudområdet är uppdelade i tre parallella spår: ett projektbaserat, ett gestaltande och ett teoretiskt. Det projektbaserade spåret är det huvudsakliga och väver samman praktiska och teoretiska moment i olika former av projektarbete. Det gestaltande spåret är i huvudsak praktisk och tekniskt orienterat och syftar till att ge en verktygsträning i såväl tvådimensionell som tredimensionell, textorienterad och rumslig gestaltning. Kurserna de två första åren ges alltså på deltid över hela terminen och integreras därmed med varandra både direkt och indirekt.

En utbytestermin på något av de flertal utländska universitet som K3 och Malmö högskola har avtal är förlagd till termin 5, alternativet är valbara kurser inom K3. Dessa kurser ges även för gästande studenter och är därför på engelska.

Den sista terminen utgörs av examensprojektet som även det innehåller projektbaserade, gestaltande och teoretiska utmaningar, i form av utvecklandet av den egna produkten, dess beskrivning och presentation.

Termin 1
Projektbaserat spår
-Grafisk design 1 (15 hp)
Gestaltningsspår
-Teckning och visuell gestaltning (7,5 hp)
Teoretiskt spår
-Visuell kommunikation(15 hp)

Termin 2
Projektbaserat spår:
-Grafisk design 2 (15 hp)
Gestaltningsspår:
-Interaktion och design (7,5 hp)
Teoretiskt spår:
-Visuell kommunikation, fortsättning (15 hp)

Termin 3
Projektbaserat spår:
-Grafisk design 3 (15 hp)
Gestaltningsspår:
-3D Visualisation (7,5 hp)
Teoretiskt spår:
Vetenskapsteori för designer (7,5 hp)

Termin 4
Projektbaserat spår:
-Grafisk design 4 (15 hp)
Gestaltningsspår:
-Att arbeta som designer (7,5 hp)
Teoretiskt spår:
-Designperspektiv (7,5 hp)

Termin 5

-Valbar kurs inom K3 (2×15 hp) eller utbyte (30 hp)

Termin 6

-Examensprojekt (30 hp)

Progressionen i utbildningen bygger på ett iterativt förlopp kring projektarbeten med tilltagande grad av komplexitet. Uppdragen utvecklas från enkla designövningar med få parametrar via rollbaserade gruppuppdrag under verklighetstrogna förutsättningar till det avslutande examensprojektet med stort eget ansvar för idéutveckling, planering och genomförande.

Studenterna tränas aktivt i att utveckla ett professionellt förhållningssätt. Detta inbegriper förmåga att kunna diskutera arbetet såväl före som under processens gång, ta och ge kritik, vara konstruktiv och empatisk, tillgodogöra sig andras synpunkter i det egna arbetet. Parallellt med detta bygger studenterna upp en verktygslåda för gestaltning avpassad efter de praktiska uppgifterna.

Grundläggande skissande och handteckning utvecklas till ett tredimensionellt tänkande med övning i såväl manuella som datoriserade tekniker. Som berättandeverktyg utökas dessa med muntliga och skriftliga färdigheter samt övning i att använda ett rumsligt och dramaturgiskt tänkande för att presentera och diskutera design.

Dessa processer stöds av en teoretisk förståelse som utvecklas från fackrelaterade kunskaper till problematisering av yrkesrollen och dess relation till vidare samhällsfrågor.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2011:
Höst 2011 - Termin 1
Vår 2012 - Termin 2
Höst 2012 - Termin 3
Vår 2013 - Termin 4
Höst 2013 - Termin 5
Vår 2014 - Termin 6

Lärandemål

Efter avslutad utbildning ska studenten
• kunna orientera sig i designområdet i ett historiskt och samtida perspektiv
• kunna använda en begreppsapparat kring visuell kommunikation som är förankrad både i aktuell forskning och estetisk praktik
• kunna förstå produktionsmetoder för digitala medier, trycksaker och produkter
• kunna förklara grundläggande kunskapsteoretiska begrepp inom designområdet
• kunna skissa, visualisera och bygga modeller med analoga och digitala verktyg
• kunna utvärdera olika designförslag, gestaltande metoder och projektmetodik
• kunna skapa och utforma trycksaker, digitala medier och produkter
• kunna planera och genomföra designprojekt på ett professionellt sätt, både självständigt och i samarbete med andra yrkeskompetenser
• kunna kommunicera sitt arbete i tal, text och bild
• kunna ta och ge kritik på egna och andras arbeten på ett konstruktivt sätt
• kunna identifiera problem inom designprojektets kontext och lösa dem
• kunna uppvisa ett professionellt förhållningssätt i relation till uppdragsgivare, samarbetsparter och slutanvändare
• kunna värdera sitt agerande som yrkesperson utifrån etiska, demokratiska och miljörelaterade perspektiv

Genus och etnicitet är särkskilt framträdande, både som del av teorispår och designprojekt. Miljöperspektiven behandlas bland annat i anknytning till materialval och diskussion av miljökonsekvenser i förhållande till olika typer av medieringar.

Examen

Kandidatexamen.

Övrigt

Huvudämnet grafisk design vid K3 omfattar gestaltning av visuell kommunikation i tryck och digitala medier, rumslig utformning, samt produktgrafik. Ämnet tar sin utgångspunkt i en samtid där gränserna mellan olika teknologier och medier luckras upp, och där design är en integrerad del av utvecklingsprocessen mot produkter eller grafisk kommunikation. Detta ställer stora krav på designerns förmåga att arbeta i grupp. Andra viktiga kompetenser är förmågan att snabbt visualisera idéer och koncept och förmågan till helhetssyn på designförslagets olika aspekter och konsekvenser. Ämnet kombinerar praktiskt gestaltande med en teoretisk bas som innefattar visuell kultur, designhistoria, kognition och perception, samt kommunikation och projektmetodik.

För att kunna tillgodogöra utbildningen bör du ha vana vid något eller några datorprogram för design (t.ex. Adobe Photoshop, Indesign).

Utbildningen ges på svenska, med inslag av kurser på engelska, framförallt under termin 5.