Grafisk design

Program - grundnivå - 180 hp

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2017

Programkod:
KGGRD version 7,1
Engelsk benämning:
Graphic Design
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
12 augusti 2010
Fastställandedatum:
22 februari 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
28 augusti 2017
Ersätter utbildningsplan fastställd:
12 februari 2014

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Upplägg

Vi ser huvudområdet grafisk design som föränderligt, påverkat av uppluckrade gränser mellan olika teknologier och medier. En följd av detta är att områdena grafisk design och interaktionsdesign kommer att överlappa varandra. En annan utveckling är att design ingår som en integrerad del av hela utvecklingsprocessen av tjänster, produkter eller grafisk kommunikation. Som följd av detta ökar kraven på designerns förmåga att kommunicera –visuellt, i tal och skrift - och arbeta som del av ett arbetslag med många olika yrkesutövare.


Utbildningen tar upp bild, typografi, layout, interaktion och digitala medier. Målet är att hjälpa studenterna att tillägna sig en mångsidig verktygslåda för design i många medier och former, och stöda deras utveckling av professionell kompetens och analytisk/kritisk förmåga. En viktig del av undervisningen är designprojekt, ofta i samarbete med externa aktörer, där studenterna arbetar praktiskt med problemformulering och problemlösning med användande av olika designmetoder.


Progression
Under utbildningens fyra första terminer löper projektbaserad undervisning löper parallellt med kortare kurser som tar upp vetenskapliga, tekniska, gestaltande eller yrkesrelaterade aspekter av huvudområdet. Efter det följer en termin för utbyte eller fristående kurser, och till slut examensarbetet som består av en designdel och en uppsatsdel.


Programmets bygger på praktikbaserade kunskapstraditioner, både de praktiska och de vetenskapliga delarna. Designprojekten utvecklas från enkla designövningar till komplexa uppdrag i grupp där deltagarna har olika ansvarsområden, och avslutningsvis examensprojektet där studenten har ansvar för idéutveckling, planering och genomförande.


Dessa processer stöds av en teoretisk förståelse som utvecklas från fackrelaterade kunskaper till problematisering av yrkesrollen och dess relation till vidare samhällsfrågor.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2017:
Höst 2017 - Termin 1
Vår 2018 - Termin 2
Höst 2018 - Termin 3
Vår 2019 - Termin 4
Höst 2019 - Termin 5
  • Se kommentar nedan
Vår 2020 - Termin 6
Under termin 5 läses valbara kurser om 30 hp.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet grafisk design, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.


Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
-visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,

- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem, att gestalta problem och lösningsförslag med hjälp av relevanta designmetoder, samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,

- visa förmåga att muntligt, skriftligt och visuellt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att inom området grafisk design göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Examen

Kandidatexamen.

Kandidatexamen med huvudområde Grafisk design.
Degree of Bachelor of Arts with a major in Graphic Design.

Övrigt

Utbildningen ges på svenska, med inslag av kurser på engelska, framförallt under termin 5.
För att kunna tillgodogöra sig utbildningen bör studenten ha vana vid något eller några datorprogram för design (t.ex. Adobe Photoshop, Indesign).
Programmet är en heltidsutbildning, och studenterna förväntas lägga 40 timmar per vecka på sina studier. Undervisningen bygger på situerat, studiobaserat lärande, och sker ofta i grupp. Detta förutsätter studenternas aktiva deltagande och fysiska närvaro under gemensamma aktiviteter, både lärarledd undervisning och gruppuppgifter.

För behörighet till termin 3 ska studenten ha fullgjort minst 45 högskolepoäng, och ha avslutat minst en av kurserna Grafisk design: Forskningsfältet (7,5 hp) och Grafisk design: Visuell Analys (7,5 hp). För behörighet till termin 6 ska samtliga 120 högskolepoäng från termin 1 till 4 vara fullgjorda.