Produktdesign

Program - grundnivå - 180 hp

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2017

Programkod:
KGPRD version 1,1
Engelsk benämning:
Product Design
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
30 november 2016
Fastställandedatum:
22 februari 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
28 augusti 2017
Ersätter utbildningsplan fastställd:
30 november 2016

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Upplägg

Programmet i Produktdesign syftar till att ge en grundläggande och bred utbildning med fokus på produktens alla aspekter: från behov och idé, till konceptualisering, formgivning, materialvalsprocess och tillverkning. Detta sker i nära samarbete med olika aktörer som medverkar vid framtagandet av produkter.

Största delen av undervisningen utgår från ett studentaktivt och problembaserat lärande och är ofta projektbaserat. Lärandet understöds genom teoretiska föreläsningar, praktiska övningar och mer komplexa tillämpningar. Examinationen sker inom ramarna för dessa undervisningsformer och består av en kombination av projektarbete och individuella uppgifter.

Studenterna får under sin utbildning möjlighet till näringslivskontakt genom studiebesök, yrkesverksamma kontakter i undervisningen samt möjlighet att göra praktik.

Progression
Under första året ligger fokus på grundläggande yrkesverktyg och designprocessens vanligaste metoder. Undervisningen syftar också till att ge studenterna begreppsapparaten för produktdesign samt formgivningens grunder. Första året introduceras den reflekterande praktiken och inblick i designforskning liksom användarcentrerad design och materialvalsprocesser.

Under år två sker en fördjupning mot hållbar utveckling och forskning inom design. Produktdesign kopplas även till interaktionsdesign, grafisk design och design management. Termin fyra ges på engelska.

Under termin fem har studenten möjlighet att utforma sin egen inriktning genom valbara kurser (t.ex. verksamhetsförlagda studier) och under den sjätte terminen genomförs kursen Examensarbete där studenten visar sina färdigheter och förmågor inom ämnet.

Undervisningen sker till stor del genom projektbaserad pedagogik där de olika produktdesignkurserna går ut på att utveckla en eller flera produkter med av kursen givet fokus, t ex användare, material eller förstudie. Komplexiteten inom dessa projekt ökar och kraven av högre nivå på de olika delarna i produktutvecklingsprocessen höjs under de tre åren i utbildningen.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2017:
Höst 2017 - Termin 1
Vår 2018 - Termin 2
Höst 2018 - Termin 3
Vår 2019 - Termin 4
Höst 2019 - Termin 5
Vår 2020 - Termin 6
Under termin 5 läses valbara kurser om 30 hp.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad utbildning ska studenten:

  • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet produktdesign, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
Färdighet och förmåga
Efter avslutad utbildning ska studenten:
  • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
  • visa förmåga att inom området produktdesign kunna välja relevanta metoder för att experimentera, konkretisera och kommunicera designalternativ
  • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper,
  • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad utbildning ska studenten:
  • visa förmåga att inom huvudområdet produktdesign göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
  • kunna värdera sitt agerande som produktdesigner utifrån, estetiska, demokratiska och miljörelaterade perspektiv
  • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Examen

Kandidatexamen.

Kandidatexamen med huvudområde produktdesign
Degree of Bachelor of Arts with a Major in Product Design

Övrigt

För behörighet till termin 3 ska antalet fullgjorda högskolepoäng vara minst 45 inom programmet och till termin 6 minst 120 inom programmet från termin 1 till 4.