Scenproduktion

Programmet erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om programmet kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behörighetskrav

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2014

Programkod:
KGSPR version 8
Engelsk benämning:
Performing Arts Design
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
10 december 2006
Fastställandedatum:
12 augusti 2010
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
02 september 2013
Ersätter utbildningsplan fastställd:
12 augusti 2010

Upplägg

Termin 1

*Introduktion till Scenproduktion (10 hp)
*Ljud(10 hp)
*Ljus (10 hp)

Termin 2

*Rum (10 hp)
*Produktion (5 hp)
*Konsertproduktion (15 hp)

Termin 3

*Teaterproduktion (15 hp)
*Utställningsproduktion (15 hp)


Termin 4

*Introduktion till forskningsfrågor inom scen- och designområdet (7,5 hp)
*Scenproduktion specialisering I (7,5 hp)
*Scenproduktion specialisering II (7,5 hp)
*Scenproduktion specialisering III (7,5 hp)

Termin 5

Valbara kurser eller utbytesstudier (30 hp)

Termin 6

*Examensarbete (30 hp) nivå 3

*obligatoriska kurser


KURSBESKRIVNINGAR

Introduktion till Scenproduktion (10 hp)

Kursen är en introduktion till utbildningen som helhet och till studierna av ljud, ljus och rum, men även en grundläggande genomgång av de tekniker och verktyg som används genom hela utbildningen, vilket innebär:

• körkort till verkstad
• körkort till Blackbox
• dokumentation och portfolioarbete
• introduktion till säkerhetsarbete
• skiss- och ritteknik
• ämnesspecifik terminologi
• medvetet tittande
• medvetet lyssnande

Ljud (10 hp)

I den grundläggande ljudkursen lär sig studenten att hantera ljudteknisk utrustning, digital ljudbearbetning, ljudmixning, inspelningsteknik, ljudfysik och ljudmätning. Kursen behandlar även rumslig gestaltning med ljud.

Ljus (10 hp)

I den grundläggande ljuskursen får studenten färdigheter i att hantera ljusteknisk utrustning, ljuskällor och styrsystem samt kunskaper i montage, riggningsteknik, ljusfysik och färglära.

Rum (10 hp)

I den grundläggande rumskursen behandlas rumsgestaltning i olika kontexter. Studenten lär sig hantera grundläggande verktyg och tekniker för att kunna visualisera, gestalta och framställa en representation av ett rum, vilket innebär rit- och skissteknik, modellbygge i flera skalor och fotografi. Studenten ska också lära sig hur man observerar för att förstå relationen mellan objekt, människa och rum.

Produktion (5 hp)

Kursen behandlar de förutsättningar studenten behöver för att medverka i och ta ansvar för hela eller delar av en produktionsprocess.

Konsertproduktion (15 hp)

Kursen syftar till att ge en grundläggande kunskap i utformning av ljudbild, ljusdesign och scenlösningar för konsert. Kursdeltagarna ska få färdighet och träning i några av de tekniker som används för att förmedla samtida livemusik med ljud-, ljus- och scenteknik. Kursen genomförs i projektform och genom arbetet löper en kritisk analytisk diskussion kring det egna arbetet i relation till olika teoretiska frågeställningar.

Teaterproduktion (15 hp)

I kursen skall studenten praktiskt och teoretiskt lära sig samspelet mellan ljud, ljus och scenografi vid gestaltning för teaterscenen. Kursen är projektbaserad och innehåller skissmoment, modellarbeten och fullskaliga laborationer. Genom projektarbetet löper en kritisk analytisk diskussion kring det egna arbetet i relation till olika teoretiska frågeställningar.

Utställningsproduktion (15 hp)

I kursen skall studenten tillämpa kunskaperna från introduktionskurserna och lära sig samspelet mellan ljud, ljus och scenografisk formgivning av föremål och rum med särskild inriktning på allmänna utställningsrum t ex museer. Kursen är projektbaserad och innehåller moment i rumslig installation, ljussättning av ting och monter och ljudläggning. Genom projektarbetet löper en kritisk analytisk diskussion kring det egna arbetet i relation till olika teoretiska frågeställningar.

Introduktion till forskningsfrågor inom scen- och designområdet (7,5 hp)

Introduktionskurs i vetenskapsteori med inriktning mot aktuella forskningsfrågor inom områdena design och rumsliga uttryck.

Scenproduktion specialisering I, II och III (22,5 hp)

Termin fyra är indelad i fyra block om vardera 7,5 hp. Kurserna är specialiseringar av fördjupande karaktär. Kurserna är inom områdena ljud, ljus och rum. Möjlighet finns för studenterna i grupp kan få påverka kursinnehållet inom ramen för skolans lärar- och lokalresurser.

Valbara kurser eller utlandsstudier (30 hp)

Programmet kommer att erbjuda ett antal kurser. Utlandsstudier är möjliga inom ramen för programmets profil.

Examensarbete (30 hp)

Studenten skall på egen hand genomföra ett gestaltande projekt eller en undersökning som faller inom ramarna för utbildningens profil.


PROGRESSION

Kurserna Introduktion till Scenproduktion, Ljud, Ljus, Rum, och Produktion kallas introduktionskurser och är av teknisk och praktisk karaktär.

Kurserna Utställningsproduktion, Teaterproduktion och Konsertproduktion kallas fortsättningskurser. Kurserna är projektbaserade och ger kunskaper i scenrumments konstnärliga och tekniska design. Utmärkande för fortsättningskursernas innehåll är samverkan mellan ljud-, ljus- och rumsliga förhållanden. Vidare lär sig studenten att reflektera kring och analysera de uttryck och effekter som genereras i olika kontexter.

Specialiseringskurserna innebär fördjupning i ljud, ljus och rum. Kurserna har stora krav på tillämpning av tekniska, praktiska och teoretiska moment från grund- och fortsättningskurserna samt krav på god dokumentation och presentation.
Introduktionskursen till forskningsfrågor inom scen- och designområdet har inriktning mot aktuella teoretiska frågeställningar inom områdena design och rumsliga uttryck.

Studenten får under termin 5 möjligheter att bredda sig i ett antal valbara kurser. Denna termin är också öppen för internationella studier. Studenten kan välja att studera vid annat lärosäte inom ramarna för Malmö högskolas och K3:s internationella studentutbyte. Studentens val av kurser, såväl inom som utanför K3, skall vara relevanta för utbildningen och godkännas av ansvariga lärare.

Examensarbetet omfattar 30 hp. Studenten skall på egen hand genomföra ett gestaltande projekt eller en undersökning som faller inom ramarna för utbildningens profil.

Utbildningen bygger på att studenten ska tillägna sig såväl praktiska som teoretiska kunskaper inom de områden som ingår i huvudämnet Scenproduktion. Kunskaperna byggs på i en repetitiv träning med ökande komplexitetsnivå där kraven ställs högre under utbildningens fortlöpande.
ra

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2014:
Höst 2014 - Termin 1
Vår 2015 - Termin 2
Höst 2015 - Termin 3
Vår 2016 - Termin 4
Höst 2016 - Termin 5
Vår 2017 - Termin 6
30 hp av programmets 180 hp är valfria. Dessa poäng läses normalt under hösttermin 2016, programmets termin 5.

Lärandemål

Efter avslutad utbildning skall studenten ha utvecklat färdighet och förmåga:

• att på ett kvalificerat sätt hantera teknikutrustning för ljud, ljus och scenteknik i scenproduktion.
• att färdigställa och presentera skisser, ritningar och modeller.
• att planera och genomföra sceniska projekt för olika scenrum.

Efter avslutad utbildning skall studenten ha utvecklat kunskap och förståelse:

• för samverkan mellan ljud-, ljus- och rumsliga förhållanden i olika scenkontexter.
• för hur man kommunicerar idéer och koncept genom olika gestaltningsmetoder såsom muntligt, skriftligt och i form av skisser och modeller.
• för aktuella forskningsfrågor och fördjupande erfarenhetsbaserade kunskaper relaterade till Scenproduktion och närliggande ämnen.

Efter avslutad utbildning skall studenten ha utvecklat följande värderingsförmågor och förhållningssätt:

• Ett kritiskt analytiskt förhållningssätt till sceniska uttryck ur flera olika perspektiv såsom konstnärligt, kulturellt, arkitektoniskt och teoretiskt.
• Medvetenhet om betydelsen av dokumentation och presentation av idéer och produktioner
• Aktivt miljö- och säkerhetsmedvetande i relation till arbete med scenproduktion.
• Vetenskapliga perspektiv på ljuddesign, ljusdesign och rumslighet.
• Förmåga att söka ny och relevant kunskap inom kunskapsområdet

Malmö högskolas perspektiv – genus, miljö samt migration och etnicitet – behandlas och beaktas i programmet. Miljöaspekter såsom hantering av olika material behandlas i introduktionskurserna ljud, ljus, och rum. Genus samt migration och etnicitet behandlas kritiskt och analytiskt i förhållande till sceniska uttryck i flera av forstsättningskurserna samt i specialiseringskurserna.

Examen

Kandidatexamen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen