Visuell kommunikation

Sammanfattning

Visuell kommunikation är en utbildning för dig som vill arbeta med visuella medier för att informera, kommunicera och påverka. Utbildningen ger dig möjlighet att praktiskt gestalta och analytiskt förstå visuella uttrycksformer. Du lär dig att utforma visuella budskap och berättelser som grund i retorik och kommunikation. Du lär dig också att förstå vilka konsekvenser bilder kan få för mottagarna. Programmet har ett flexibelt upplägg där du först lär dig grunderna i visuell kommunikation och en bit in i utbildningen väljer att inrikta dig på film, foto eller teckning.

Öka dina chanser med arbetsprov
Du kan öka dina chanser att bli antagen genom att lämna in arbetsprov. Arbetsprovet läggs ut i samband att antagningen öppnar och du hittar det under fliken ”Urval”.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 6/A6

Urval:

Betyg 34%, Högskoleprov 34%, Särskilt prov 32%. Tillsättning av platserna i urvalet särskilt prov baserar sig på rangordning av inlämnade arbetsprov.

Observera
Det här programmet har ytterligare information om behörighet eller urval under fliken Urval på den här sidan. Vänligen läs igenom instruktionerna noga!

Om utbildningen

Visuell kommunikation är programmet för dig som är kreativ och vill arbeta med bild. Det är ett treårigt kandidatprogram där du lär dig att kritiskt analysera och kommunicera ett budskap via bilder.

Vi lever i en värld där den visuella kommunikationen blir allt viktigare. Alla kan inte engelska, mandarin eller hindi. Det enda språk vi har gemensamt är bilden. Foto, film, animation, teckningar, illustrationer och tecknade serier har tillsammans med IT-teknologin skapat en global mötesplats, där det är möjligt att nå alla med sitt budskap. Men för att göra sig förstådd i detta enorma informationsflöde krävs mer än att bara trycka på en knapp. Det kräver kreativitet, kunskap och förmåga.

Vem ska läsa visuell kommunikation?

Visuell kommunikation riktar sig till kreativa personer som gillar att arbeta med bild men som kanske inte vill bli konstnärer eller fotografer. Utbildningen skiljer sig från grafisk design mest när det gäller de genrer som programmet fokuserar. Här står multimedia och visuell berättelse snarare än formgivning och grafisk design i fokus. Skillnaden mot medie- och kommunikationsvetenskap är att bilden står i centrum. Men det är inte en konstnärlig utbildning, inte heller en yrkesutbildning för den som vill bli fotograf. Det är en utbildning inom ett område som inte finns idag, där kommunikationen och berättelsen genom bilden är det centrala.

Vad lär du dig?

Du lär dig att kritiskt granska det bildflöde som omger oss, att undersöka vilka konsekvenser visuella uttryck kan få för mottagarna och varför vissa bilder fungerar bättre än andra. Du lär dig att utforma visuella budskap och berättelser genom praktiska övningar inom foto, rörlig bild och teckning. Du får även inblick i den kreativa industrin. 

Programmets innehåll och upplägg

Visuell kommunikation är ett treårigt program som ger dig en bred kunskapsbas att stå på, samtidigt som utbildningens flexibla upplägg ger dig möjlighet att själv välja inriktning och specialisera dig. Utbildningen innefattar kurser i teckning och kognition, kommunikation och berättande i bild och rörlig bild samt vetenskaplig praktik. 

Välj mellan tre inriktningar

De första ett och ett halvt åren läser alla studenter tillsammans och du lär dig grunderna inom visuell kommunikation. Den fjärde terminen väljer du en av tre inriktningar:

• Foto
• Rörlig bild (film, video och animation)
• Teckning (serier och illustration)

Möjlighet till praktikkurs eller studier utomlands

Den femte terminen är en valbar termin. Det innebär att du kan välja att läsa en kurs inom ett helt annat ämnesområde eller att fördjupa dig inom ditt specialområde. Ett alternativ består av en kurs med praktik på en relevant arbetsplats. Du har även möjlighet att studera utomlands under termin fem. 

Utbildningen avslutas med ett självständigt examensarbete.

Samarbete med företag, organisationer och andra aktörer

Utbildningen samverkar med olika medieföretag och kreativa byråer inom bland annat reklam och grafisk design. Genom gästföreläsningar och projektsamarbeten kommer du att träffa och samarbeta med personer från din blivande arbetsmarknad under studietiden.

Exempel på studentsamarbete med Sydsvenska Industri- & Handelskammaren

Vad kan du jobba med efter utbildningen?

Utbildningen ger dig de teoretiska, kritiska, praktiska, kreativa och tekniska kunskaper som behövs för att kunna arbeta med visuell kommunikation i den kreativa industrin. Efter examen kan du till exempel arbeta med marknadsföring och reklam, PR och kommunikation, inom kultur, media och underhållning eller med information och pedagogik. Du kan också välja att studera vidare.

 

Intervjuer

Urval

Du kan öka dina chanser att bli antagen genom att lämna in arbetsprov. Instruktioner för arbetsprov läggs upp här när utbildningen öppnar för anmälan. 

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2020

Programkod:
KGVIK version 10
Engelsk benämning:
Visual Communication
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
12 augusti 2010
Fastställandedatum:
24 mars 2011
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
02 september 2013
Ersätter utbildningsplan fastställd:
24 mars 2011

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Upplägg

Studiet av visuell kommunikation handlar om att undersöka och skapa en analytisk förståelse av visuella uttrycksformer, som grund för att kunna utforma visuell kommunikation. Ämnet innefattar både analys av bilder och visuella budskap, och undersökning av visuella budskap som inslag i de miljöer och situationer som människor möter i vardagen: från analys av enstaka visuella artefakter till förståelse av visuell kommunikation som infrastruktur i dagens informationstäta samhälle. Huvudämnet visuell kommunikation bygger på dialog mellan praktiskt gestaltande och teori. Genom att förstå samspelet mellan människor och visuella budskap, och genom att kunna sätta visuella budskap i en historisk och social kontext blir studenterna bättre på att själva utforma visuell information.
Studenterna utvecklar färdigheter i film, fotografi och teckning som grund för att arbeta med frågor kring marknadskommunikation, pedagogik och samhällsinformation. Text har under sekler varit den dominerande formen för medierad kommunikation. Idag finns tack vare den tekniska utvecklingen många nya möjligheter att kommunicera visuellt, i bild, film, foto, teckning, eller kombinationer. Den utvecklingen gör det viktigt att genomlysa underliggande budskap och t.ex. maktaspekter av visuell kommunikation eftersom vi alla exponeras för visuell kommunikation i växande kvantiteter.
Studenterna lär sig att arbeta med retorik, berättande och kommunikation genom visuella medel utifrån olika samhällsvetenskapliga, estetiska och humanistiska teoretiska utgångspunkter. Efter examen kan studenterna arbeta som visuella kommunikatörer inom olika typer av organisationer, till exempel på informations- och marknadsavdelningar, medieföretag eller kommunikationsbyråer. Utbildningen ger studenterna en bred visuell kommunikationskompetens kombinerad med kunskaper inom marknadskommunikation och organisation och ger dem också möjlighet att skapa en egen specialisering.
En viktig del av ämnet är att undersöka effekterna av visuella budskap, och undervisningen bygger på att studenterna både utformar visuella budskap och undersöker vilka konsekvenser de kan få för mottagarna. Bland centrala frågor som ges utrymme finns upphovsrätt, integritet, visuell dokumentation (t.ex. digitalfoto och video) som livsstil, visuell kommunikation för olika målgrupper, miljö-, samt makt och genusaspekter på visuell kommunikation.
Programmet omfattar 180 högskolepoäng (hp). Den fjärde terminen väljer studenten inriktningskurser inom programmet. Den femte terminen är valbar och öppen för internationellt utbyte. Efter utbildningen ska studenten ha förvärvat minst 90 hp inom huvudområdet visuell kommunikation.
TERMIN 1
Perspektiv på visuell kommunikation (KK411A), 15 hp, om kommunikationsteori, organisationskommunikation, visuell retorik och persuasiv kommunikation.
Teckning och kognition (KK412A), 15 hp, om kognitionspsykologi, perception, lärprocesser hos mottagarna, kognitiv ergonomi – genom övningar i teckning och skissteknik.
TERMIN 2
Berättande i rörldig bild (KK413A), 15 hp
Att kommunicera i bild (KK414A), 15 hp, komposition, färglära, tolkning och bildskapande
TERMIN 3
Vetenskaplig teori och metod (KK415A), 15 hp
Genrer, texter och medieutbud (KK416A), 15 hp, om semiotik, genrer, översättning mellan medier
TERMIN 4
Valbar kurs - en av tre specialiseringskurser (VK):

 1. Specialiseringskurs foto: gestaltningsmaterial och genre/r (KK417A) 30 hp
 2. Specialiseringskurs rörlig bild: gestaltningsmaterial och genre/r (KK418A), 30 hp
 3. Specialiseringskurs teckning: gestaltningsmaterial och genre/r (KK419A), 30 hp
TERMIN 5
- Valbar (fri)/internationell utbytestermin 30 hp
TERMIN 6
Visuell kommunikation: Examensarbete (KK420A), 30 hp

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2020:
Höst 2020 - Termin 1
Vår 2021 - Termin 2
Höst 2021 - Termin 3
Vår 2022 - Termin 4
Höst 2022 - Termin 5
 • Se kommentar nedan
Vår 2023 - Termin 6
Under termin 5 läses valbara kurser om 30 hp.

Lärandemål

Efter avslutad utbildning ska studenten
Kunskap och förståelse

 • uppvisa kunskap och förståelse om området visuell kommunikation, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder och arbetssätt inom visuell kommunikation, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor,
 • kunna redogöra för centrala teorier om kommunikation och visualisering,
 • visa insikt i aktuella frågor om upphovsrätt och personlig integritet.
Färdighet och förmåga
 • uppvisa grundläggande färdigheter i en av programmets gestaltningsmetoder foto, film eller teckning.
 • kunna söka, samla, kritiskt värdera och åskådliggöra relevant information i ett kommunikationssammanhang, samt kunna kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • kunna planera, genomföra och värdera konsekvenserna av visuell kommunikation och sätta resultatet i relation både till professionella krav och vetenskapligt undersökande,
 • muntligt, skriftligt och med visuella medel presentera och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper,
 • skriva en vetenskaplig rapport där designprojekt sätts in i en forskningskontext med frågeställning, undersökning och slutsatser.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna värdera sitt agerande som yrkesperson utifrån etiska, demokratiska och miljörelaterade perspektiv,
 • visa insikt om retorikens roll i visuella budskap, om konsekvenser för mottagarna, och om kommunikatörers ansvar för de budskap de medverkar till att sprida,
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens,
 • visa förmåga att bedöma kunskapsbehov i relation till olika kommunikationsprojekt.

Examen

Kandidatexamen.

Kandidatexamen med huvudområde visuell kommunikation
Degree of Bachelor of Arts with a major in Visual Communication.

Kravet för kandidatexamen i Visuell kommunikation är totalt 180 hp i avslutade kurser, varav 90 hp med successiv fördjupning inom huvudområdet, inklusive ett självständigt examensarbete.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Om du har frågor kring programmet Visuell kommunikation är du välkommen att kontakta K3:s studieadministration, K3student@mau.se

För att komma i kontakt med studie- och karriärvägledare, Viktoria Brännström, viktoria.brannstrom@mau.se

Anmälan

31 augusti 2020 Dagtid 100% Malmö Schema

02 september 2019 Dagtid 100% Malmö Schema

03 september 2018 Dagtid 100% Malmö Schema